Определение
09-07-2014

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

15

 

 

гр. София, 09. 07. 2014 година

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на девети юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                     

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                      ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                            полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

   

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 18 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ, образувано по протест на прокурор от Пловдивската военно-окръжна прокуратура против разпореждане от 12.06.2014 г., по анд № 91/2014 г., на съдия-докладчик от Пловдивския военен съд.

 

 

 

Производството е по чл. 345 НПК.

Делото е образувано по протест на прокурор от Пловдивската военно-окръжна прокуратура против разпореждане от 12.06.2014 г. на съдия-докладчик от Пловдивския военен съд, с което е прекратено съдебното производство и делото върнато за допълнително разследване на прокуратурата.

В подадения протест се изтъкват доводи за необоснованост и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт и в тази връзка се иска неговата отмяна и връщане на делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане.

За да се произнесе, Военно-апелативният съд съобрази следното:

Протестът е процесуално недопустим. 

Разпорежданията на съдията-докладчик, постановени във връзка с особеното производство по реда на глава XXVIII от НПК, не подлежат на инстанционен контрол, поради което същите са окончателни и не подлежат на проверка от въззивната инстанция. Поради това разпореждането, срещу което е подаден въпросния протест, не е от кръга на актовете, подлежащи на проверка пред въззивната инстанция съобразно разпоредбата на чл. 341 НПК. Атакуваният съдебен акт нито е от изброените такива в чл. 341, ал. 1 НПК, нито е предвидена за него изрично процедура за обжалване, каквото е изискването на разпоредбата на чл. 341, ал. 2 НПК. Позоваването от първоинстанционния съд неправилно на разпоредбите на чл. 249 ал. 1 НПК не прави допустим протеста и не дава основание прокурорът да се позове на разпоредбата на чл. 249 ал. 3 НПК, която единствена му позволява подаването на протест.  Делото следва да се разгледа по реда на глава  XXVIII от НПК и в тези случаи са неприложими разпоредбите отнасящи се за разглеждане на делата от общ характер, при които задължително има изготвен обвинителен акт.

Предвид гореизложеното, настоящият състав намира, че въззивното производство следва да бъде прекратено, а протестът върнат на първата инстанция, която следва да изпълни правомощията си съобразно изискванията на чл. 345, ал. 3, вр. чл. 323, ал. 1, т. 3 НПК.

При този изход на процеса настоящият състав намира, че е безпредметно да се обсъждат направените в протеста доводи по съществото на делото както и процесуалната допустимост на атакувания акт.

Водим от горното и на основание чл. 345, ал. 1 НПК, Военно - апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по въззивно частно наказателно дело № 18/2014 г. по описа на Военно-апелативния съд и

ВРЪЩА подадения протест на Пловдивския военен съд, който да изпълни правомощията си съобразно изискванията на чл. 345, ал. 3, вр. чл. 323, ал. 1, т. 3 НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg