Решение
20-11-2014
Р Е Ш Е Н И Е № 7 гр. София, 20 ноември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ПЕТЬО П. при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора генерал-майор КРУМ МАНОВ разгледа административно наказателно дело № 6 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по жалба от обвиняемия курсант Х. И. Д. от НВУ „В.Л.” – гр. В.Т. срещу решение № 124 от 05. 08. 2014 г. по анд № 124/2014 г. на Софийския военен съд. С обжалваното решение Софийският военен съд е признал обвиняемия курсант Х. И. Д. от НВУ „В.Л.” – гр. В.Т. за виновен в това, че на 07.12.2013 г. в Н. В. У. „В.Л.” гр. В.Т., нанесъл удар на лице, посочено в чл. 371, б. „а” НК, вр. чл. 142, ал. 2 ЗОВС на РБ, а именно – удар с юмрук в лицето на курсант Т. И. П. от .....-во класно отделение на НВУ „В. Л.” В. Т. и му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в счупване на част от коронките на първи зъб горе вдясно с кръвонасядане по алвеоларния ръб, кръвонасядане и оток по носа с кръвотечение, разкъсно-контузна рана по лигавицата на горната устна срещу фрактурираните зъби довели до разстройство на здравето временно и неопасно за живота, с болки и страдания, обхващащи периода на лечението на счупените зъби, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 379, ал. 1, вр. чл. 371, б. „а”, вр. чл. 130, ал. 1 и 2 НК, поради което и на основание чл. 78а НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева. Обвиняемият е осъден да заплати в полза на държавата направените съдебно-деловодни разноски в размера на 225 /двеста двадесет и пет/ лева. В жалбата на обвиняемия са изложени доводи за явна несправедливост на наказанието. При определяне на глобата в размер на 2 000 лева, наложена на основание чл. 78а НК, съдът не е съобразил наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Този пропуск на съда не му е позволил да определи глобата в най-нисък размер, даже и под него при условията на чл. 55 НК. Обвиняемият не е осъждан и спрямо него не е прилагана разпоредбата на чл. 78а НК, от деянието му не са настъпили имуществени вреди, с добри характеристични данни. Обвиняемият в момента е без доходи, тъй като е редовен студент в Софийски университет, след напускането на НВУ В.Т. дължи обезщетение в размер на 6 000 лева. Бил е предизвикан от пострадалия с отправени тежки обиди. В съдебно заседание защитата заяви, че поддържа жалбата по изложените в нея съображения, като бе представено като писмено доказателство декларация за материално и гражданско състояние на обвиняемия. Прокурорът даде заключение, че решението на първоинстанционния съд е обосновано и законосъобразно и следва да се потвърди. Определеното наказание е в справедлив размер. Жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Военно-апелативният съд провери изцяло правилността на решението, по което от фактическа страна е прието за установено следното: Обвиняемият Х. И. Д. и свидетеля Т. И. П. били курсанти първи курс в Н. В. У. „В. Л.” – гр. В.Т.. На 07.12.2013 г. курсант П. бил свободен от наряд и около 11:30 часа си поръчал пица по телефона, като около 12:15 часа отишъл до КПП-юг на НВУ, за да си вземе поръчката. Около 12:20 часа същият се връщал към битовия корпус по път № 1 на НВУ, носейки поръчаните пици. ПО същото време и по същия път обвиняемият Д. слизал към КПП-юг и срещнал свидетеля П.. При срещата им обвиняемият казал на П. да отидат да се разберат извън района на университета. П. му казал, че сега възнамерява да обядва и поискал да си тръгне и започнал да го заобикаля от лявата му страна. В този момент обвиняемият го дръпнал за камуфлажната шуба на дясната ръка в областта над лакътя и го извъртял с лице към него, и му нанесъл удар с юмрук в областта на устата и носа. В резултат на удара, главата на курсант П. се извъртяла наляво и той изплюл кръв и парченца от двата предни горни резци. Веднага след това обвиняемият продължил към КПП-юг, а пострадалият от удара – свидетеля П., доложил за случая на дежурния по батальон – свидетеля капитан Я. Я. Същият веднага върнал в батальона курсант Д. за изясняване на случая, след което за инцидента била уведомена служба „В. П.”-П., която поела разследването по случая. Пострадалият П. предприел действия за оказване на медицинска помощ, а в последващите 45 дни и за лечението си. След извършване на служебна проверка по случая обвиняемият Д. бил наказан дисциплинарно с „предупреждение за уволнение” от Началника на НВУ. Видно от заключението на съдебно-медицинската експертиза, назначена по делото /т. 2, л. 16-21/ е, че в резултат на нанесения удар с юмрук в лицето на курсант Т. И. П., обвиняемият Д. му е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в счупване на част от коронките на първи зъб горе вляво и първи зъб горе вдясно с кръвонасядане на алвеоларния ръб, кръвонасядане и оток по носа с кръвотечение, разкъсно-контузна рана по лигавицата на горната устна срещу фрактурираните зъби, довели до разстройство на здравето временно и неопасно за живота, с болки и страдания, обхващащи периода на лечението на счупените зъби. Уврежданията са резултат на тъпа травма и могат да бъдат получени от един удар. По-вероятният механизъм за причиняване на подобни травматични увреждания е удар с ръка, тъй като травмите са в ограничена област – нос и горна устна. Ако се приеме, че механизмът за причиняване на увреждането е падане върху пътна настилка, то тогава би следвало да са засегнати и други изпъкнали части на лицето – чело, скули и брадичка. Ако ударът с ръка /юмрук/ засегне само меки тъкани /като в случая нос и устна/, то по повърхността на ръката, влязла в контакт с тези тъкани, не се очаква да останат травматични следи. Приетите за установени фактически положения се основават на събраните по делото доказателства, не се оспорват от страните поради което се възприемат и от въззивната инстанция. При тази правилно установена фактическа обстановка деянието на обвиняемия правилно е квалифицирано в престъпление по чл.379, ал.1, вр.с чл.130, ал.1 НК. По жалбата на обвиняемия курсант Х. И. Д.. Жалбата на обвиняемия е неоснователна. От доказателствата по делото се установява, че обвиняемия е нанесъл удар с юмрук в лицето на курсант Т. П., при който му е причинил телесните увреждания, подробно описани в медицинската документация. Доказателствата в тази насока са достатъчно убедителни и не оставят никакви съмнения, че курсант Д. следва да носи отговорност за извършеното престъпление, за което му е повдигнато обвинение. Наложената глоба на обвиняемия Д. е определена в справедлив размер. Глобата от 2 000 лева е под средния размер, което означава, че е определена при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Част от сочените в жалбата смекчаващите отговорността обстоятелства - липсата на минали осъждания на обвиняемия не могат да послужат като основание за определяне на размера на глобата в по нисък размер, тъй като те са взети предвид от законодателя като основание за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Същото се отнася и за задължението на Д. да заплати сумата 6 000 лева на НВУ В.Т., чийто произход е неспазването на поети от него договорни обязаности. Предишното спречкване между обвиняемия и пострадалия е било преди около 1 месец, за да се приеме, че е налице афект, предизвикан от предизвикателното поведение на пострадалия и отправените обидни реплики по адрес на обвиняемия. От друга страна макар уврежданията на П. да са в рамките на леката телесна повреда, уврежданията му не са незначителни. По изложените съображения Военно-апелативният съд остави без уважение жалбата на обвиняемия и потвърди обжалваното решение на първоинстанционния съд. Предвид горното и на основание чл. 338 НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА решение № 124 от 05. 08. 2014 г. по анд № 124/2014 г. на Софийския военен съд РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg