Решение
21-07-2015
Р Е Ш Е Н И Е № 018 гр. София, 21 юли 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на десети юни две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. СТОЙКО СПАСОВ ст. лейт. ДАНИЕЛ ЛУКОВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора полк. Момчил Бенчев разгледа наказателно от общ характер дело № 039 по описа за 2014г., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ, образувано по жалбите на подсъдимите ефр. И.В.И. от военно формирование 28 610 – Г.Б., гр. л. В.А.Б., гр. л. А. А. Р., гр. л. Д.С.М., гр. л. Д.Ц.Д., гр. л. И.С.М., полицейски служител И. И. М. от ... РУ „Полиция” – СДВР и гр. л. Х.М.М. всички от гр. София, срещу присъда № 0195 от 14. 07. 2014 г. по НОХД № 0195/13г. на Софийския военен съд. ....................................................................................................................................... Предвид горното и на основание чл. 334 т. 3, вр. с чл. 337 ал. 1 т. 1 и ал. 3 и чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ присъда № 0195/14.07.2014 г. по НОХД № 0195/2013 година на Софийския военен съд в частта и по пункт I като приема, че подсъдимите А. А. Р., И.С.М. и Х.М.М. са участвали в организирана престъпна група от месец март 2012 година до 05.05.2012 година, а подсъдимият И. И. М. от месец април 2012 година до 05.05.2012 година, като признава тези четирима подсъдими за невинни да са участвали в ОПГ в периода от началото на месец януари до месец март за Р., М. и М. и в периода от месец януари до месец април за И. М. и ги оправдава по осъждането в тази му част. ИЗМЕНЯ присъдата в частта и по пункт II като приема че общата стойност на златните предмети отнети от подсъдимите на 24.02.2012 година в град П. на улица „...“ .. от обект на „...“ ЕООД е 103 250 (сто и три хиляди и двеста и петдесет) лева, стойността на инкриминираните златни и сребърни предмети отнети от подсъдимите на 05.05.2012 година в град С., ж.к. „.....“ от заложна къща „...“ е 17 441.27 (седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и един . 27) лева и приема, че общата стойност на цялото продължавано престъпление е 120 691.27 (сто и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и един . 27) лева. ИЗМЕНЯ присъдата в частта и по пункт II относно подсъдимите А. А. Р., И.С.М., И. И. М. и Х.М.М. като ги признава за невинни извършеният от тях грабеж на 05.05.2012 година от заложна къща „...“ в ж.к. „...“, град С. да е в големи размери и ги оправдава по обвинението само в частта му по чл. 199 ал. 1 т. 1 НК. ИЗМЕНЯ присъдата като признава подсъдимия В.А.Б. за невинен на 05.05.2012 година, около 18:40 – 18:50 часа в град С. да се е опитал умишлено да унищожи чужда движима вещ л.а. „Фолксваген Пасат“ с ДКН ....., собственост на Р. Н. В., като не успял да довърши изпълнението на престъплението, както и да е извършил деянието при продължавано престъпление и го оправдава по обвинението само в тази му част по чл. 216 ал. 5, вр. ал. 1, предл. 1-во, вр. с чл. 20 ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 и ал. 2 НК. ИЗМЕНЯ присъдата в частта, с която на подсъдимия И.С.М. е наложено наказание за престъплението по чл. 199 ал. 1 т. 1, 4 и 5, вр. с чл. 198 ал. 1, вр. с чл. 29 ал. 1, буква „а“ от НК и в частта и по приложението на чл. 23 НК за този подсъдим като НАМАЛЯВА размера на наложеното му наказание лишаване от свобода на 11 (единадесет) години и му определя да изтърпи едно общо наказание в размер на най- тежкото от наложените му, а именно 11 (единадесет) години лишаване от свобода. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част. ОСЪЖДА подсъдимите да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт направените в настоящата инстанция съдебноделоводни разноски в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева като всеки от тях да заплати в полза на бюджета на съдебната власт сумата от по 187.50 лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Върховен касационен съд в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg