Определение
10-02-2014

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

1

 

гр. София, 10.02.2014 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в разпоредително заседание на десети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕКОВ

                 ЧЛЕНОВЕ:  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

             полк. ЦАНКО ГРОЗЕВ

                   

                                             

                                                          

при секретар Теодора Спасова,

разгледа наказателно от общ характер дело № 2 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ПЕТЪР ПЕТКОВ, образувано по протест на Софийската военно-окръжна прокуратура и жалба на  гражданските ищци и частни обвинители Н. В. Г., Р. В. Г., М. С. А. и В. Г. А. срещу присъда № 98 от 07.03.2012 г.  по НОХД 98/2007 г. на Софийския  военен съд.

          Производство е по реда на чл.  327, ал. 1 НПК.

            Военно-апелативният съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Съобразно решение № 568 от 02.01.2014 г. по НД № 1918/2013 г. на ВКС са дадени задължителни указания за извършване на следствени действия по настоящото дело, а именно повторен разпит на свидетелите Н. В. Г., Р. В. Г., М. С. А. и В. Г. А.. Предвид на това съдът намира, че следва да бъде допуснат повторен разпит на посочените свидетели и с оглед неговото провеждане, те да бъдат призовани за съдебното заседание пред въззивната инстанция.

            По изложените съображения и на основание чл. 327, ал. 3, вр. ал. 1 НПК,  Военно-апелативният съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ДОПУСКА повторен разпит на свидетелите по настоящото дело: Н. В. Г., Р. В. Г., М. С. А. и В. Г. А..

            Същите да се призоват за съдебното заседание.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                       ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg