Определение
08-01-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1 София, 08 януари 2015 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на осми януари две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Нина Стоянова разгледа частно наказателно дело № 32 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ, образувано по ЧАСТЕН ПРОТЕСТ на Сливенската военноокръжна прокуратура срещу Разпореждане от 14. 11. 2014 година по н о х д № 95/2014 година на Сливенския военен съд. Производството е по чл. 345 ал. 1 вр. с чл. 249 ал. 3 от НПК. С протестираното разпореждане състав на Сливенския военен съд е прекратил съдебното производство по н о х д № 95/2014 година на Сливенския военен съд и върнал делото на Сливенската военноокръжна прокуратура за допълнително разследване с указания. В частния протест срещу разпореждането се сочат доводи за неговата незаконосъобразност. Посочва се, че обвинителният акт отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК. В него е описана дейността на подсъдимия, като прокурорът е посочил защо счита, че същият е осъществил състава на престъплението, за което е предаден на съд. ПРОТЕСТЪТ Е ОСНОВАТЕЛЕН. С протестираното разпореждане първостепенният съд е приел, че описаното от прокурора не сочело на престъплението длъжностно присвояване, като съдията-докладчик е обсъждал факти по съществото на делото, включително и въпроси дали деянието е съставомерно. По нататък тези негови интерпретации са посочени като процесуални нарушения, което е недопустимо. По всички тези въпроси съдът следва да се произнесе с присъдата. Достатъчно е в обвинителния акт да бъдат описани: престъплението извършено от обвиняемия; време, място и начин на извършването му; пострадалото лице и размерът на вредите и другите данни, посочени в чл. 246 ал. 2 от НК. Дали предложената от прокурора правна квалификация съответства на описаните фактически положения не е въпрос, който съдията докладчик може да ревизира по реда на чл. 249 ал. 1, вр. с чл. 248 ал. 2 т. 3 от НПК, позовавайки се на процесуални нарушения. По принцип съдът не е длъжен да възприеме предложената му от прокурора правна квалификация, но това той може да стори едва когато отговори на въпросите по чл. 301 от НПК с присъдата си. Съвсем отделен е въпросът за правилността на разсъжденията на съда. Нито е времето, нито мястото тези разсъждения тук да бъдат коментирани. Що се отнася до дадените указания за събиране на доказателства, в това число и за назначаване на счетоводна експертиза, те не са основание за прекратяване на съдебното производство и за връщане на делото на прокуратурата. Изложеното налага разпореждането на Сливенския военен съд, с което съдебното производство по н о х д 95/2014 година на Сливенския военен съд е прекратено и делото върнато на Сливенската военноокръжна прокуратура, да бъде отменено. Делото следва да се върне на същия съд за продължаването му от стадия на съдебното заседание. Предвид изложеното и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ Разпореждането на Сливенския военен съд от 14.11.2014 година по н о х д № 95/2014 година на същия съд, с което е прекратено съдебното производство и делото е било върнато на Сливенската военноокръжна прокуратура. ВРЪЩА делото на Сливенския военен съд за продължаване на разглеждането му от стадия на съдебното заседание. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg