Определение
03-06-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № П-1 гр. София, 3 юни 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на трети юни две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ВОЛЯ КЪНЕВ полк. КИРИЛ ТОДОРОВ при секретар Емилия Стоянова разгледа наказателно от общ характер дело № П-8 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на Софийската военноокръжна прокуратура срещу присъда № П-24/25. 06. 2014 г. по НОХД № П-24/2014 г. на Софийския военен съд. Производството е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 4, предл. 2 от НПК С присъда № П-8/04. 03. 2015 г. по НОХД № П-8/2015 г. Военно-апелативният съд е отменил присъда № П-24/25. 06. 2014 г. по НОХД № П-24/2014 г. на Софийския военен съд, с която подсъдимият редник Н. М. М. от военно формирование .....- С. е признат за невинен и оправдан изцяло по обвинението по чл. 339, ал. 5,алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК и вместо нея е постановил нова, с която е признал подсъдимия редник Н. М. М. от военно-формирование ...- С., ЕГН ... за ВИНОВЕН в това, че на 25. 11. 2008 г., около 16 часа, в местността „К.”, в близост до гр. К., обл. . в съучастие с гражданското лице Н. Н. Й. от гр. К. като съизвършител без съответното разрешение прибрал намерено от двамата огнестрелно оръжие – 1 брой двуцевна ловна пушка с вертикално разположени цеви (надцевка) модел „ТОЗ”, калибър 12х70, с № УМ ... и 1 брой двуцевна пушка с вертикално разположени цеви (надцевка), калибър 12х70, турска изработка с № ... с надпис на цевната кутия „SUPER VURUCU”, поради което и на основание чл. 339, ал. 5, алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 от НК и чл. 2, ал. 2 от НК (ред ДВ бр. 92/27, 09. 2002 г.) го е осъдил на „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от десет месеца, която да се изпълнява два пъти седмично; „Задължителни срещи с пробационен служител” за срок от десет месеца; „Поправителен труд” за срок от десет месеца, при 10% удръжка от трудовото възнаграждение, която да изтърпи по настоящата си месторабота, като времето, през което изтърпява мярката, не се зачита за трудов стаж. Настоящият съдебен състав е потвърдил първоинстанционната присъда в останалата й част, но е пропуснал да се произнесе по въпроса, свързан с разноските по делото. Такива са били направени по делото в размер на 200 (двеста) лева, които са останали за сметка на бюджета на съдебната власт поради оправдаването на подсъдимия. С оглед настоящата осъдителна присъда и съобразно предоставената на съда процесуална възможност по реда на чл. 306, ал. 1, т. 4, предл. 2 от НПК Военно-апелативният съд намира, че подсъдимият следва да заплати, направените до момента разноски по делото в размер на 200 (двеста) лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметката на Военно-апелативния съд. С оглед гореизложеното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 4, предл. 2 вр. чл. 189, ал. 3 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ОСЪЖДА подсъдимия редник Н. М. М. от военно формирование ....-София, с ЕГН .... да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметката на Военно-апелативния съд съдебно-деловодните разноски по делото в размер на 200 (двеста) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд на Република България в седемдневен срок от връчването на съобщението за изготвянето му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg