Определение
24-10-2014
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 23 гр. София, 24.10.2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № 25 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на обвиняемия Д. Н. И. от гр.В. срещу разпореждане от 15.09.2014 г. на съдия докладчик от Сливенския военен съд по ЧНД № 62/ 2014 г.на Сливенския военен съд С обжалваното разпореждане, съдия докладчик от Сливенския военен съд е върнал жалбата на обвиняемия Д. Н. И. срещу определение № 15 от 08.08.2014 по ЧНД № 62/ 2014 г. на Сливенския военен съд, с което като обезпечителна мярка е наложена възбрана на трите му подробно описани недвижими имоти. Съображенията за връщането на жалбата са, че тя не отговаря на изискванията на закона, тъй като определението на съда подлежи на проверка от въззивната инстанция заедно с присъдата. Постановеното на основание чл.72, ал.1 НПК определение не е от категорията определения, подлежащи на обжалване в отделно производство по НПК. В жалбата на обвиняемия са изложени доводи за необоснованост и неправилност на разпореждането. Щом законодателят е предвидил, че мерките за обезпечаване се налагат по друг процесуален ред, то следва, че защитата срещу незаконното им налагане следва да се осъществява по ГПК. А такава възможност за обжалване е предвидена в чл.396, ал.1 ГПК. Иска се отмяна на разпореждането и разглеждане на жалбата по същество. Въззивният съд за да се произнесе взе предвид следното: С определение № 15/ 08.08.2014 година, състав на Сливенския военен съд е наложил обезпечителна мярка възбрана върху посочените в определението недвижими имоти, собственост на обвиняемия Д. Н. И.. Обжалваното определение подлежи на въззивен контрол. Определенията, постановени от първоинстанционните съдилища по реда на чл. 72, ал. 1 от НПК подлежат на обжалване по реда и в сроковете по ГПК, като основанието за образуване на въззивното производство е чл. 72 от НПК във вр. с чл. 389-403 от ГПК. Нормата на чл. 72, ал. 1 от НПК препраща към процедурата по ГПК, където са посочени видовете обезпечителни мерки, реда за тяхното вземане и за съдебния контрол. В чл. 396 от ГПК е регламентирано, че определението на съда по обезпечаването на иска подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок. В този смисъл е ТР № 2 от 11.10.2012 г. по тълкувателно дело № 1/2012 г., ОСНК на ВКС. Изложеното налага обжалваното разпореждане, с което е върната жалбата на Д. Н. И. да бъде отменено, а жалбата му да бъде разгледана по същество от настоящата инстанция. Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА. На обвиняемия е повдигнато обвинение за престъпление, за което по закон е предвидено наказание конфискация. При това положение органът на досъдебното производство е бил длъжен да предприеме всички мерки, за да обезпечи евентуалното вземане на държавата, както е сторил. Изложените от жалбоподателя доводи, относно възможността му да се разпорежда с бюджетните средства на Министерството на отбраната, са по същество и не могат да бъдат разглеждани в настоящото производство. За да бъдат взети обезпечителни мерки спрямо имуществото на обвиняемия, е достатъчно да му бъде повдигнато обвинение, за което по закон се предвижда и наказание конфискация, както е в настоящия случай. Изложеното налага разпореждането на Сливенския военен съд, с което е върната жалбата на Д. Н. И. срещу определение № 15/08.08.2014 година, с което е наложена обезпечителна мярка възбрана върху посочените в определението недвижими имоти, собственост на обвиняемия, да бъде отменено, а самото определение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Предвид изложеното и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯВА Разпореждане от 15.09.2014 година по ч н д № 62/2014 година на Сливенския военен съд. ПОТВЪРЖДАВА определение № 15/08.08.2014 година, с което е наложена обезпечителна мярка възбрана върху посочени в определението недвижими имоти, собственост на обвиняемия Д. Н. И.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg