Определение
05-12-2014
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1 гр. София, 5 декември 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в разпоредително заседание на пети декември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ДИМИТЪР ФИКИИН полк. РУМЕН ПЕТКОВ при секретар Емилия Стоянова разгледа административно наказателно дело № 10 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба на матрос Г. С. Б., от военно формирование …. – Б., чрез защитника й адв. Н. Д., против решение № 12/30.10.2014 г. по анд № 87/2014 г. на Сливенския военен съд. Въззивното производство е образувано по жалба на обвиняемата матрос Бабанкова чрез защитника й адв. Д.. В жалбата на обвиняемата се прави искане за изясняване на обстоятелствата и фактите по делото да бъде допусната и разпитана като свидетел Г. М. Б.. Настоящият състав на въззивната инстанция, след като се запозна с материалите по делото и като съобрази гореизложеното искане за разпит на посочената свидетелка, намира същото за неоснователно. В жалбата бланкетно е посочено, че разпита на свидетелката Г. Б. се иска за изясняване на обстоятелствата и фактите по делото. Не са изложени никакви конкретни доводи и съображения относно какви факти и обстоятелства се иска същата да свидетелства. Така, като е направено искането в жалбата, не дава възможност да се направи заключение за какви конкретно факти и обстоятелства се иска въпросната свидетелка да даде показания и дали същите касаят предмета на доказване по делото. Относно съставомерните обстоятелства, включени в предмета на доказване, до момента са били разпитани множество свидетели, чийто показания са последователни и непротиворечиви. Поради изложените съображения искането за допускане и разпит на свидетелката Г. Б.следва да бъде оставено без уважение. Водим от гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на обвиняемата матрос Г. С. Б., чрез защитника й адв. Н. Д., за разпит на свидетелката Г.М.Б.. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg