Определение
13-07-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 23 гр. София, 13 юли 2015 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в сградата на съдебната палата, в ОТКРИТО съдебно заседание в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник АСЕН НАЙДЕНОВ ШОПОВ ЧЛЕНОВЕ: полковник СТОЙКО ДРАГАНОВ СПАСОВ майор ВЕЛИЧКА ЗАХАРИЕВА ВЛАШЕВА при съдебен секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора от Военно апелативна прокуратура София полк. Красимир Колев, разгледа ВНОХД № 25/2014 г. по описа на ВАпС София докладвано от майор Влашева. Производството е по реда на чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК. Производството е инициирано по разпореждане от 25.05.2015 г. от съдия-докладчика полковник Ванко Ангелов, на когото е възложено изпълнението на влязлата в законна сила присъда по НОХД № 51/2011 г. по описа на Военен съд Плевен, с оглед възникналото затруднение при изпълнение на съдебният акт, изразяващо се в пропуск по произнасяне на наложеното наказание конфискация, лишаване от права, касаещи подсъдимия И. И. и по присъдения размер 4% държавна такса, съобразно размера на предявения граждански иск. В съдебно заседание подсъдимият И. се явява лично и моли съда да вземе предвид, че след като е изцяло оправдан, не следва да се изпълняват и другите допълнителни наказания. АДВ. ДИМИТРОВ от АК – Ш. редовно призован не се явява. В съдебно заседание представителят на Военно-апелативна прокуратура София счита, че след като подсъдимият И. И. е оправдан изцяло не следва да се изпълняват наложените акцесорни наказания. С Присъда № 34 от 13.10.2014 г. по описа на ВАпС София е била отменена Присъда № 51 от 24.04.2013 г. по НОХД №51/2011 г. по описа на Военен съд Плевен в частта, с която подсъдимият о.з. м-р И. Ч. И. е бил осъден за престъпление по реда на чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 387, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК и в частта, с която подсъдимият о.з. майор О. Н. С. е бил осъден за престъпление по реда на чл. 387, ал. 1 алт. 3 НК и ПОСТАНОВЯВА НОВА Присъда, с която: ПРИЗНАВА подсъдимия о.з. майор И. Ч. И. за НЕВИНЕН И ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 387, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК, ОТМЕНЯ наложената обезпечителна мярка – ЗАПОР върху 1/2 идеална част от лек автомобил „Алфа Ромео” 156 с ДК № ......, с номер на рама ..... и номер на двигател ..... и наложената обезпечителна мярка – ВЪЗБРАНА върху ? идеална част от недвижим имот, представляващ апартамент, находящ се в гр. Ш., ул. „.....” № ... – наложени с определение и обезпечителна заповед от 16.11.2010 г. на Военен съд Плевен. ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИЯТ граждански иск на Министерството на отбраната на Република България срещу подсъдимия о.з. И. Ч. И. за причинените от деянието имуществени вреди в размер на 115 056 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН и, ПРИЗНАВА подсъдимият о.з. майор О. Н. С. за НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 387, ал. 1, алт. 3 НК. ОТМЕНЯ наложената обезпечителна мярка ЗАПОР върху ? идеална част от два броя МПС марка „Волво В 40” с ДК № ..... и лек автомобил марка „Рено клио” с ДК № ..... и наложената обезпечителна мярка ВЪЗБРАНА върху ? идеална част от недвижим имот, представляващ апартамент, находящ се в гр. Ш., ул. „....” № ..., наложени с определени и обезпечителна заповед от 23.09.2008 г. на Военен съд Плевен. Направените по делото разноски в размер на 2 791.20 лв. остават за сметка на държавата. Присъдата е била протестирана и с Решение № 19/04.05.2015 г. ВКС ОСТАВЯ в сила Присъда № 34/13.10.2014 г. постановена по ВНОХД № 25/2014 г. по описа на ВАпС. Присъдата е влязла в сила на 04.05.2015 г. Поради възникнало затруднение при изпълнение на съдебния акт до толкова, че липсва изричен отменителен диспозитив по отношение на наложените на подсъдимия И. Ч. И. акцесорни наказания – конфискация и лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност и да упражнява професия, свързана с управление на чуждо имущество и материално - отчетническа дейност, въззивният съд счита, че в конкретния случай не е необходимо изрично произнасяне относно тези допълнителни акцесорни по вид наказания, тъй като по отношение на обвинението по реда на чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 387, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК подсъдимият о.з. майор И. Ч. И. е бил признат за НЕВИНЕН и ОПРАВДАН ИЗЦЯЛО. Върховният касационен съд е потвърдил присъда № 34 от 13.10.2014 г. по ВНОХД № 25/2014 г. по описа на ВАпС София изцяло и при разглеждането й не е констатирал касационни основания по реда на чл. 348, ал.1, т. 1 от НПК. Това е така, защото нашият закон не подразделя наказанията на „главни/основни“ и „допълнителни“, съобразно това дали те се налагат самостоятелно или заедно с други наказания. Нормите на особената част на НК сочат, че наказанията като конфискация и лишаване от права по чл. 37, т. 7 – 10 от НК са предвидени винаги заедно с друго по вид наказание. ВКС не е констатирал процесуално нарушение на закона е потвърдил съдебният акт. Поради, което и наложените на подсъдимия о.з. майор И. Ч. аксесорни по вид наказания не следва да се изпълняват, тъй като той е бил признат изцяло за невинен и оправдан по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 387, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК.Наред с горното с Присъда № 34 от 13.10.2014 г. по ВНОХД № 25/2014 г. по описа на ВАпС София е бил ОТХВЪРЛЕН и ПРЕДЯВЕНИЯТ граждански иск на Министерството на отбраната на Република България срещу подсъдимия о.з. И. Ч. И. за причинените от деянието имуществени вреди в размер на 115 056 лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН, поради което и посочената държавна такса в размер на 4 % върху уважения граждански иск в размер на 4 602,14 лв., не следва да се събира. Съдът, въз основа на изложеното в разпореждането становището на страните и след като се запозна с приложените по делото доказателства счита, че е законосъобразно и основателно, и би следвало, на основание чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК, да се постанови определение, с което да се тълкуват направените в разпореждането доводи, тъй като няма законова пречка настоящата инстанция да допусне тълкуване по отношение на тях. Ето защо съдът счита, че наведените доводите в разпореждането от страните ще следва да бъдат уважени като следва да се допусне тълкуване на влезлия в сила съдебен акт. Предвид горното и на основание чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ДОПУСКА /ДАВА/ ТЪЛКУВАНЕ НА ПРИСЪДА № 34 от 13.10.2014 г. по ВНОХД № 25/2014 г. по описа на Военно-апелативен съд София, като се приеме, че след като подсъдимият о.з.майор И. Ч. И. е бил признат за НЕВИНЕН и ОПРАВДАН изцяло по обвинението по реда на чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 387, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 НК, не би следвало да се изпълняват и наложените: 1. Наказанието по реда на чл. 202, ал. 3, във вр. ал. 2, т. 1 от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 3 от НК - лишаване от право да заема държавна и обществена длъжност и да упражнява професия, свързана с управление на чуждо имущество и материално-отчетническа дейност за срок от 5 години, и 2. Наказанието на основание чл. 202, ал. 3, във вр. ал. 2, т. 1, във чл. 37, ал. 1, т. 3 от НК конфискация на ? идеална част от лек автомобил марка „Алфа Ромео” 156 с ДК № ..., с номер на рама .... и номер на двигател ...., наложено с Присъда № 51 от 24.04.2013 г. по НОХД № 51/2011 г. по описа на Военен съд Плевен, и не би следвало да се събира държавна такса в размер на 4 602.24 лв., поради отхвърляне изцяло на предявения граждански иск от Министерството на отбраната на РБ за причинените имуществени вреди в размер на 115 056 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. Определението е неразделна част от съдебния акт. Определението не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg