Протокол
24-02-2014

Р-3

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. София, 24.02.2014 година

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в София, Съдебна палата, бул. “Витоша” № 2, партерен етаж, зала 4, на двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ 

                                  полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора  подп. ЕВГЕНИ ИВАНОВ

разгледа административно наказателно дело № 2  по описа за 2014 година, докладвано от съдията докладчик полк. РУМЕН ПЕТКОВ.

Председателят откри съдебното заседание в 09:00 часа.

Обвиняемата цив. сл. М. Г. В. се явява лично и без защитник.

ПРОКУРОРЪТ: Искам да направя изявление.

Уважаеми военно-апелативни съдии, на основание 324, ал. 1 от НПК оттеглям протеста на Военно-апелативна прокуратура - София срещу решение № 179/14.01.2014 по анд № 179/2013 г. на ВС София, тъй като напълно споделям мотивите на първоинстанционния съд и считам, че деянието на обвиняемата ц.сл. М. Г. В. от в. ф. ХХХ-С. не е престъпно и макар формално да осъществява признаците на престъпление по чл.212б, ал.1, т.4, вр чл.212, ал. 6, вр ал. 1 НК поради своята малозначителност не е обществено опасно.

ОБВ. ВАСИЛЕВА: Благодаря.

След съвещание и като взе предвид становището на страните, Военно-апелативният съд намира, че с оглед изявлението на прокурора за оттегляне на протеста против обвиняемата М. Г. В. срещу решение № 179/14.01.2014 по анд № 179/2013 г. на Софийския военен съд въззивното производство следва да бъде прекратено.

По изложените съображения и на основание чл. 324, ал. 1 НПК,  Военно-апелативният съд

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по административно наказателно дело № 2 описа за 2014 година на Военно-апелативния съд.

Определението може да бъде  обжалвано в петнадесетдневен срок.

Съдебното заседание приключи в  09:15 часа.

                Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  

          ЧЛЕНОВЕ:

                                  

 

     

           СЕКРЕТАР:

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg