Мотиви
20-04-2015
Мотиви по Присъда № 7 от 23 февруари 2015г. по НОХД № 5/2015г. по описа на Военно-апелативния съд на Република България. С обжалваната Присъда № 6/17 май 2013г. С. ският военен съд е признал подсъдимите: 1. Цивилен служител инж. С. А. Г. - началник сектор "Р. д."-С. към ГД "ИО"-МО за виновна в това, че в периода месец април 2009 година - месец април 2010 година, включително, в гр. С., при условията на продължавано престъпление, самостоятелно и в съучастие като съизвършител с ц.сл. инж. Б. И. Б. и гр.л. Ц. К. Ц. от град С., чрез съставяне на документи с невярно съдържание (констативни протоколи за качеството на изпълнение на задълженията от охранителната фирма „В. Н. ” ЕООД – С. и данъчни фактури за дължимите възнаграждения) съзнателно дала възможност на „В.-Н.” ЕООД - С. да получи в град С. без правно основание чуждо движимо имущество – сума в размер на 65 511.10 лева (възнаграждение по Договор за охрана № ВИ054І14 от 19.01.2009г.), собственост на Министерство на отбраната, в големи размери, поради което и на основание чл. 212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, алт.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 НК и чл. 54 НК я е осъдил на три години лишаване от свобода, като на основание чл. 304 НПК я е оправдал да е извършила деянието през месец март 2009 година, както и за сумата в размер на 6 972 лева. На основание чл. 66, ал.1 НК е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 212, ал.7 НК съдът e конфискувал лек автомобил марка "Ш. О." рег. №, рама, двигател, собственост на подсъдимата С. А. Г. и я е лишил от права по чл. 37, ал.1, т.6 и т.7 НК да заема отговорна длъжност в Министерство на отбраната и да изпълнява контролна дейност в Министерство на отбраната, за срок от три години. 2. Цивилен служител инж. Б. И. Б. - старши експерт-сектор "Р. д."- С. към ГД "ИО" - МО, за виновен в това, че в периода месец април 2009 година - месец април 2010 годена, включително в град С. , при условията на продължавано самостоятелно и в съучастие като съизвършител с ц.сл. инж. С. А. Г. и гр.л. Ц. К. Ц. , двамата от град С. , чрез съставяне на документи с невярно съдържание (констативни протоколи за качеството на изпълнение на задълженията от охранителната фирма „В.–Н.” ЕООД – С. ) съзнателно дал възможност на „В.-Н.” ЕООД - С. да получи в град С. без правно основание чуждо движимо имущество – сума в размер на 65 511.10 лева (възнаграждение по Договор за охрана № ВИ-54-14 от 19.01.2009г.), собственост на Министерство на отбраната, в големи размери, поради което и на основание чл. 212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, алт.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК и чл. 54 НК го е осъдил на три години лишаване от свобода, като на основание чл. 304 НПК я е оправдал да е извършила деянието през месец март 2009 година, както и за сумата в размер на 6 972 лева. На основание чл. 66, ал.1 НК е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 212, ал.7 НК съдът e конфискувал лек автомобил марка "А." рег. №, рама, двигател, собственост на подсъдимия Б. И. Б. и го е лишил от права по чл. 37, ал.1, т.6 и т.7 НК да заема отговорна длъжност в Министерство на отбраната и да изпълнява контролна дейност в Министерство на отбраната за срок от три години. 3. Гражданско лице Ц. К. Ц. , охранител - регионален отговорник за фирма "В. Н. " – С. , за виновен в това, че в периода месец април 2009 година - месец април 2010 година, включително в град С. , при условията на продължавано самостоятелно като съизвършител с ц.сл. инж. С. А. Г. и гр.л. Б. И. Б. , двамата от град С. , чрез съставяне на документи с невярно съдържание (констативни протоколи за качеството на изпълнение на задълженията от охранителната фирма „В.-Н.” ЕООД – С. ) съзнателно дал възможност на „В.-Н.” ЕООД - С. да получи в град С. без правно основание чуждо движимо имущество – сума в размер на 65 511.10 лева (възнаграждение по Договор за охрана № ВИ-54-14 от 19.01.2009г.), собственост на Министерство на отбраната, в големи размери, поради което и на основание чл. 212, ал.4, вр. ал.2, вр. ал.1, алт.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК и чл. 54 НК го е осъдил на три години лишаване от свобода, като на основание чл. 304 НПК го е оправдал да е извършил деянието през месец март 2009 година, както и за сумата в размер на 6 972 лева. На основание чл. 66, ал.1 НК е отложил изпълнението на наложеното наказание за срок от три години. На основание чл. 212, ал.7 НК съдът e конфискувал лек автомобил марка "Ф.Ф.” рег. №, рама, двигател, собственост на подсъдимия Ц. К. Ц. и го е лишил от права по чл. 37, ал.1, т.6 и т.7 НК да заема отговорна длъжност в Министерство на отбраната и да изпълнява контролна длъжност в държавна организация и да се занимава с охранителна дейност за срок от три години. Съдът е осъдил тримата подсъдими да заплатят солидарно на гражданския ищец Министерство на отбраната сума в размер на 65511.10 лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на причиняване на вредата до окончателното изплащане на сумата, както и сума в размер на 200.00 лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт, като е отхвърлил иска в останалата му част, като неоснователен. Съдът е осъдил и тримата подсъдими да заплатят солидарно по сметка на СлВС сума в размер на 2 620.44 лв. държавна такса върху уважения граждански иск. На основание чл. 189, ал.3 НПК съдът е осъдил подсъдимите да заплатят деловодните разноски в размер на по 562.34 лева по сметка на СлВС и в размер на 196.39 лева по сметка на РС „Военна полиция” - гр. С. Съдът се е разпоредил и с веществените доказателства по делото. Против Присъда № 6/17.05.2013г., постановена по НОХД № 7/2013г. по описа на СлВС, са постъпили въззивни жалби лично от подсъдимата С. А. Г. , от адв. И. Х. И. - защитник на подсъдимия ц.сл. Б. И. Б. (включително допълнителна жалба и двукратни допълнителни изложения към нея) и от подсъдимия гр.л. Ц. К. Ц. чрез защитник адв. Ц. И. от САК. Във въззивната жалбата на подсъдимата б.ц.сл. С. А. Г. пред настоящата инстанция се сочат доводи за необоснованост и нарушение на материалния закон при постановяване на присъдата. Твърди се, че по делото не доказано ясно, категорично и недвусмислено вината й по отношение на извършеното деяние, както и че проверки на място в обектите са извършвали единствено подсъдимите Б. и Ц. Сочи правни аргументи за липса на съставомерност на деянието по чл. 212 НК, в което е обвинена. Твърди, че не е съставяла констативни протоколи с невярно съдържание, а единствено ги е утвърждавала, като задължение по длъжностната й характеристика. Липсва умисъл, предварителен сговор и съучастие в извършване на престъплението с другите подсъдими. Не е налице съучастническа дейност, тъй като подсъдимата Г. има явен и необратим конфликт с подсъдимия Б., поради което е налице липса на възможност за каквато и да е форма на съучастие. В жалбата се посочва още, че неправилно е формулирана нанесената щета на Министерство на отбраната. Същата не е индивидуализирана спрямо всеки от подсъдимите. На основание чл. 336, ал.1, т.3 НПК моли да бъде отменена присъдата, като необоснована и постановена в нарушение на материалния закон, като вместо нея бъде постановена нова присъда, с която да бъде призната за невинна и оправдана по повдигнатите й обвинения. Подсъдимата Г. се явява в съдебното заседание, проведено 23.02.2015г. пред въззивната инстанция, лично и със защитника си адв. Я. Н. – АК гр. Б. Поддържа жалбата по изложените в нея съображения и развива доводите й. Във въззивната жалба от адв. И. Х. И. - защитник на подсъдимия ц.сл. Б. И. Б. , в допълнителна жалба и допълнителни изложения към нея, пред настоящата инстанция се сочат доводи, че постановената присъда е неправилна, поради нарушение на материалния закон и поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Твърдят, че констативните протоколи не са документи на просто съставяне, а са съставни документи, които придобиват цялост в правния мир, като основание за плащане, след като бъдат подписани от три лица, поради което деянието не може да бъде извършено самостоятелно. Считат, че неправилно е прието, че сумата от 65511,10 лв. е получена от фирма „В.–Н.” ЕООД гр. С. без правно основание, като посочва сключения договор за охранителна дейност. Сочи аргументи в подкрепа на твърдението, че процесните констативни протоколи не са документи с невярно съдържание, тъй като отразеното в тях е вярно. В жалбата и допълнителните изложения защитника адвокат И. – САК, прави допълнителни доказателствени искания да се назначи графологична експертиза за констативен протокол, изготвен на 1.02.2010г.; да се разпита лицето, отговорно за получаване на тримесечните отчети; да се извърши допълнителен разпит на лицето Е. М. Г. от Министерство на отбраната; да се призове и разпита служителят от сектор „А. и о.” към ГД „ИО” към МО; да се изиска преписка от КПУКИ и досъдебно производство № 74/РП от 2013г. на ВОП – С., като в съдебното заседание, проведено на 23.02.2015г. оттегля изцяло напраните доказателствени искания. Подсъдимият ц.сл. инж. Б. И. Б. се явява лично и със защитника си в съдебното заседание и поддържа въззивната жалба ведно с допълнителните доводи по изложените в нея съображения и развива доводите й. Моли съда да отмени присъдата и да постанови нова, с която да оправдае подсъдимия Б. Във въззивната жалба на подсъдимия гр.л. Ц. К. Ц. чрез защитника му адв. Ц. И. от САК се сочат доводи за неправилност и незоконосъобразност на пъвоинстанционния съдебен акт, които се изразява в нарушение на процесуалния и материален закон и явно несправедливо наказание. Сочи се, че подсъдимият Ц. не е извършил престъплението, за което е предаден на съд. Прави се искане подсъдимият да бъде оправдан изцяло по повдигнатото му обвинение. Обжалвана е присъдата и в гражданската й част. В съдебно заседание жалбата се поддържа по изложените в нея съображения. Конкретно се сочат процесуални нарушения, които са довели до нарушаване правата на подсъдимия. Представителят на държавното обвинение от Военно-апелативна прокуратура, заявява, че присъдата на Сливенския военен съд е правилна и законосъобразна и следва да се потвърди изцяло. Гражданският ищец Министерство на отбраната, редовно призован, не се явява в съдебното заседание поделото и не взима становище. След като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, доводите и възраженията на страните и след като извърши цялостна проверка на обжалвания съдебен акт, съобразно изискванията на чл. 314 НПК, Военно-апелативният съд намира за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, която се отличава от тази, възприета от Сливенския военен съд: На 19.01.2009 г. между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Министерство на отбраната, представлявано от упълномощения Н. Г. М. - Главен директор на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -охранителна фирма "В.-Н." ЕООД гр. С. , представлявана от Т. Н. Т. - управител на дружеството е сключен Договор за охрана №, съгласно който охранителното дружество е приело задължението за срок от три години да организира и осъществява невъоръжена охрана със свои служители в обекти с отпаднала необходимост за военното министерство. В договора били включени следните обекти: с. Т. ., м. "Р. ч. ", з. г. - Е., с. Л. , с. Р., изнесен команден пункт с. Н. м."Р. м.", с. Б. и авиогарадок с. Б., всички намиращи се на територията на област Я. и представляват освободени войскови райони, които след ликвидиране на военните поделения са предадени за стопанисване и управление заедно с намиращото се в тях имущество на Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" към Министерство на отбраната. В Договора за охрана са посочени фиксиран брой охранителите, с които охранителната фирма е следвало да охранява всеки един от гореизброените обекти, както следва: - за с. Т. , м. "Р. ч. ", състоящ се от 10 (десет) броя сгради и площ от 832 дка, били договорени 8 (осем) броя охранители; - за з. г. - Е., представляващ една сграда и площ от 22 дка, били договорени 2 (двама) охранители - за с. Л., състоящ се от 15 (петнадесет) броя сгради и площ от 25 дка, били договорени 3 (три) броя охранители; - за с. Раздел, община Е., състоящ се от 18 (осемнадесет) броя сгради и площ от 44.27 дка били договорени 3 (три) броя охранители; - за изнесен команден пункт с. Н., м."Р. м.", състоящ се от 13 (тринадесет) броя сгради и площ от 560 дка били договорени ч (четири) броя охранители; - за с.Б., състоящ се от 12 (дванадесет) броя сгради и площ от 60 дка, били договорени 4 (четири) броя охранители; - за авиогарадок с. Б., състоящ се от 8 (осем) броя сгради и площ от 144.81 дка, били договорени 3 (три) броя охранители. Съгласно чл. 3 от Договор за охрана № от 19.01.2009г, Министерство на отбраната се задължава да изплаща на охранителната фирма за 1 (един) брой охранител възнаграждение в размер на 415лв. (четиристотин и петнадесет лева) месечно, без ДДС. В чл. 4 от същия договор за охрана е уговорено, че възнаграждението се изплаща от Министерство на отбраната на охранителна фирма "В.-Н." ЕООД гр. С. до 25-то число на месеца, следващ месеца на предоставянето на охранителната услуга срещу издадена от изпълнителя данъчна фактура и подписан от представители на двете страни по договора, утвърден от възложителя констативен протокол за качеството на предоставената услуга за всеки отделен имот, предмет на договора за охрана. Възнаграждението по договора се изплащало по банков път от Министерство на отбраната по банкова сметка в Търговска банка „БПБ” на охранителната фирма. С постановление № 167/11.07.2008г. на Министерски съвет на Република България е приет нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Държавна собственост“ на Министерство на отбраната и съгласно параграф 9 от него, по отношение на управлението и разпореждането с недвижимите имоти на Министерство на отбраната, дейността на Изпълнителна агенция „Държавна собственост” на Министерство на отбраната се приема от Министерство на отбраната – Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”. По Договор за охрана № от 19.01.2009г, контролът по изпълнението на сключените договори за охрана се осъществява от Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и включва: планиране, организиране на отчет на извършените проверки за охрана в управление на МО от служителите в отдел „Регионални дейности и охрана” (РДО), а контролът по изпълнение на договорите, вкл. и Договор за охрана № от 19.01.2009г бил възложен на сектор "Р. д." – град С. с ръководител подсъдимата ц.сл. С. А. Г. . С цел постигането на по-високи резултати по отношение на ефективен контрол на охранителната дейност, със заповед № ОХ 504/05.08.2008г. на Министъра на отбраната на Република България били разработени и приети „Правила за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за охрана на имоти в управление на МО”, а копие от договорите за охрана били предоставени на началника на отдел РДО и началниците на сектори „Регионални дейности и „Отчет и охрана”, за сведение, контрол и изпълнение. Неразделна част към тези правила били утвърдени образци на констативни протоколи за качеството на предоставената услуга. В тях били посочени подробно практическите действия, които трябва да се извършват по време на проверката. Във връзка с организационно-щатните промени в Министерство на отбраната, началникът на отдел „Р. д. и о.” - свидетелят по делото Л., издал писмени указания как да се изготвят констативните протоколи, като на сектор "Р. д." град С. бил изпратен и образец за констативния протокол. Били дадени указания, съгласно които в констативните протоколи следвало да бъдат описани констатациите за съответния месец по организацията и изпълнението на охраната в обекта. В т.1.2 от образеца констативния протокол (л. 144, т. 5 от досъдебното производство) проверяващите следва да посочват каква е охраната по договора - въоръжена или невъоръжена, с или без фиксиран брой охранители, както и да се посочи изрично към момента на проверката реално от какъв брой охранители се изпълнява, когато има фиксиран брой охранители по договор. В т. 3 на същия образец за констативен протокол е посочено, че съставителят може да направи предложение дали да се изплати възнаграждението за предходния месец или да не се изплаща, като посочва конкретните причини. Разполага и с възможностите, при наличие на съответни обективни данни, да посочи срок за отстраняване на констатираните неизпълнения на задълженията по договора за охрана, както и да предложи предсрочно да се прекрати договора за охрана, като посочи причини за това. Констативният протокол се съставя в четири екземпляра – по един за дирекция „Ф.-с. Д., отдел „Р. д. и о.”(за архива), сектор „Р. д.” – С. и за охранителното дружество. Подсъдимата инж. С. А. Г. изпълнявала длъжността Началник сектор „Р. д.”, като съгласно длъжностната й характеристика нейно задължение било да планира, организира и контролира дейността на служителите в сектора, да контролира организацията на охраната, осъществява контрол на изпълнението на договорите и утвърждава констативните протоколи за качество на извършената услуга, както и да взема решения по организирането и управлението на работата по изпълнение на основните задачи в сектора. Също така, задължение на подсъдимата Г. било да представя в отдел „Р. д. и о.” отчети за резултатите от извършени проверки, препоръките към тях и взетите мерки за отстраняване на констатираните пропуски и слабости в охранителната дейност. Проверките за осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори за охрана включвали два етапа: 1. контрол по организацията и изпълнението на охраната в обектите и 2. контрол по състоянието на движимия имот и движимите вещи съхранявани в него. Подсъдимият ц.сл. Б. И. Б. изпълнявал длъжността „старши експерт” в сектор „Р. д.” към ГД „Инфраструктура на отбраната”, като бил на пряко подчинение на началник сектора – подсъдимата Г. Негово задължение било да организира охраната на имотите с отпаднала необходимост и да извършва охранително обследване, да организира планови и внезапни проверки на охраняваните освободени войскови имоти, да осъществява контрол за качествено изпълнение на услугата, както и своевременно да докладва за административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция и нарушения. За резултатите от извършваните на място проверки съвместно с представител на фирмата охранител „В.-Н.” ЕООД във охраняваните войскови обекти подсъдимият Б. трябвало да изготвя констативни протоколи относно състоянието на войсковите райони и качеството на изпълнение на задълженията на охранителното дружество. За представител на охранителната фирма „В.-Н.” ЕООД бил определен подсъдимият Ц. К. Ц. - „Регионален отговорник” за град С. и град Я. Ежемесечно подсъдимият Б. и подсъдимият Ц. извършвали проверки (планови и внезапни) на място във войсковите обекти и съставяли констативни протоколи, по предварително одобрения образец, които се подписвали от подсъдимия Б. и подсъдимия Ц., като представител на охранителното дружество. След това, Б. имал задължението да го представи на подсъдимата Г., в качеството й на Началник сектор ”Р. д.” град С., която има задължението по длъжностна характеристика да утвърди с подпис изготвения констативния протокол и предложението за плащане на възнаграждение. Непосредствено, след сключване на Договор за охрана № /19.01.2009 г. охранителна фирма "В.-Н.” ЕООД представила на сектор "Р. д."-С. списъци с трите имена на назначените във фирмата охранители, конкретно за всеки отделен обект по сключения договор, като впоследствие актуализация на тези списъци не е правена. Според представените от охранителното дружество списъци на всеки един от обектите следвало да работят фиксиран брой охранители, колкото е предвидено в чл. 1 от Договора за охрана. Съгласно цитирания договор охранителна фирма "В.–Н." ЕООД снабдила и всеки един от охраняваните обекти със списък на трите имена на охранителите, книга за ежедневен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Били изготвени месечни графици за дежурствата на охранителите, тетрадка за сдаване и приемане на дежурствата и тетрадка за отразяване на направените проверки на обекта, като последните две тетрадки били прошнуровани и прономеровани. От месец март 2009 година в сектор "Р. д."-С. започнали да изготвят констативни протоколи за състоянието на войсковите обекти и качеството на изпълнение на задълженията от охранителното дружество. Към всеки констативен протокол следвало да бъде представяна и проформа на данъчна фактура, изготвена от охранителното дружество. Във връзка с изпълнение на задълженията си подсъдимият Б. започнал проверки на обектите, като по време на тези проверки отразявал в книгата за проверки, която се съхранявала на всеки един от обектите, констатациите от самите проверки. Същевременно в тетрадките за проверка, следвало да бъдат отразявани и всички посещения от извършените проверки, въз основа на които се съставяли констативни протоколи и реалния брой охранители на обекта. В началото на всеки следващ месец подсъдимият Б. изготвял констативен протокол за резултатите от тези проверки, които били подписвани и от представител на охранителната фирма, а след това утвърждавани от подсъдимата Г. За войскови обект с.Т., м. "Р. ч. ", състоящ се от 10 (десет) броя сгради и площ от 832 дка, били фиксирани по договор 8 (осем) броя охранители. През инкриминирания период от месец март 2009 година до месец април 2010 година подсъдимият Б. извършил общо 14 проверки, като съставил констативни протоколи (КП) както следва: - КП от 04.03.2009г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2, като подсъдимата Г. утвърдила същия на 6.03.2009г. с предложение да се изплати възнаграждение за м. 02.2009г. - КП от 1.04.2009г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 1.04.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 03.2009г. - КП от 7.05.2009г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 8.05.2009г. предложение да се изплати за м. 04.2009г. Този констативен протокол не бил съставен от подсъдимия Б. Като съставител на протокола е посочен свидетеля Г. - "Главен специалист" по трудово правоотношение в сектор "Р. д." - С. , но в действителност е подписан от свидетеля Ж., който към този момент заемал длъжността "С. И." в сектор "Р. д." - С. с месторабота град Б. - КП от 03.06.2009г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.05.2009г. предложение да се изплати за м. 05.2009г. - КП от 02.07.2009г.с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 01.07.2009г. предложение да се изплати за м. 06.2009г. - КП от 03.08.2009г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.08.2009г. с предложение да се изплати за м. 07.2009г. - КП от 01.09.2009г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т. 1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.09.2009г. предложение да се изплати за м. 08.2009г. - КП от 01.10.2009г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 05.10.2009г. предложение да се изплати за м. 09.2009г. - КП от 02.11.2009г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.11.2009г. с предложение да се изплати за м. 10.2009г. - КП от 01.12.2009г. с фиксиран 8 бр. охранител по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 07.12.2009г. предложение да се изплати за м. 11.2009г. - КП от 04.01.2010г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2 подписано от подсъдимия Б. и свидетеля С., а подпис със „запетая”, но с името на подсъдимата Г. друго лице е положило подпис като „утвърдил” на 04.01.2010г. предложение да се изплати за м. 12.2009г. - КП от 01.02.2010г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2, подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С. , а подсъдимата Г. утвърдила на 05.02.2010г. предложение да се изплати за м. 01.2010г. - КП от 01.03.2010г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор т.1.1.2, подписано от Б. и С., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.03.2010г. предложение да се изплати за м. 02.2010г. Във всички съставени и подписани констативни протоколи липсва вписване относно обстоятелството колко са били реално охранителите на обекта към момента на проверката. В тях било отразено единствено какъв е бил броят на охранителите по договор. В последния констативен протокол, изготвен на 02.04.2010г. отново е посочен фиксиран брой 8 охранители по договор т.1.1.2, подписано от подсъдимия Б. и свидетеля У., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.04.2010г. предложение да се изплати за м. 03.2010г. Този констативен протокол подсъдимата Г. подписала с особено мнение, като вписала на самия протокол, че при извършена проверка съвместно с „Военна полиция“-град С. установила, че обекта се охранява от двама охранители. Предложила е да се изплати възнаграждение за м. март 2010г. за 2 бр. охранители. След инкриминирания период, бил съставен и констативен протокол от 03.05.2010г. с фиксиран 8 бр. охранители по договор и в т.1.1.2 от него е отразена констатация, че охраната по договор е невъоръжена с 8 броя охранители и по документация се изпълнява от 8 броя охранители. По устно деклариране от охранителите охраната се изпълнява от 2-ма охранители. Този констативен протокол бил подписан само от подсъдимия Б., а подсъдимата Г. е утвърдила на 05.05.2010г. предложение да се изплати за м. 04.2010г. за 2-ма охранители. Към всички констативни протоколи били приложени и данъчни фактури, в които бил отразен броя на охранителите, посочен по договора. За войскови обект З. г. гр. Е., представляващ една сграда и площ от 22 дка, били договорени 2 (двама) охранители. Подсъдимият Б. извършил шест броя проверки на 26.02.2009 г., 27.03.2009 г., 29.04.2009 г., 26.05.2009 г., 18.06.2009 г. и 22.07.2009 г., но били съставени 14 броя констативни протоколи (КП), както следва: - КП от 04.03.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор по т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 6.03.2009г. предложение да се изплати за м. 02.2009г. - КП от 1.04.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 1.04.2009г. предложение да се изплати за м. 03.2009г. - КП от 7.05.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подписан от свидетеля Ж. и подсъдимия Ц., като подсъдимата Г. утвърдила на 8.05.2009г. предложение да се изплати за м. 04.2009г. - КП от 03.06.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.06.2009г. предложение да се изплати за м. 05.2009г. - КП от 02.07.2009г.с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 02.07.2009г. предложение да се изплати за м. 06.2009г. - КП от 03.08.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.08.2009г. предложение да се изплати за м. 07.2009г. - КП от 01.09.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.09.2009г. предложение да се изплати за м. 08.2009г. - КП от 01.10.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 05.10.2009г. предложение да се изплати за м. 09.2009г. - КП от 02.11.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.11.2009г. предложение да се изплати за м. 10.2009г. - КП от 01.12.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 07.12.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 11.2009г. - КП от 04.01.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подписано от подсъдимия Б. и свидетеля С. , а подсъдимата Г. утвърдила на 04.01.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 12.2009г. - КП от 01.02.2009г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2 подписано от подсъдимия Б. и свидетеля С., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.02.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 01.2010г. - КП от 01.03.2010г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2, подписано от подсъдимия Б. и свидетеля С., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.03.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 02.2010г. - КП от 02.04.2010г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор т.1.1.2, подписано от подсъдимия Б. и свидетеля У. , а подсъдимата Г. утвърдила на 06.04.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 03.2010г. Във всички изготвени и подписани констативни протоколи липсва вписване относно обстоятелството колко са били реално охранителите на обекта към момента на проверката. Било посочено единствено какъв е фиксираният брой на охранителите по договор във освободения войскови обект. След инкриминирания период бил съставен и констативен протокол от 03.05.2010г. с фиксиран 2 бр. охранители по договор. В т.1.1.2 е констатирано, че охраната по договор е невъоръжена с 2 броя охранители, но се изпълнява от 1 охранител. Констативният протокол е подписан от подсъдимия Б. и свидетеля У., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.05.2010г. предложение да се изплати за м. 04.2010г. за 1 охранител. Към всички констативни протоколи за този войскови район били приложени и данъчни фактури, в които отразен броя на охранителите, посочен по договора. - За войскови обект с. Р., общ. Е. за с. Р., община Е., състоящ се от 18 (осемнадесет) броя сгради и площ от 44.27 дка били договорени 3 (три) броя охранители. В тетрадката на охранявания обект подсъдимият Б. отразил, че извършил 8 (осем) броя проверки: на 26.02.2009г., 24.03.2009г., 26.05.2009г., 25.06.2009г., 28.07.2009г., 29.09.2009г., 24.11.2009г. и 31.03.2010г. През инкриминирания период били съставени 14 броя констативни протоколи (КП), както следва: - КП от 04.03.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, като подсъдимата Г. утвърдила на 6.03.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 02.2009г. - КП от 1.04.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 1.04.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 03.2009г. - КП от 7.05.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 Единствено протокола от 07.05.2009 г. не бил подписан от подсъдимия Б. Подсъдимата Г. утвърдила на 8.05.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 04.2009г. - КП от 03.06.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.06.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 05.2009г. - КП от 02.07.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила с предложение да се изплати възнаграждение за м. 06.2009г. - КП от 03.08.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.08.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 07.2009г. - КП от 01.09.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 Подсъдимата Г. утвърдила на 04.09.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 08.2009г. - КП от 01.10.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 05.10.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 09.2009г. - КП от 02.11.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.11.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 10.2009г. - КП от 01.12.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 07.12.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 11.2009г. - КП от 04.01.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подписано от подсъдимия Б. и свидетеля С. , а подсъдимата Г. утвърдила на 04.01.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 12.2009г. - КП от 01.02.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 е подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С. , а подсъдимата Г. утвърдила на 05.02.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 01.2010г. - КП от 01.03.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С. , а подсъдимата Г. утвърдила на 05.03.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 02.2010г. - КП от 02.04.2010г.с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подписан от подсъдимия Б. и свидетеля У. , а подсъдимата Г. утвърдила на 06.04.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 03.2010г. Посочените констативни протоколи, били подписани от подсъдимия Ц. Ц.,като представител на охранителната фирма „В.-Н.” ЕООД, с изключение на тези от 01.04.2009 г., 01.12.2009 г., 04.01.2010 г., 01.02.2010 г. и 01.03.2010 г. В посочените констативни протоколи липсва вписване относно обстоятелството колко са били реално охранителите на обекта към момента на проверката. Отбелязано било единствено колко са охранителите по договор. След инкриминирания период е изготвен и констативен протокол от 03.05.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, като т.1.1.2 е посочено, че охраната по договор е невъоръжена с 3 броя охранители и се изпълнява от 2 охранители. Констативният протокол е подписан само от подсъдимия Б., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.05.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 04.2010г. за 2 бр. охранители. След тази дата констативните протоколи са утвърждавани от инж. М. П. Към всички посочени констативни протоколи били приложени и данъчни фактури, в които също бил отразен броя на охранителите, посочен по договора. - За войскови обект с. Л., община Е., състоящ се от 15 (петнадесет) броя сгради и площ от 25 дка, били договорени 3 (три) броя охранители . Подсъдимият Б. извършил проверки на следните дати: 26.02.2009г., 24.03.2009г., 26.05.2009г., 26.06.2009г., 28.07.2009г., 29.09.2009г., 27.10.2009г., 24.11.2009г., а подсъдимата Г. извършила проверка на обекта на 31.03.2010г. В тетрадката за проверка на обекта на 26.02.2009 г. подсъдимият Б. записал, че обектът се охранява с 2 (двама) охранители. За обекта били съставени 14 (четиринадесет) броя констативни протоколи (КП), както следва: - КП от 04.03.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подсъдимата Г. утвърдила на 6.03.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 02.2009г. - КП от 1.04.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 1.04.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 03.2009г - КП от 7.05.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 8.05.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 04.2009г. - КП от 03.06.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подсъдимата Г. утвърдила на 03.06.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 05.2009г. - КП от 02.07.2009г.с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подсъдимата Г. утвърдила с предложение да се изплати възнаграждение за м. 06.2009г. - КП от 03.08.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2., подсъдимата Г. утвърдила предложение да се изплати за м. 07.2009г. - КП от 01.09.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подсъдимата Г. утвърдила на 04.09.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 08.2009г. - КП от 01.10.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 05.10.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 09.2009г. - КП от 02.11.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подсъдимата Г. утвърдила на 04.11.2009г.предложение да се изплати възнаграждение за м. 10.2009г. - КП от 01.12.2009г.с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подсъдимата Г. утвърдила на 07.12.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 11.2009г - КП от 04.01.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С., а подсъдимата Г. утвърдила на 04.01.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 12.2009г. - КП от 01.02.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.02.2010г. предложение да се изплати за м. 01.2010г. - КП от 01.03.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2, подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.03.2010г. предложение да се изплати за м. 02.2010г. - КП от 02.04.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 подписан от подсъдимия Б. и свидетеля У., а подсъдимата Г. утвърдила на 06.04.2010г. с особено мнение. На протокола е вписано, че при извършване на внезапна проверка подсъдимата Г. е установила, че на обекта няма охрана и липсва документация, съгласно Договора. Предложението й било да не се изплаща възнаграждение за м. март 2010г. до изясняване на действителното състояние на охраната и изпълнението на договора за охрана. Във всички изготвени и подписани констативни протоколи липсва вписване относно обстоятелството колко са били реално охранителите на обекта към момента на проверката. Единствено било отбелязано какъв е фиксирания брой охранители по договор. След инкриминирания период бил изготвен и констативен протокол от 03.05.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор. В т.1.1.2 от него е вписана констатация, че охраната по договор е невъоръжена с 3 броя охранители и се изпълнява от 2-ма охранители. Подписан е само от подсъдимия Б., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.05.2010г. предложение да се изплати за м. 04. 2010 г. за 2 бр. охранители. След тази дата констативните протоколи се утвърждавали от свидетеля по делото инж. М. П. Към всички посочени констативни протоколи съответно били приложени и данъчни фактури, в които също бил отразен броя на охранителите, посочен по договора. - За войскови обект (изнесен команден пункт) с. Н., м. „Р.м.”, състоящ се от 13 (тринадесет) броя сгради и площ от 560 дка били договорени 4 (четири) броя охранители, подсъдимият Б. извършил 8 (осем) проверки: на 26.02.2009 г., 24.03.2009 г., 26.05.2009 г., 29.06.2009 г., 28.07.2009 г., 26.10.2009 г., 24.11.2009 г. и 27.04.2010 г. като в тетрадката за проверки на 27.04.2010 г. отразил, че обектът се охранява от двама охранители. Подсъдимата Г. извършила проверка на този обект на 30.03.2010 г., която също отразила в книгата, че обектът се охранява от двама охранители. За този обект, от ГД "Инфраструктура на отбраната" са изпратени само 3 (три) броя констативни протоколи (КП) с дати 01.02.2010 г., 01.03.2010 г. и 02.04.2010 г.: - КП от 01.02.2010г. бил без фиксиран брой охранители. Подсъдимата Г. го утвърдила на 5.02.2010г.и бил подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С. . - КП от 01.03.2010г. с фиксиран 4 (четири) бр. охранители по договор т.1.1.2. Подсъдимата Г. утвърдила на 5.03.2010г. предложение да се изплати за м. 02.2009г. и бил подписан от подсъдимият Б. и свидетелят С. . - КП от 2.04.2010г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 6.04.2009г. с особено мнение. Протоколът е подписан от подсъдимия Б. и свидетеля У. с предложение да се изплати възнаграждение за м. 03.2010г. Подсъдимата Г. е подписала с особено мнение, като е констатирала, че при извършена внезапна проверка на обекта е установила, че обекта се охранява от двама охранители. Направила предложение да се изплати възнаграждение за м. март 2010г. за 2-ма охранители. В същото време, за охранявания обект през процесния период били съставени констативни протокола с дати 04.03.2009 г., 01.04.2009 г., 03.06.2009 г., 02.07.2009 г., 03.08.2009 г., 01.09.2009 г., 01.10.2009 г., 02.11.2009 г., 01.12.2009 г. и 04.01.2010 г., както и заверено ксерокопие на протокол от 07.05.2009 г. Във всеки от посочените констативни протоколи в т.1.2 било отразено, че охраната е с фиксиран брой от 4 (четирима) охранители, а в т.3 е направено предложение за изплащане на възнаграждение на охранителната фирма за съответните месеци. Всички констативни протоколи били съставени от подсъдимия Б. и подписани от него, с изключение на протокола от 07.05.2009 г., който е подписан от свидетеля Ж.. Съставен били и констативен протокол от 05.01.2010г. подписан от свидетеля Г. и свидетеля Ж., в който не бил отразен фиксиран брой охранители по договора, а подсъдимата Г. го утвърдила на 6.01.2009г. След инкриминирания период бил съставен и констативен протокол от 03.05.2010г. – л. 180, т. VІ с фиксиран 4 (четири) брой охранители по договор. В т.1.1.2 от констативния протокол е вписано, че охраната по договор е невъоръжена с 4 (четири) броя охранители и се изпълнява от 2 (двама) охранители и е подписан единствено от подсъдимия Б., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.05.2010г. предложение да се изплати за м. 04.2010г. за 2 (двама) бр. охранители. След тази дата протоколите са били утвърждавани единствено от инж. П. От страна на охранителната фирма протоколите са подписани от подсъдимия Ц. Ц., с изключение на протоколите от 01.12.2009 г. и 04.01.2010 г. Всички посочени констативни протоколи, с изключение на този от 04.01.2010 г. били утвърдени от подсъдимата Г. Към протоколите били представени и данъчни фактури. - За войскови обект с. Б., общ. Т. състоящ се от 12 (дванадесет) броя сгради и площ от 60 дка, били договорени 4 (четири) броя охранители. Във връзка с охраната на този войскови обект през процесния период на място от подсъдимия Б. или извършени 4 (четири) проверки, като същия отразил в тетрадката за проверки, че обектът се охранява от двама охранители. На 30.03.2010 г. подсъдимата Г. също извършила внезапна проверка на обекта, като отразила в тетрадката за проверки, че обектът се охранява от 2 (двама) охранители. Подсъдимият Б. изготвил констативни протоколи (КП) с дати 04.03.2009 г., 01.04.2009 г., 07.05.2009 г., 03.06.2009 г., 02.07.2009 г., 03.08.2009 г., 01.09.2009 г., 01.10.2009 г., 02.11.2009 г., 01.12.2009 г., 04.01.2010 г., 01.02.2010 г., 01.03.2010 г., 02.04.2010 г., както следва: - КП от 04.03.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 6.03.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 02.2009г. - КП от 1.04.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 1.04.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 03.2009г. - КП от 7.05.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2. Протоколът бил подписан от свидетелят Г. и подсъдимият Ц., а подсъдимата Г. утвърдила на 8.05.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 04.2009г. - КП от 03.06.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.06.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 05.2009г. - КП от 02.07.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила предложение да се изплати възнаграждение за м. 06.2009г. - КП от 03.08.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.08.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 07.2009г. - КП от 01.09.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.09.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 08.2009г. - КП от 01.10.2009г.с фиксиран 4 бр. охранители по договор т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 05.10.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 09.2009г. - КП от 02.11.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.11.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 10.2009г. - КП от 01.12.2009г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 07.12.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 11.2009г. - КП от 04.01.2010г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С., а вместо подсъдимата Г. протоколът е утвърден от друго лице, положило подпис със запетая, като последния е утвърдил на 04.01.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 12.2009г. - КП от 01.02.2010г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С. , а подсъдимата Г. утвърдила на 05.02.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 01.2010г. - КП от 01.03.2010г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.03.2010г.предложение да се изплати възнаграждение за м. 02.2010г. Във всички изготвени и подписани констативни протоколи липсва вписване относно обстоятелството колко са били реално охранителите на обекта към момента на проверката. Единствено било отбелязано какъв е фиксирания брой охранители по договор. Всички констативни протоколи били изготвени от подсъдимия Б. и подписани от него и подсъдимия Ц., с изключение на протоколите от 04.01.2010, 01.02.2010г., 01.03.2010г. и 2.04.2010г. - КП от 02.04.2010г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подписан от подсъдимия Б. и свидетеля У., а подсъдимата Г. утвърдила на 06.04.2010г. с особено мнение. На констативния протокол отразила, че „при извършване на проверка обекта се охранява от 2-ма охранители”. Подписала протокола с предложение да се изплати възнаграждение за м. март 2010г. за 2-ма охранители. След 03.05.2010г. протоколите били утвърждавани от свидетеля по делото инж. М. П.. - За войскови район авиогарадок с. Б., общ. Т. състоящ се от 8 (осем) броя сгради и площ от 144.81 дка, били договорени 3 (три) броя охранители. За този войскови район на място били извършени 4 (четири) броя проверки, а именно на 26.01.2010 г., 26.02.2010г., 27.04.2010г. и на 30.03.2010г. от подсъдимия Б., като в тетрадката за проверки съхранявана на обекта той отразил, че същият се охранява от 2 (двама) охранители. На 30.03.2010 г. подсъдимата Г. също извършила внезапна проверка на обекта, като отразила в тетрадката за проверки, че обектът се охранява от двама охранители. Задачата по охрана била възложена на охранителите от обект 1450, тъй като двата обекта били в непосредствена близост, но по договор следвало за този обект също да има 3 (трима) охранители. Подсъдимият Б. изготвил констативни протоколи (КП) с дати 04.03.2009 г., 01.04.2009 г., 07.05.2009 г., 03.06.2009 г., 02.07.2009 г., 03.08.2009 г., 01.09.2009 г., 01.10.2009 г., 02.11.2009 г., 01.12.2009 г., 04.01.2010 г., 01.02.2010 г., 01.03.2010 г., 02.04.2010 г., както следва: - КП от 04.03.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 6.03.2009г.предложение да се изплати възнаграждение за м. 02.2009г. - КП от 1.04.2009г.с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 1.04.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 03.2009г. - КП от 7.05.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 8.05.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 04.2009г. - КП от 03.06.2009г.с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.06.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 05.2009г. - КП от 02.07.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на предложение да се изплати възнаграждение за м. 06.2009г. - КП от 03.08.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 03.08.2009г.предложение да се изплати възнаграждение за м. 07.2009г. - КП от 01.09.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.09.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 08.2009г. - КП от 01.10.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 05.10.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 09.2009г. - КП от 02.11.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 04.11.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 10.2009г. - КП от 01.12.2009г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подсъдимата Г. утвърдила на 07.12.2009г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 11.2009г. - КП от 04.01.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подписан от подсъдимият Б. и свидетелят С., а подсъдимата Г. утвърдила на 04.01.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 12.2009г. - КП от 01.02.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 подписан от подсъдимия Б. и свидетеля С., а подсъдимия Г. утвърдила на 05.02.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 01.2010г. Върху този протокол била извършена поправка с коректор и молив, без да има заверка кое лице я е извършило. - КП от 01.03.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор т.1.1.2 е изготвен от подсъдимия Б. и подписан от него и от свидетеля С., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.03.2010г. предложение да се изплати за м. 02.2010г. - КП от 02.04.2010г. с фиксиран 3 бр. охранители по договор, т.1.1.2 изготвен от подсъдимия Б. и подписан от него и свидетеля У., а подсъдимата Г. утвърдила на 06.04.2010г. с особено мнение, като отбелязала, че при извършване на проверка е установила, че обекта се охранява от 2-ма охранители, като е направила писмено предложение да се изплати възнаграждение за м. март 2010г. за 2-ма охранители. След инкриминирания период е изготвен и констативен протокол от 03.05.2010г. с фиксиран 4 бр. охранители по договор, като в т.1.1.2 е констатирано, че охраната по договор е невъоръжена с 3 (три) броя охранители и се изпълнява от 1 (един) охранител, като констативния протокол е подписан само от подсъдимия Б., а подсъдимата Г. утвърдила на 05.05.2010г. предложение да се изплати възнаграждение за м. 04.2010г. за 1 (един) бр. охранител. След тази дата, констативните протоколи са били утвърждавани от свидетеля по делото инж. М. П. Констатациите по всички протоколи били изготвени от подсъдимия Б., с изключение на констативен протокол от 07.05.2009г., който бил подписан от свидетеля Ж.. От страна на охранителната фирма изготвените констативни протоколи, с изключение на тези от 01.12.2009г, 04.01.2010г., 1.02.2010г., 01.03.2010г. били подписани от подписани от подсъдимия Ц. За месеците февруари, март, април, май, юни, юли, август, октомври и декември 2009 година и месец февруари 2010 година Министерство на отбраната извършило плащане на охранителната фирма „В.-Н.” ЕООД в гр. С. за извършената от нея услуга, като за месеците септември и ноември 2009 година, и януари 2010 година, нямало плащане на фирмата, въпреки че имало изготвени констативни протоколи и приложени към тях данъчни фактури. За месец март 2010 година имало изготвени констативни протоколи, но нямало приложена данъчна фактура и отново нямало плащане за този месец от МО към фирмата. Изпращането на възнаграждението по договора за охрана от Министерство на отбраната на охранителната фирма „В.-Н.“ ЕООД се извършвало по сметка на фирмата в ТБ „БПБ”, посочена в чл.5 от договора, чрез превод с масово плащане, като първото плащане било извършено на 27.03.2009г., а последното плащане – на 30.04.2010г. От заключението на съдебно-почерковата експертиза е установено, че подписите положени в инкриминираните констативни протоколи, представени от Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” на Министерство на отбраната гр. С. са положени от подсъдимата Г., подсъдимия Б. и подсъдимия Ц., както и от свидетеля Я. Ч. Д., свидетеля В. Т. Ж. и свидетеля К. К. С. Има изключение относно свидетеля П. Д. Г., тъй като в графите, където е следвало да се подпише той, подписът е положен от свидетеля В. Т. Ж. Свидетелят В. Х. У. в някои от констативните протоколи не е полагал подпис, а в други протоколи в графа „подпис 2” срещу неговото име положеният подпис е на подсъдимия Ц. Видно от заключението на експертизата, подписите в констативните протоколи от дата 01.04.2009г. за с. Б., с. Л., гр. Е. и с. Р., представени от ГД „Инфраструктура на отбраната” гр. С. , и същите протоколи, представени от сектор „РД” гр. С. , са идентични, с изключение на графа „подпис 2” в протоколите от ГД „ИО”, където подписът следва да е на подсъдимия Ц., но в действителност подписът е положен от друго лице. Видно от изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза, че за месеците, за които са извършени плащания от Министерство на отбраната, са платени на фирма „В.-Н.” ЕООД гр. С. , общо сумата в размер на 134 460 лева с ДДС, за броя на охранителите съгласно договора. Според реалния брой на охранителите, сумата за същия период, която следвало да бъде платено от Възложителя – Министерство на отбраната на охранителната фирма сумата от 61 976.90 лева с ДДС. По този начин Според експертното заключение Министерство на отбраната е платило в повече на фирма „В.-Н.” ЕООД гр. С. сумата в размер на 72 483.10 лева с ДДС. В заключението на допълнителната съдебно-счетоводна експертиза, назначена по досъдебното производство се установява конкретно за процесните обекти и предвид положените подписи от всеки един от подсъдимите в констативните протоколи, съобразно съдебно-почерковата експертиза каква сума с ДДС е изплатило в повече МО на фирмата за охрана на обектите. Сумата с ДДС, която МО е платило в повече на фирма „В.-Н.” ЕООД гр. С., предвид всички констативни протоколи, подписани: от подсъдимите Г., Б. и Ц. е в размер на 47 085.10 лева, от подсъдимата Г. и подсъдимия Б. е в размер на 10 458 лева, от подсъдимата Г. и подсъдимия Ц. е в размер на 4 980 лева, от подсъдимата Г. е в размер на 1 992 лева и от подсъдимия Б. е в размер на 7 968 лева. От допълнителната съдебно-икономическа експертиза, назначена по НОХД № 123/2011г. по описа на Слевенски военен съд, е видно, че сумите за месеците, в които подсъдимите не са подписвали констативните протоколи са приспаднати от общата сума на нанесената щета и е определен размер на щетата само за подписаните от тях протоколи. Установено е, че щетата, нанесена на МО за охрана на процесните обекти по договор № ВИ-54-14 е определена като общ размер, като щетите, нанесени от всеки един от подсъдимите не следва да се разглеждат сумарно, а като размер от общата щета - 72 483.10 лева. Изложената ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА съдът прие за установена, тъй като се подкрепя изцяло от обясненията на подсъдимата Г. и подсъдимия Б., събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателства, съдебно-почеркова експертиза, допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, допълнителна съдебно-икономическа експертиза и ВДС. Посочените факти и обстоятелства, възприети от настоящия въззивен състав, се извеждат от анализа на събраните доказателства в съдебното следствие пред първоинстанционния съд. Настоящият въззивен съдебен състав е сезиран със същите доказателствени искания, направени с жалбата на подсъдимия Б. Видно от заявеното от защитника на подсъдимия Б. адв. И. И. в съдебно заседание, проведено на 25.02.2015г., доказателствените искания са оттеглени. Във всички случаи, съдебният състав извърши самостоятелна преценка на доказателствата с оглед на събраната пред първоинстанционния съд доказателствена съвкупност и възможността въз основа на нея да бъдат изведени фактите, обосноваващи наказателната отговорност на подсъдимите. Страните не направиха други доказателствени искания в хода на въззивното производство, поради което съдът осигури правна възможност подсъдимите да доказват защитните си тези, върху събираните и проверени в хода на наказателното производство доказателства позволяващи обективното им изясняване. Настоящият въззивен съдебен състав счита, че е налице нарушение на задълженията на първоинстанционния съд по чл.13 и чл. 14 от НПК за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото, защото за всички фактически обстоятелства, включени в предмета на доказване и значими за съставомерността на деянието, макар да са събрани относимите и допустими доказателства, при това в обем, позволяващ стабилност на фактическите изводи, то правният анализ на гласните и писмени и веществени доказателства е неправилен, а от там и изводите, обосноваващи крайния съдебен акт на първоинстанционния съд. Друг е въпросът, че по отношение на част от тези обстоятелства са налице противоречия между събраните доказателствени материали, но такива противоречия не сочат на доказателствена непълнота и на липса на всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата, а изискват внимателна доказателствена оценка от първоинстанционния решаващ съд, което не е сторено. По отношение на фактическата част от атакувания съдебния акт към първостепенния съд не могат да бъдат отправени съществени упреци във връзка с установяването на релевантните факти, тъй като задълженията му по разкриване на обективната истина са изпълнени в достатъчна степен и деянието е очертано в нужния обем, но описаните по-горе факти по отношение на последователността и развитието на събитията са недостатъчно убедително изведени при анализа на събраните по делото доказателствени материали, като въззивната инстанция намери основание да промени в тези части фактическите констатации на първостепенния съд. От друга страна, не се възприе изцяло анализа на доказателствените източници, подробно изложен в мотивите към първоинстанционната присъдата, относно кредитирането на обясненията на подсъдимия Б. и подсъдимата Г. и показанията на част от разпитаните по делото свидетели и фактите изведени от тях, чрез използване на правилата на формалната логика. След преценка на основния въпрос по предмета на доказване по чл. 102, т.1 НПК, касаещ извършеното престъпление и участието на подсъдимия Б., подсъдимата Г. и подсъдимия Ц. в него (самостоятелно и в съучастие), съдът намери, че при така установената фактическа обстановка не е налице извършено от обективна и субективна страна престъпление в което ги обвинява Военноокръжна прокуратура – град С., по следните съображения: Досежно обстоятелството има ли извършено престъпно деяние и извършено ли е то от подсъдимите, съдът обсъди и анализира ОБЯСНЕНИЯТА на подсъдимия Б., дадени в хода на съдебното следствие и след като ги съпостави с останалите гласни и писмени доказателства по делото ги намери за последователни, логични и правдиви, поради което им даде вяра. Подсъдимият Б. излага подробни обяснения относно времето, начина и мястото на деянието, за което е предаден на съд. Безспорно по делото се установи, че съгласно длъжностната му характеристика през инкриминирания период същия е заемал длъжността „старши експерт” сектор „Р. д.” (л. 5-6, т.ІІ от досъдебното производство), като длъжността е пряко подчинена на началник сектора (подсъдимата Г. ). Съгласно т. 5.1, т.5.2 и т.5.7 от длъжностната характеристика подсъдимият Б. организира охраната на имотите с отпаднала необходимост и извършва охранително обследване, организира планови и внезапни проверки на охраняемите войскови имоти и осъществява контрол за качествено изпълнение на услугата. По т. 5.15 са му вменени и задължения своевременно да докладва за административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция и нарушения. Длъжностните му задължения са разписани и в „Правила за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за охрана на имоти в управление на МО” (л. 13 – 15, т.ІІ от досъдебното производство), където съгласно т. ІІ.1.2. контрола по изпълнението и охраната на обекта включва проверка за наличие, състояние и водене на документация на обекта, съгласно т.ІІ.1.2.4. контролира списъка на охранителите и съответствието му с представения в сектор „Р. д.” (чл.13, т.5 от договора), съгласно т. ІІ.1.3 контролира изпълнение на охраната с фиксиран брой охранители, съгласно т.ІІ.1.3.3 контролира познаването на задълженията от охранителите и изпълнение в съответствие с плана за охрана на обекта. ( вж. л. 84 – 139, т.V от д.п., изд. от фирма „В.–Н.”) и съгласно т.ІІІ.1 да изготвя констативни протоколи за качество на предоставената охранителна услуга. По списъка на длъжностните лица от Министерство на отбраната, с право да извършват охрана (вж. л. 16, т.ІІ от д.п.) т.10 началника на отдела подсъдимата Г. и длъжностните лица в съответния сектор, в това число и подсъдимият Б. е имал право да проверява войсковите имоти, обезпечени с договори за охрана. Видно от писмо № 377/25.10.2010г.на Началник сектор „Недвижими имоти„ град С., приложено на л. 160, т. V от досъдебното производство подсъдимият Б. е изготвял отчети за извършваните проверки на охранителната дейност на ОВИ в Я. и С. В тях от месец 01.2009 до месец 04.2010г. са били отразени констатации за неизпълнение на договора във връзка с броя изпълнители, но „отчетите на подсъдимия Б. са първична информация за охранителната дейност и са част от общите отчети на сектор, поради което не са оформени като самостоятелен документ на книжен носител” и не са включени в доказателствената съвкупност, въпроси положените процесуални усилия по делото. За наличие на подобни отчети по делото липсват други доказателства в този посока. Според писмо (л. 162, т. V) Началник сектор „Недвижими имоти” – С. уточнява, че подсъдимият Б. е изготвил констативните протоколи, но констатация за непълен брой на охранителите не е била направена „понеже не е бил съгласен с броя на охранителите намерени на място при проверката”. Съдът подходи критично към това писмено доказателство, като го съпостави заедно и поотделно с останалите писмени и гласни такива, тъй като в писмото подписано в длъжностно качество, свидетелят инж. П. изрично е заявил, че „изложеното от него е лично мнение по казуса”, както и че подсъдимата инж. Г. е утвърдила протоколите и по този начин била определила действителния брой охранители намерени при проверката. В обясненията си подсъдимият Б. сочи, че основно го е интересувало състоянието но обектите, както и дали има посегателства, липси и вреди. Същият е вписвал реалният брой охранители по договор в тетрадките за охрана на обектите и електронните отчети. Отчетите за охраната на войсковите райони, охранявани в гр. Я. и гр. С. са били изпращани на електронен носител (дискета) и в тях посочвал констатации, които считал, че в полза на организацията на работа. Друг е въпросът, че констатациите на подсъдимият Б. от проверките е следвало да бъдат вписани не само в тетрадките и електронните отчетите (респективно техни разпечатки), а в процесните констативни протоколи, подписани и от представител на фирма „В.-Н.” ЕООД и утвърдени по съответния ред от подсъдимата инж. Г., тъй като това обуславя последващо плащане от финансовата дирекция на МО по изпълнение на договорната услуга. Видно от заявеното от него в съдебното заседание по делото, проведено на 10.05.2013г. по НОХД № 7/2013г. на СлВС, в констативните протоколи след проверката е вписвал колко са охранителите по договор, но не и колко са реално охранителите. В тази връзка по делото не се спори от страните, че охранителите по места са били по-малък брой от фиксираните по договор. В тази посока обясненията на подсъдимия Б. се допълват и не се опровергават от свидетелските показания на свидетелите по делото И. С. С., Д. Ж. Д., А. К. А., Д. С. И., Д. Т. Д., К. И. К., Х. Т. Р., Т. К. И., И. Г. Г., Д. С. В., П. Д. С., Д. Г. Ж., Д. Й. Й., Д. П. Й., Я. П. Я., П. Я. Т. и всички останали свидетели, които са охранявали обектите по места. Съдът дава вяра на обясненията на подсъдимия Б. относно хронологията и последователността на събитията, тъй като същите са и в съответствие и със свидетелските показания на свидетелите П. Д. Г. , В. Т. Ж. и А. Л., които съдът кредитира изцяло, тъй като съответстват с фактическата обстановка установена от съда. Настоящият въззивен съдебен състав обсъди и анализира ОБЯСНЕНИЯТА на подсъдимата Г., дадени по делото и след като ги съпостави с останалите гласни и писмени доказателства намери същите за последователни, логични и правдиви, поради което също им даде вяра. Видно от длъжностната й характеристика (л.3-4, т.ІІ от досъдебното производство), подсъдимата инж. Г., е изпълнявала задълженията си на длъжност „Началник сектор” сектор „Р. д.”. Безспорно се установи, че по съгласно т. 3 от същата нейно длъжностно задължение е да планира, организира и контролира дейността на служителите в сектора, по т.5.2.3 да контролира организацията на охраната, осъществява контрол на изпълнението на договорите и утвърждава констативните протоколи за качество на извършената услуга и по т.8 да взема решения по организирането и управлението на работата по изпълнение на основните задачи в сектора. Допълнително, съгласно Правилата за осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за охрана на имоти в управление на МО (л. 13 – 15, т.ІІ от досъдебното производство), на подсъдимата Г., по т.І.2 й е предоставено копие от договорите за охрана за сведение, контрол и изпълнение, по т.ІІІ.2 има задължение да представя в отдел „РДО” отчетите за резултатите от извършени проверки, препоръките към тях и взетите мерки за отстраняване на констатираните пропуски и слабости в охранителната дейност.(вж. отчети, подписани от Г. на л. 138 – 144, т ІV от д. п-во). Безспорно се установи, че по списъка на длъжностните лица от Министерство на отбраната с право да извършват контрол по охрана на обектите (л. 16, т.ІІ от д.п.) т.10, подсъдимата Г., в качеството й на началник на отдела също е имала право да проверява имотите с охрана, по собствена преценка. Описаната и от нея хронология и последователност на събитията и фактите по делото съответства напълно на установената от съда фактическа обстановка и се подкрепя от всички гласни и писмени доказателства по делото, поради което съдът им даде вяра. Видно от материалите по делото, подсъдимият Ц., същия не се признава за виновен и се възползува от законоустановеното си право да НЕ ДАВА ОБЯСНЕНИЯ за изясняване на факти и обстоятелства от значение за р
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg