Решение
10-03-2014

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 4

 

София, 10 март 2014 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                                          ЧЛЕНОВЕ:  полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                 полк.  ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

 

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора подполковник ЕВГЕНИ ИВАНОВ

разгледа административно наказателно дело № 3 по описа за 2014 година докладвано от съдията  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ, образувано по протест на Пловдивската военноокръжна прокуратура срещу решение        № 1 от 03. 01. 2014 г. по анд № 712/2013 г. на Пловдивския военен съд.

С протестираното решение състав на Пловдивския военен съд е признал обвиняемия старши сержант Х.С.С. от в.ф. .... – Пловдив за виновен в това, че на 17.09.2013 година, в град П., при управление на л.а. „Рено 19“ с ДКН .........  нарушил правилата за движение по пътищата визирани в чл. 5 ал. 1 т. 1, чл. 20 ал. ал. 1 и 2,, чл. 47, чл. 116 и чл. 119 ал. 1 от ЗДвП и в чл. 3 т.т. 1 и 2, чл. 64 т. 3, чл. 102 и чл. 196 от ППЗДвП като на пешеходна пътека допуснал ПТП и по непредпазливост причинил на А.Г.Ч.. счупване на фибула (малък пищял) на лявата подбедрица, довело до трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник – средна телесна повреда по смисъла на чл. 129 от НК и на основание чл. 343 ал. 1 буква „б“, предл. 2-ро, вр. с чл. 342 ал. 1, предл. 3-то и чл. 78а го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание ГЛОБА в размер на хиляда лева. На основание чл. 78а ал. 4, във връзка с чл. 16 от ЗАНН обвиняемият С. е лишен от правото да управлява МПС за срок от 3 (три) месеца считано от влизане на решението в сила. Съдът се е произнесъл по веществените доказателства и по разноските.

В протеста се сочат доводи за незаконосъобразност на постановеното решение. При правилно установените фактически положения прокурорът счита, че наказанието лишаване от правоуправление, наложено на старши сержант С. е занижено. Направено е искане за увеличаване на наказанието лишаване от правоуправление от при на шест месеца.

Прокурорът заяви, че поддържа протеста.

Военно-апелативният съд провери изцяло правилността на решението и за да се произнесе взе предвид следното:

Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка:

На 17.09.2013 година около 06:50 часа, в град П. по бул. „К.М.Л.“ в посока Пловдив обвиняемият управлявал л.а. „Рено 19“ с ДКН ..... Било в тъмната част на денонощието, пътната настилка била асфалтова и суха. Платното било широко 9 метра с две ленти за движение, всяка от които по 4.50 метра. На кръстовището на   бул. „К.М.Л.“ и улица „П. Е.“ имало пешеходна пътека тип „зебра“. При наближаване към пешеходната пътека на управляваното от С. МПС, по пътеката започнала да пресича пострадалата Ч... В този момент скоростта на автомобила била 48 км/ч. обвиняемият предприел аварийно спиране, но поради управление с несъобразена скорост не могъл да го осъществи и ударил на пешеходната пътека пресичащата пешеходка. Инициалният удар бил с предната част на автомобила и от лявата страна на пострадалата. Веднага след ПТП обвиняемият се обадил на Бърза помощ и на КАТ – П.. Пристигналата линейка откарала Ч.. в болница. В резултат на ПТП и била причинено счупване на фибула (малък пищял) на лявата подбедрица, довело до трайно затрудняване на движенията на ляв долен крайник – средна телесна повреда по смисъла на чл. 129 от НК.

Приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е в  съответствие с доказателствата по делото и се възприема изцяло от въззивната инстанция. При така установените фактически положения съдът е направил законосъобразен извод, че подсъдимата следва да бъде оправдана по предявените и обвинения.

Присъдата е обоснована, основният съд е анализирал всички събрани доказателства и е направил верни изводи. Налице са достатъчно доказателства, които са дали възможност на съда да оформи правилно вътрешно убеждение, което е отразено в мотивите.

Развитият в протеста довод за явна несправедливост на наложеното наказание лишаване от правоуправление на МПС е неоснователен. Първостепенният съд е наложил на обвиняемия минимален срок на лишаване от правоуправление от 3 (три) месеца, като е съобразил отличните характеристични данни, самопризнанията му, обстоятелството, че е оказал веднага помощ на пострадалата и най-вече, че до момента не са му налагани административни наказания от органите на КАТ за нарушения на правилата за движение по пътищата. Изводът на основния съд в тази насока се споделя и от настоящата инстанция.

При служебната проверка на присъдата, настоящата инстанция констатира, че както прокурорът в постановлението по чл. 375 от НПК, така и съдът в решението си безразборно и неясно са изписали множество нарушения на правилата за движение по пътищата, повечето от които нямат отношение към извършеното от обвиняемия ПТП. Единственото релевантно нарушение на правилата за движение по пътищата от страна на ст. серж. С. е по чл. 119 ал. 1 от ЗДвП -  при приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.  Първостепенният съд е следвало да оправдае обвиняемия по останалите нарушения на правилата за движение по пътищата, които са му вменени. Настоящата инстанция не може да коригира решението в тази му част поради липса на съответни жалба и/или протест и решението е влязло в сила в тази му част.

По делото не са допуснати нарушения на процесуалните правила.

Поради горното решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

Водим от изложеното и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1 от 03. 01. 2014 г. по анд № 712/2013 г. на Пловдивския военен съд.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                  

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg