ОПРЕДЕЛЕНИЕ
21-05-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1

гр. София, 21.05.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в гр. София на двадесети и първи май две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

       ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                        полк. РУМЕН ПЕТКОВ

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора полк. ДАНЧО ДАНОВ разгледа частно наказателно дело № 12 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по частна жалба от обвиняемия мичман Г. Д. О.от в.ф. ХХ– гр. Б. чрез защитника си адвокат П. С. Н. от АК-Б. против определение № 4/09.05.2014 г. по частно наказателно дело № 36/2014 г. по описа на Сливенския военен съд.

Производството е по чл. 403, ал. 2 във връзка с чл. 69, ал. 4 от НПК в касационната му фаза. В бланкетната жалба на обвиняемия пред настоящата инстанция се сочи, че постановеното от Сливенския военен съд определение е незаконосъобразно. Прави се искане да бъде отменено. Заявява се, че подробни доводи ще бъдат изложени в съдебно заседание пред настоящата инстанция. В съдебно заседание жалбата се поддържа. Излагат се допълнително доводи, че тази процесуална мярка може да се иска от прокуратурата, но по настоящото дело е отпаднало нейното налагане. Изминали са около 7 месеца от образуване на делото. Този срок от време е достатъчен да се приеме, че делото е пред приключване. През това време са иззети всички документи относими към престъплението на обвиняемия и същият не мое да повлияе по никакъв начин на досъдебното производство. Взетата мярка не може да изпълни своето предназначение. Прокурорът даде становище, че определението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. Акцентира се, че спрямо обвиняемия е повдигнато обвинение по чл. 202 от НК – длъжностно присвояване. От повдигане на обвинението до вземането на мярка за процесуална принуда – отстраняване от длъжност, е изминал малък период от време – месец и същата не се явява репресия спрямо обвиняемия, а единствено се преследва целта досъдебното производство да бъде проведено обективно, всестранно и пълно.

За да се произнесе, Военно-апелативният съд провери материалите по делото и установи:

Първоинстанционното дело е образувано по повод направено искане от прокурор при Сливенската военно-окръжна прокуратура за временно отстраняване от длъжност на мичман Г. Д. О.от в. ф. ХХ– гр. Б. съгласно изискванията на чл. 403 ал. 2 от НПК. На 16.04.2014 г. мичман О. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 202 ал. 1 т. 1 и 2 вр. чл. 201 вр. чл. 391 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК за това, че е извършил присвояване на имущество, което му е било поверено да пази и управлява в качеството му на длъжностно лице – началник склад ГСМ при в. ф. ХХ– гр. Б. Взета му е мярка за неотклонение „гаранция” в размер на 1000 (хиляда) лева. С това са били изпълнени формалните предпоставки, визирани в чл. 403, ал. 2 от НПК, даващи възможност да бъде направено искане пред Военния съд за временно отстраняване от длъжност на обвиняемия. Тази специална разпоредба е във връзка с разпоредбата на чл. 69 НПК, касаеща общите условия за отстраняване на обвиняем от длъжност. Правилно Сливенският военен съд е преценил, че са налице достатъчно основания да се счита, че служебното положение на обвиняемия мичман О. ще бъде пречка за обективното, всестранно и пълно провеждане на досъдебното производство. Същият заема длъжността „началник склад ГСМ“ във военно формирование ХХ– Б. и като такъв пряко отговаря за материалните ценности в зачисления му склад. Видно от повдигнатото му и предявено обвинение, ако остане да изпълнява своите задължения, законосъобразно основният съд е стигнал до извода, че той ще има самостоятелен и безпрепятствен достъп до намиращото се в склада имущество и по този начин има достъп до документацията, като може да създава и унищожава документи и с това да влияе на воденото досъдебно производство. Налице са достатъчно основания да се предположи, че с отстраняването от длъжност ще бъде създадена възможност освен досъдебното производство да приключи по-бързо, така и обвиняемият мичман О. да не може да влияе при провеждането, и евентуално, да извърши други престъпления. Настоящият състав на Военно-апелативния съд, след като се запозна с материалите по делото и като взе предвид и становищата на страните, намира, че подадената жалба срещу посоченото определение на Сливенския военен съд е неоснователна, а обжалваното определение на първоинстанционния съд е законосъобразно и правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения и на основание чл. 403, ал. 2 във връзка с чл. 69, ал. 4 от НПК Военно-апелативният съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4/09.05.2014 г. по частно наказателно дело № 36/2014 г. по описа на Сливенския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg