Определение
11-11-2014
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 7 София, 11 ноември 2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на единадесети ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Нина Стоянова разгледа наказателно общ характер дело № 42 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ, образувано по ЖАЛБА на адвокат М. Н. М. – защитник на подсъдимия К. П. Ф. срещу Присъда № 99/2014 година по н о х д № 99/2014 година на Софийския военен съд. Въззивното производство е образувано по жалба на подсъдимия К. П. Ф. против присъда № 99/09.10.2014 година по нохд № 99/2014 година на Софийския военен съд. Жалбата не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1 от НПК. В същата следва да се посочат неизяснените обстоятелства и доказателствата, които следва да се съберат и проверят от въззивната инстанция. Подобни обстоятелства не се съдържат в жалбата. При това положение, в съответствие с разпоредбата на чл. 323, ал. 1, т. 1 от НПК първостепенният съд е следвало да даде седемдневен срок на жалбоподателя, за да отстрани пропуските и несъответствията в жалбата и ако това не бъде сторено да я върне на жалбоподателя. Това не е направено, поради което въззивният съд следва да прекрати образуваното пред него производство и да върне делото на Софийския военен съд за правилното му администриране. Предвид изложеното и на основание чл. 345, ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по нохд № 42/2014 година на Военно-апелативния съд – София. ВРЪЩА делото на Софийския военен съд за отстраняване на посочените в обстоятелствената част на определението недостатъци на въззивната жалба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg