Определение
16-12-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 31

 

гр. София, 16.12.2013 г.

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

               Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в София, на двадесет и осми октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                          ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                 полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

 

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора  полк.  МОМЧИЛ БЕНЧЕВ

разгледа частно наказателно дело № 55 по описа за 2013 г., докладвано от съдията  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по протести на Военно-окръжна прокуратура София срещу разпореждания от 20 и 30.09.2013 г. по анд № 179/2013 г. по описа на Софийски военен съд с обвиняема ц.сл. М. Г. В. от в.ф. ……. – С..

 

               С протестираните разпореждания съдия докладчик от Софийския военен съд е извършил по АНД 179/ 2013 год. следните процесуално-следствени действия :

               1. С разпореждане от 20.09.2013 г. съдията-докладчик е прекратил съдебното производство по делото и е върнал делото за ново разглеждане на прокурора. Приема се, че при изготвянето на внесеното в съда постановлението за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Налице е неяснота на обвинението, тъй като не е уточнено спрямо кое лице се търси наказателна отговорност. В едни от случаите към наказателна отговорност е привлечена М. В., а в други М. В..

               Прокурорът е подал частен протест срещу разпореждането с искане да се отмени. Твърди се, че съдът е проявил формализъм. Макар да е допусната грешка в изписването на една буква от личното име на обвиняемата, то в никакъв случай това не нарушава правото и на защита. Няма никакво съмнение, че по делото към наказателна отговорност е привлечено да отговаря едно и съшо лице, което е индивидуализирано не само с трите му имена, а и с други лични данни-година и място на раждане, месторабота, местоживеене, ЕГН и други.

               2. С разпореждане от 30.09.2013 г. съдията докладчик по АНД 179/2013 г. е върнал частният протест на Софийската окръжна военна прокуратура. Съображенията са, че протестираното разпореждане не е от кръга на съдебните актове, които подлежат на проверка от въззивната инстанция. В разпоредбата на чл.341, ал.1 и ал.2 НПК изрично не е посочено, че този акт подлежи на обжалване, нито пък е предвидена процедура, по която да се осъществи.

               Срещу това разпореждане прокурорът  е подал частен протест, в който се иска да бъде отменено поради незаконосъобразност.

               В съдебно заседание във въззивната инстанция прокурорът заяви, че поддържа и двата протеста по изложените  в тях съображения.

               Обвиняемата М. В. не взе отношение по протестите на Софийската окръжна военна прокуратура.

               След като се запозна с материалите по делото и като излуша становището на страните, Военно-апелативният съд намира частните протести на Софийската окражна военна прокуратура за основателни.

В постановлението за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, внесено в Софийския военен съд срещу обвиняемата М. Г. В., действително е допусната грешка при изписването на личното и име. В едни случаи в постановлението се посочва, че престъплението е извършено от М., а в други от М.. Въззивната инстанция не приема становището на съдията докладчик в разпореждането от 20.09.2013 г., че това нарушение на процесуалните правила е съществено, защото е довело до неяснота на обвинението, което затруднява обвиняемото лице в упражняването на правото си на защита. Това твърдение има декларативен характер и не се основава на никакви доказателства. Очевидно е, че към наказателна отговорност е привлечено едно и също лице, което не създава неяснота в обвинението. Лицето, спрямо което е повдигнато обвинение не се индетифицира само със собственото си име, а и с други белези-година и място на раждане, пол образование, месторабота, ЕГН и други. Неправилното изписване на личното име на обвиняемата В. като М., вместо М. не е от категорията процесуално нарушение, което затруднява някоя от страните  в упражняването на процесуалните им права.

Разпореждането на съдията докладчик, с което прекратява съдебното производство и връща делото за ново разглеждане на прокурора поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на страните, подлежи на обжалване и протестиране пред въззивната инстанция. Това следва от изричната разпоредба на чл.249, ал.3 НПК в редакцията на ДВ, бр.32 от 2010 година, в която разпоредба е определена и процедурата, по която се разглеждат образуваните ЧНД-по реда на глава 22 НПК. Не е вярно становището на съдията докладчик, че протестираното разпореждане не е от кръга на съдебните актове, които подлежат на проверка от въззивната инстанция. Процесуалното основание за обжалването на разпореждането не е в разпоредбата на чл.341, ал.1 НПК, където действително не е предвидено изрично тази възможност. Процесуалното основание за въззивна проверка на разпореждането се съдържа в разпоредбата на ал.2 на чл.341 НПК, тъй като възможността за обжалване на разпореждането тази възможност изрично е посочена в чл.249, ал.3 НПК. Последната цитирана разпоредба на закона е обща и се отнася както за делата, внесени в съда с обвинителен акт, така и за делата, разглеждани в съда по реда на глава 28 НПК. В глава 28 НПК няма предвидена специална разпоредба, която да изключва възможността за обжалване на разпореждането, което означава, че се прилага общата разпоредба.

По изложените съображения въззивната инстанция намира, че и двете разпореждания на съдията докладчик следва да се отменят като неправилни. Разпореждането на съдията-докладчик, с което е върнал частния протест на прокурора подлежи на обжалване пред въззивната инстанция. Разглеждайки по същество протеста на прокуратура, Военно-апелативният съд го намира за основателен. На досъдебното производство и при внасянето на делото в съда с постановление за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, които да затрудняват страните в упражняването на процесуалните си правомощия.

Предвид горното и на основание чл.345, ал.2 НПК Военно-апелативният съд

 

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л   И  :

 

 

 

ОТМЕНЯ            разпореждане от 20.09.2013 г. по анд № 179/2013 г. по описа на Софийски военен съд и разпореждане от 30.09.2013 г. по анд № 179/ 2013 г. на Софийския военен съд.

ВРЪЩА делото на Софийския военен съд за разглеждането му по същество от стадия на подготвителните действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg