Присъда
23-02-2015
П Р И С Ъ Д А № 7 гр. София, 23 февруари 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНКО ГРОЗЕВ м-р ЛИДИЯ ЕВЛОГИЕВА при секретар Нина СТОЯНОВА с участието на прокурора полк. Момчил БЕНЧЕВ разгледа наказателно общ характер дело № 5 по описа за 2015 година докладвано от съдията майор ЛИДИЯ ЕВЛОГИЕВА образувано по въззивни жалби от подсъдимите С. А. Г., Б. И. Б. и Ц. К. Ц. от град С., срещу Присъда № 6/17.05.2013г. по НОХД № 7/2013г. по описа на Сливенския военен съд Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 334, т.2 във вр. чл. 336, ал.1, т.3 НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД П Р И С Ъ Д И: ОТМЕНЯВА ПРИСЪДА № 6/17.05.2013г. по НОХД № 7/2013 г. по описа на Сливенския военен съд В ЧАСТТА, с която подсъдимите С. А. Г., Б. И. Б. и Ц. К. Ц. са признати за виновни в извършване на престъпление по чл. 212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, алт.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК и на основание чл. 54 НК са осъдени на по три години лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието е отложено по реда на чл. 66, ал.1 НК за срок от по три години; В ЧАСТТА, с която на основание чл. 212, ал. 7 НК е постановена конфискация на лек автомобил „Ш. О.” с рег. № , лек автомобил „А.” с рег. № и лек автомобил „Ф. Ф.” с рег. №; В ЧАСТТА с която са лишени за срок от по три години от права да заемат отговорна длъжност по чл. 37, т.6 и т.7 от НК; както и ИЗЦЯЛО в гражданската й част, с която тримата подсъдими са осъдени солидарно да заплатят граждански иск на Министерство на отбраната в размер на 65 511.10 лева, ведно с 2620.44 лева държавна такса върху уважения граждански иск, сумата от 200.00 лева юрисконсултско възнаграждение и съдебно-деловодни разноски в размер на по 562.34 лева за всеки еди от тях, и вместо нея ПОСТАНОВЯВА НОВА ПРИСЪДА, с която ПРИЗНАВА подсъдимата бивш цивилен служител инженер С. А. Г., родена на 15.04.1959г. в гр. С., живуща в град С., ул. „Й. Щ.”, бл.16, вх., ет., ап., гражданство, с образование, омъжена, ЕГН ЗА НЕВИННА В ТОВА, ЧЕ За периода от месец март 2009 година до месец април 2010 година, включително, в град С., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, при изпълнение на службата си - „Началник сектор „Регионални дейности град С. към Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” в Министерство на отбраната, самостоятелно и в съучастие, като съизвършител с подсъдимия ц. сл. Б. И. Б. и подсъдимия гр.л. Ц. К. Ц., чрез съставяне на документи с невярно съдържание – констативни протоколи за качество на изпълнение на задълженията от охранителна фирма „В.-Н.” ЕООД и данъчни фактури за дължимите възнаграждения, в които удостоверили неверни обстоятелства, относно действителния брой охранители и предложения за изплащане на възнаграждения за съответните месеци, съзнателно дала възможност на фирма „В.-Н.” ЕООД гр. С., да получи от бюджета на Министерство на отбраната, без правно основание чуждо движимо имущество – възнаграждение по Договор за охрана №., собственост на Министерство на отбраната в големи размери, сумата от 72 483.10 лв., като участието й в общия престъпен резултат е сума в размер на 64 515,10 лева, поради което и на основание чл. 304 НПК я ОПРАВДАВА изцяло по обвинението да е извършила престъпление по чл. 212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, алт.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК. ПРИЗНАВА подсъдимия цивилен служител инж. Б. И. Б., роден на 21.06.1952г. в гр. С., живущ в ж.к. „С. З.”, бл., вх., ет., ап., гражданство, с образование, разведен, ЕГН ЗА НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ За периода от месец март 2009 година до месец април 2010 година, включително, в град С., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, при изпълнение на службата си - „Началник сектор „Регионални дейности град С. към Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” в Министерство на отбраната, самостоятелно и в съучастие, като съизвършител с подсъдимата С. А. Г. и подсъдимия гр.л. Ц. К. Ц., чрез съставяне на документи с невярно съдържание – констативни протоколи за качество на изпълнение на задълженията от охранителна фирма „В.-Н.” ЕООД, в които да е удостоверил неверни обстоятелства, относно действителния брой охранители и предложения за изплащане на възнаграждения за съответните месеци, съзнателно дал възможност на фирма „В.-Н.” ЕООД гр. С., да получи от бюджета на Министерство на отбраната, без правно основание чуждо движимо имущество – възнаграждение по Договор за охрана №, собственост на Министерство на отбраната в големи размери, сумата от 72 483.10лв., като участието му в общия престъпен резултат е сума в размер на 65 511,10 лева, поради което и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА изцяло по обвинението да е извършил престъпление по чл. 212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, алт.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК. ПРИЗНАВА подсъдимия гражданското лице Ц. К. Ц., роден на. в гр. Ш., живущ в гр. С. ж.к. „Д.”, бл., вх., ет., ап., гражданство, със образование, женен, ЕГН ЗА НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ За периода от месец март 2009 година до месец април 2010 година, включително, в град С., при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, при изпълнение на службата си - „охранител” въоръжена охрана и регионален отговорник за област С. и област Я. от фирма „В. – Н.” ЕООД – С. в съучастие, като съизвършител с подсъдимата ц.л. инж. С. А. Г. и ц.сл. Б. И. Б., чрез съставяне на документи с невярно съдържание – констативни протоколи за качество на изпълнение на задълженията от охранителна фирма „В.-Н.” ЕООД, в които удостоверили неверни обстоятелства относно действителния брой охранители работещи на всеки от обектите и предложения за изплащане на възнаграждения за съответните месеци, съзнателно дал възможност на фирма „В.-Н.” ЕООД гр. С., да получи от бюджета на Министерство на отбраната, без правно основание чуждо движимо имущество – възнаграждение по Договор за охрана №, собственост на Министерство на отбраната в големи размери, сумата от 72 483.10 лв., като участието му в общия престъпен резултат е сума в размер на 52 065.10 лева, собственост на Министерство на отбраната, в големи размери, поради което и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА изцяло по обвинението да е извършил престъпление по чл. 212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, алт.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК. ОТХВЪРЛЯ изцяло солидарно предявения от Министерство на отбраната срещу подсъдимите С. А. Г., Б. И. Б. и Ц. К. Ц. граждански иск, представляващ обезщетение за причинените имуществени щети в размер на 72 483,10 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на установяването на вредата, като неоснователен. На основание чл. 190, ал.1 НПК съдебно-деловодните разноските по делото в размер на 2276.19 лв., остават за сметка на Държавата. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана или протестирана в 15- дневен срок пред Върховния касационен съд на Република България. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg