Присъда
13-10-2014
П Р И С Ъ Д А № 34 Гр. София, 13 октомври 2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно - апелативен съд на Република България, в съдебно заседание на тринадесети октомври две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник АСЕН НАЙДЕНОВ ШОПОВ ЧЛЕНОВЕ: 1. полковник СТОЙКО ДРАГАНОВ СПАСОВ 2. майор ВЕЛИЧКА ЗАХАРИЕВА ВЛАШЕВА при секретар Нина Стоянова и с участието на прокурор от Военно - апелативна прокуратура София подполк. Нивелин Начев разгледа наказателно дело от общ характер № 25 по описа за 2014 г., докладвано от съдия докладчика майор Величка Влашева, образувано по въззивен протест на полк. Радослав Косев - военен прокурор от Военноокръжна прокуратура Плевен, въззивна жалба на подсъдимия о.з. майор О. С. от военно формирование /под./ - гр. С., чрез неговия защитник адв. Б. от Адвокатска колегия-София, както и въззивна жалба от подсъдимия о.з. майор И. И. от военно формирование /под./- гр. С. срещу присъда № 51 от 24.04.2013 г. по НОХД № 51/2011 г. по описа на Военен съд Плевен. Военно апелативният съд, след съвещание и на основание чл. 334, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК П Р И С Ъ Д И: ОТМЕНЯ присъда № 51 от 24.04.2013 г. по НОХД № 51/2011 г. по описа на Военен съд Плевен, В ЧАСТТА, с която подсъдимият о.з. майор И. Ч. И. – пом. командир на отделение оперативно при военно формирование /под/.-С., бригада „Логистика“ е осъден за престъпление по реда на чл. 202, ал. 2, т. 1, във вр. ал. 1, т. 1, във вр. чл. 311, ал. 1, във вр. чл. 387, ал. 1, във вр. чл. 201, във вр. чл. 26, ал. 1 от НК И В ЧАСТТА, с която подсъдимият о.з.майор О. Н. С., бивш началник под.- С. е осъден за престъпление по реда на чл. 387, ал. 1, алт. 3 от НК и ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която: ПРИЗНАВА подсъдимият о.з. майор И. Ч. И., пом. началник на отделение оперативно при военно формирование /под./-С. – бригада „Логистика“ роден на в с. Х., обл. Ш. живеещ в гр. Ш., ул. „С.“, №, ет., ап., българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, с ЕГН, ЗА НЕВИНЕН, В ТОВА ЧЕ: За периода от 01.08.2006 г. до 10.08.2006 г., в гр. С., обл. В., при условията на продължавано престъпление, на два пъти – на 01.08.2006 г. и 10.08.2006 г., в качеството си на ръководно военно-длъжностно лице - зам. началник на военно формирование /под./С., временно изпълняващ длъжността „Началник", съгласно т. 3 от Заповед № 165 от 25.07.2006 г. на началника на военно формирование /под./-С.- м-р С. да е присвоил чужди движими вещи в големи размери - 7884 бр. 85 мм. месингови гилзи за ТО „Д-44", с общо тегло 28 800 кг. на стойност 115 056 лв., собственост на Министерството на отбраната на Република България, поверени му в това му качество да ги пази и управлява и да ги е предал без правно основание на фирма „М.“ - ООД гр. С. независимо от изпълнението на договореното количество от 250 тона по договор № 3-386/07.06.2006 г. между тази фирма, представлявана от гр.л. П. П. Н. и военно формирование /под./-С., кв. Ч., представлявано от началника м-р инж. М. Т. М. и гл. счетоводител гр. л. Ц. Й. П., като за първия път – на 01.08.2006 г., за улесняване на присвояването да е извършил и друго престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание: като длъжностно лице – зам. началник на в. ф. /под./- С., временно изпълняващ длъжността „Началник“ на същото военно формирование /поделение/, в кръга на службата си да е съставил официален документ – два екземпляра от протокол рег. № 136/01.08.2006 г. за определеното брутно тегло и тара на товарен автомобил „М.“ №, в които да е удостоверил неверни обстоятелства относно теглото на предадените на тази дата месингови отпадъци от военно формирование /под./- С, като да е удостоверил, че на товарен автомобил „М“ №, с който се извършвал курса, били натоварени 9 880 кг. месингови отпадъци, но не удостоверил, че същият е с ремарке, нито теглото на товара от 9 880 кг. месингови отпадъци натоварени в това ремарке, с цел да бъде използван за доказване на тези обстоятелства, а вторият път – на 10.08.2006 г., да е улеснил присвояването като е извършил и друго престъпление по чл. 387, ал. 1 от НК, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание: като длъжностно лице – зам. началник на военно формирование /под./- С., временно изпълняващ длъжността „Началник“ на същото военно формирование /поделение/, не е изготвил лично, нито разпоредил и проконтролирал изготвянето на необходимите съпътстващи товара документи - /протокол за определеното брутно тегло и тара на товарен автомобил, нареждане за експедиране на стоки, акт за повторна проверка на метални отпадъци и удостоверение за взривобезопасност на отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им/, както и не е уведомил командването на военно формирование /под./- Ч. за извършеното предаване на гилзи, с което да не е изпълнил задълженията си по служба, регламентирани в т. 5 от Наставление за отчитане на материалните средства в Българската армия /НОМС/, като да не е организирал и извършил своевременно, пълно, достоверно и точно отчитане на материалните средства, т. 17 от НОМС, като да не е изпълнил задължението си като временно изпълняващ длъжността началник на военното формирование /поделение/ да вземе необходимите мерки за организиране и поддържане в нужния ред на отчитането на материалните средства и опазването на държавната собственост, т. 390 от НОМС – като длъжностно лице от БА, на което е предоставено правото да се разпорежда с материални средства, не е изпълнил задължението си да организира текущ вътрешен контрол за правилното им използване и отчитане, чл. 260 ал. 2 т. 3 от Устав за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България /УВС на ВС на РБ/ – като временно изпълняващ длъжността началник на военното формирование /поделение/, не е взел необходимите мерки за опазване и правилно използване на материалните средства, в резултат, на което да са настъпили вредни последици за Министерството на отбраната, изразяващи се в създаване на непълнота в счетоводната отчетност на военно формирование /под./-С. и военно формирование /под./-Ч. и на условия благоприятстващи разхищенията с материалните средства, и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по на чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. с ал. 1, т. 1, вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 387, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК ОТМЕНЯ наложената обезпечителна мярка – ЗАПОР върху ? идеална част от лек автомобил „А. Р.“ с ДК № и наложената обезпечителна мярка – ВЪЗБРАНА върху ? идеална част от недвижим имот представляващ апартамент, находящ се в гр.Ш., ул.“ С.“ № – наложени с определение и обезпечителна заповед от 16.11.2010г. на ВС-Плевен. И ПРИЗНАВА подсъдимия о.з. майор О. Н. С. - бивш началник под. –С., роден на в гр.Ш., ул. О. №, ет., ап., българин, български гражданин, с висше образование, женен, не осъждан, ЕГН, ЗА НЕВИНЕН за това, че за времето от 21.08.2006 г. до 09.11.2007 г. в гр. С., обл. В., в качеството си на ръководно военнодлъжностно лице – началник на военно формирование /поделение/- гр. С., умишлено да не е изпълнил задълженията си по служба регламентирани в: чл. 260, ал. 2 т. 31 от УВС на ВС на РБ, /като не направил всичко необходимо за разкриване и отстраняване причините, които пораждат условия за извършване на престъпления и произшествия от подчинените му/; чл. 262, т. 12 от УВС на ВС на РБ, /като не докладвал на старшия командир и не уведомил служба „Военна полиция” и военния прокурор за извършено произшествие от подчинения му военнослужещ к-н И. Ч. И., който на 01.08.2006 г. и 10.08.2006 г. да е предал неправомерно поверени му материални средства - 7884 бр. 85 мм месингови гилзи за ТО „Д-44", с общо тегло 28 800 кг. на стойност 115 056 лв.; чл. 262, т. 27 от УВС на ВС на РБ – след като научил за неправомерно предадените от подчинения му к-н И. материални средства не е извършил /изискал/ административно разследване за случая, материалите от което да бъдат предадени на съответната военна прокуратура и се заведат искове срещу виновните длъжностни лица за реализация на имуществена отговорност; чл. 6, ал. 1 от Инструкция № И-4/25.10.2004 г. за дейността на командирите /началниците/ от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на Министъра на отбраната при инциденти и чл. 7, ал. 1 от Инструкция № И-4/26.09.2007 г. за дейността на командирите /началниците, ръководителите/ от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на Министъра на отбраната при инциденти, като след констатиране на инцидент с липсата на материални средства - 7884 бр. 85 мм месингови гилзи за ТО „Д-44", с общо тегло 28 800 кг на стойност 115 056 лв., не уведомил незабавно органите на служба „Военна полиция”; чл. 7, ал. 1 от Инструкция №-4/25.10.2004 г. и чл. 8, ал. 1 от Инструкция № И-4/26.09.2007 г., като не уведомил непосредствения си началник за същия инцидент и не създал организация за протичането на информацията по линията на дежурните, чрез изпращане на предварително донесение /приложение 1/ и чл. 166 от Счетоводен документооборот в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите подчинени на Министъра на отбраната, обявен със Заповед № ОХ-655/25.10.2006 г. – в случай при който била установена липса на 7884 бр. 85 мм месингови гилзи за ТО „Д-44“, с общо тегло 28 800 кг. на стойност 115 056 лв., като началник на войсковата единица не донесъл по команден ред и до съответния контролен орган и не разпоредил да се състави протокол за установените липси за сметка на вземания от неизвестни лица, и от това да са произлезли вредни последици, изразяващи се в осуетяване на своевременното установяване на причините и виновните военнодлъжностни лица за възникването на липсата и предприемането на фактически и юридически действия за търсене на отговорност от тези лица и възстановяване на причинената на Министерството на отбраната вреда в размер на 115 056 лв. и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 387, ал. 1, алт. 3 НК. ОТМЕНЯ наложената обезпечителна мярка – ЗАПОР върху ? идеална част от два броя МПС - с марка „В.“ с ДК № и лек автомобил, марка „Р.“ с ДК № и наложената обезпечителна мярка – ВЪЗБРАНА върху ? идеална част от недвижим имот представляващ апартамент, находящ се в гр. Ш., ул. О. № – наложени с определение и обезпечителна заповед от 23.09.2008г.. на ВС-Плевен. ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск на Министерство на отбраната на Република България срещу подсъдимия о.з. И. Ч. И. за причинените от деянието имуществени вреди в размер на 115 056 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата Й част. Направените по делото разноски в размер на 2791.20 лв. /две хиляди седемстотин деветдесет един лв. и двадесет стотинки/, ОСТАВАТ за сметка на Държавата. Присъдата може да бъде протестирана и обжалвана пред Върховния касационен на РБ в петнадесетдневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg