Определение
21-10-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 24

 

София,  21. 10. 2013 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в разпоредително заседание на двадесет и  първи октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ      ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                                                полк. РУМЕН ПЕТКОВ                    

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 51  по описа за  2013 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по повод изпратена по подсъдност с определение № 12174/24.09. 2013 г. на ВАС жалба от процесуални представители на И. А. Т. срещу два писмени отказа на Председателя на Варненския военен съд.

 

Производството е по чл. 345 НПК и е образувано по повод изпратена по подсъдност с определение № 12174/24.09. 2013 г. на ВАС жалба на И. А. Т., изтърпяващ наказание “лишаване от свобода” в Софийския затвор, подадена от неговите процесуални представители по пълномощно - адвокат Л. П. и адвокат В. Н. срещу два писмени отказа на Председателя на Варненския военен съд по повод поискани:

1. акт за образуване на производство за възстановяване на наказателно дело № 78/87 г. и

2. акт  за образуване на производство за констатиране на изтекла абсолютна изпълнителска давност, както и отказ за издаване на поискано съдебно удостоверение за документи и справки пред ГД “Изпълнение на наказанията” по наказателното дело.

 

          В жалбата си молителите изразяват недоволството си от постановените откази, като молят за тяхната отмяна и издаване на исканите административни актове и документи.

За да се произнесе Военно-апелативният съд съобрази следното:

Изпратената по подсъдност жалба е процесуално недопустима.

Производството пред въззивната инстанция за проверка на определенията и разпорежданията на първата инстанция изрично е уредено в Глава ХХІІ на НПК.

По реда на тази глава на обжалване пред въззивната инстанция подлежат определенията и разпорежданията, постановени от първоинстанционният съд, за които това е изрично предвидено в НПК, както и определенията и разпорежданията, посочени в чл. 341, ал. 1 НПК. Извън посочените случаи, тези актове, постановени от първоинстанционният съд по наказателни дела, не подлежат на обжалване отделно от присъдата, съгласно разпоредбата на чл. 341, ал. 3 НПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 341 НПК, въпросните откази на Председателя на Варненския военен съд  не са от кръга на актовете по наказателни дела, които подлежат на проверка пред въззивната инстанция. Същите не са в изброените такива в чл. 341, ал. 1 НПК и за тези актове изрично не е предвидена в НПК процедура за обжалване, съгласно изискванията на чл. 341, ал. 2 НПК.

С оглед на гореизложеното настоящият състав намира, че подадената жалба е процесуално недопустима, поради което въззивното производство следва да бъде прекратено и делото върнато на първоинстанционния съд за изпълнение на процедурата по връщане на жалбата на молителя.

          Предвид гореизложеното Военно-апелативният съд

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л   И  :

 

ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по въззивно чнд № 51/2013 г. по описа на Военно-апелативния съд и

ВРЪЩА делото на Варненския военен съд, който следва да спази процедурата по връщане жалбата на молителя като процесуално недопустима.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg