Определение
01-04-2014
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

6

 

София, 01 април 2014 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на първи април две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                           ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                               полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 8 по описа за 2014 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по ПРОТЕСТ на Пловдивската военноокръжна прокуратура срещу Разпореждане № 87/06.03.2014 година  по н о х д № 49/2014 година на Пловдивския военен съд.

 

Производството е по чл. 345 ал. 1 вр. с чл. 249 ал. 3 от НПК.

С протестираното разпореждане състав на Пловдивския военен съд е прекратил съдебното производство по н о х д № 49/2014 година на Пловдивския военен съд и върнал делото на Пловдивската военно-окръжна прокуратура за допълнително разследване с указания.

В протеста срещу разпореждането се сочат доводи за неговата незаконосъобразност. Оспорват се посочените съществени нарушения на процесуалните правила, които нарушават правото на защита на подсъдимия мл. серж. П.  Описано било едно от нарушенията му, а именно, че не извършил преглед на дъното на резервоара, като не го почистил добре и не проверил здравината му. В протеста се твърди, че това е единствената причина за липсата на 2240 литра бензин причинена на 03 и 04 септември 2012 година. Разликата в липсващото количество в обвинителния акт се дължала на техническа грешка. Вписването в диспозитива като ощетено ЮЛ едновременно на Министерството на отбраната и военното формирование било коректно, тъй като министерството било първостепенен разпоредител с финансовите средства на всички военни формирования в страната.     

Иска се отмяна на разпореждането и връщане на делото на първостепенния съд за продължаване на разглеждането му по същество.

ПРОТЕСТЪТ Е НЕОСНОВАТЕЛЕН.

С протестираното разпореждане съдията – докладчик конкретно и точно е посочил съществените процесуални нарушения водещи до ограничаване на правото на защита на подсъдимия. Основното е, че нито в постановлението за привличане като обвиняем, нито в обвинителния акт е посочено на неизпълнението на кое от многобройните задължения се дължи установената липса. Дали се дължи на неправилното фактическо раздаване на гориво, дали е в резултат на неправилно отразяване в първичната документация, или в резултат на изтичане на гориво от процесната цистерна, дължащо се на отвори и пробойни. Ако липсата е в резултат на последното, в акта не е посочено как и кога са констатирани тези пробойни (не само поради обстоятелството, че същата е произведена и е в експлоатация от 1980 година) и дали тези пробойни са в причинна връзка именно с посочената в обвинителния акт липса. Само този факт е достатъчен, за да се обоснове извода, че разследването не е водено обективно, всестранно и пълно. Този извод се подкрепя и от посочените в акта обстоятелства, че цистерната е произведена през 1980 година, че амортизационния срок на вкопаната цистерна е осем години, че вещите лица от техническата експертиза не могат да дадат категорично заключение за възможността 2158 литра гориво А-95 Н да изтекат за 24 часа през фиксираните отвори на цистерната, както и множество други описани обстоятелства.

Изложеното налага разпореждането на Пловдивския военен съд, с което съдебното производство по нохд 49/2014 година на Пловдивския военен съд е прекратено и делото върнато на Пловдивската военноокръжна прокуратура да бъде потвърдено. Делото следва да се изпрати на Пловдивската военноокръжна прокуратура за изпълнение на задължителните указания дадени в разпореждането на съдията докладчик.

Предвид изложеното и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждането № 87/06.03.2014 година  по нохд № 49/2014 година Пловдивския военен съд, с което е прекратено съдебното производство и делото е било върнато на Пловдивската военноокръжна прокуратура.

ВРЪЩА делото на Пловдивската военноокръжна прокуратура за изпълнение на задължителните указания дадени с разпореждането.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg