Определение
11-11-2014
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 25 гр. София,11. 11. 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на единадесети ноември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ при секретар Т. СПАСОВА разгледа частно наказателно дело № 29 по описа за 2014 година докладвано от съдията полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ образувано по спор за подсъдност по наказателно дело от общ характер № 154/2014 г. по описа на Софийския военен съд. Производството е по реда на чл. 35 и сл. и чл. 398 НПК. Досъдебното производство е водено първоначално от Варненската военно-окръжна прокуратура и впоследствие приключено от Сливенската военноокръжна прокуратура, която е внесла обвинителен акт в Сливенския военен съд. С разпореждане съдия-докладчик от този съд е прекратил производството и изпратил делото по подсъдност в Софийския военен съд. С разпореждане на съдия-докладчик от втория съд е повдигнат спор за подсъдност пред настоящата инстанция. Военно-апелативният съд, като взе предвид доводите, изложени в разпорежданията и съдържанието на обвинителния акт, намира за установено следното: Всички действия по обвинението е посочено в обстоятелствената част на обвинителния акт, че са извършени в гр. В.. Обвиняемият е заемал длъжност директор на Териториална дирекция със седалище в гр. В.. Обстоятелството, че плащанията са извършвани чрез разплащателна система със седалище в С., не променя отразения в обвинителния акт факт, че фактически деянията са извършени в гр. В., каквато е обстоятелствената част на обвинителния акт. По тези изложени съображения и на основание чл. 36 ал. 1 и чл. 398 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : Делото е подсъдно на Сливенския военен съд, където да бъде изпратено за разглеждането му по същество. Определението не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg