Определение
06-11-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

6

 

гр. София, 06.11.2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шести ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

при секретар Маргарита Петрова

разгледа наказателно дело  42 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по протест на прокурор от Плевенската военноокръжна прокуратура против присъда по наказателно дело от общ характер № 28/2013 г. по описа на Плевенския военен съд.

 

            С протестираната присъда състав Плевенския военен съд е признал подсъдимия редник Ц. Н. Г. за невинен и го оправдал по обвинението по чл. 234 ал. 1 НК. Срещу присъдата в законоустановения срок прокурор от Плевенската военноокръжна прокуратура е подал протест. Впоследствие на 18. 10. 2013 г. протестът е оттеглен от подалия го прокурор.  Въззивното дело е образувано на 04. 11. 2013 г., т.е. протестът е оттеглен от прокурора, който го е подал, до образуване на производството пред въззивната инстанция. Това налага въззивното производство да бъде прекратено, а делото върнато на първоинстанционния съд, тъй като присъдата по него е влязла в сила.

По тези изложени съображения и на основание чл. 326 вр. чл. 324 ал. 1 пр. 2 от НПК Военно-апелативният съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по НОХД 42/2013 г. на Военно-апелативния съд.

            Делото да се изпрати на Плевенския военен съд за привеждане в изпълнение на влязла в сила присъда 28/2013 г. на Плевенския военен съд.                      

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде  протестирано в петнадесетдневен срок пред Върховния касационен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg