Присъда
02-10-2013

 

            П   Р   И   С   Ъ   Д  А

 

 

№ 39

 

гр. София, 2 октомври 2013 година

 

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на втори октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ЦАНЬО  АНГЕЛОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                          полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Е. Стоянова

с участието на прокурора подп. ЕВГЕНИ ИВАНОВ

разгледа наказателно общ характер дело № 41 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по протест на полк. Д. С. – военно-окръжен прокурор на ВВОП и по въззивна жалба на подсъдимия гл. ст. П. С. Г. от в.ф. …. – гр. В., чрез неговия защитник адвокат К.  Н. К. от АК – гр. В., против присъда № 26/26.07.2013г. по наказателно общ характер дело № 26/2013г. по описа на Варненския военен съд.

         

          Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл.334 т.2 вр. чл.336 ал.1 т.3 от НПК Военно-апелативният съд

 

П   Р   И   С   Ъ   Д  И:

 

          ОТМЕНЯВА присъда № 26/26.07.2013г. по нохд № 26/2013г. на Варненския военен съд,  В ЧАСТТА с която подсъдимия гл. ст. П. С. Г. от в.ф. .... – В. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл.372 ал.1 от НК и му е наложено административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на сумата 1000 /хиляда/ лева и вместо нея ПОСТАНОВЯВА НОВА ПРИСЪДА, с която ПРИЗНАВА подсъдимия главен старшина П. С. Г. от военно формирование 32300 – гр. В., роден на 24.07.1969г. в гр. В., живущ в същия град, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ....., ЗА НЕВИНОВЕН  в това, че на 26 октомври 2012 г. във военно формирование 32300 – гр. В.,  отказал да изпълни заповед на началника си  капитан-лейтенант Б. Р. Б. – „Помощник началник щаб по логистиката“ при военно формирование .... – гр. В., като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението срещу него по чл. 372 ал.1 от НК.

           ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана или протестирана в петнадесет дневен срок от днес пред Върховния касационен съд на Република България.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg