Решение
24-04-2014

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 П 11

 

гр. София,  24. 04.  2014 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, в гр. София, на двадесет и четвърти март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

               ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                     полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                                                     

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора подп. ИВО ПЕТКОВ

разгледа наказателно общ характер дело № П 12 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба от адв. Р. К., от САК, в качеството на защитник на подсъдимия о.р. майор И. А. И., бивш инспектор от НСО, срещу присъда № П 227/13 от 05.02.2014 г. по нохд № П 227 по описа за 2013 г. на Софийския военен съд.

 

................................................................

                                         

По изложените съображения и на основание чл. 337, ал. 1 т. 4, вр. чл. 334, т. 3 НПК, Военно-апелативният съд                  

   

                                          Р  Е  Ш  И :

 

          ИЗМЕНЯВА присъда № П 227/13 от 05.02.2014 г. по нохд № П 227 по описа за 2013 г. на Софийския военен съд, като преквалифицира деянието на подсъдимия от такова по чл. 195, ал. 1, т. 6, във вр. чл. 194, ал. 1 НК, в такова по чл. 206, ал. 6, т. 1, вр. ал. 1 НК и на основание чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лева.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ:

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg