Определение
17-06-2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11 гр. София, 6 юни 2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на петнадесети май две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ при секретар К. Симова разгледа частно наказателно дело № 9 по описа за 2015 година докладвано от съдията полк. Странджански образувано по жалба на Е. Х. Д. от гр. Л. против определение № 84/31.03.2015г. по частно наказателно дело № 84/2015г. по описа на Софийския военен съд. С обжалваното определение Софийският военен съд е потвърдил постановлението на полк. А. Б. - заместник на Административния ръководител на Военноокръжна прокуратура - гр. С., от 10.03.2015г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 83 - Сл/2014г. по описа на ВОП – С., образувано и водено срещу подп. В. Й. Г. от НВУ „В. Л.“ - гр. В. Т.. С подадената жалба срещу посоченото определение на Софийския военен съд се иска същото да бъде отменено като бъде отменено и потвърденото с атакуваното определение постановление на ВОП – С., а делото да бъде върнато на прокуратурата със задължителни указания относно прилагането на Закона. Твърди се, че обжалваното определение и потвърденото с него постановление са неправилни, незаконосъобразни и необосновани без да се посочват конкретни съображения в подкрепа на направените твърдения. Военно-апелативният съд намира, че подадената жалба е неоснователна. Досъдебното производство по делото е образувано с постановление на зам. Административния ръководител на ВОП - гр. С., от 03.06.2014 г. срещу подп. В. Й. Г. - началник отделение „Финанси“ в НВУ „В. Л.“ - гр. В. Т., за извършено на 05.02.2014 г. престъпление по чл. 144 ал.2 вр. ал.1 от НК спрямо Е. Х. Д. - финансов контрольор в НВУ „В. Л.“ - гр. В. Т.. В хода на досъдебното производство не е било повдигнато обвинение срещу подп. В. Г., а след извършването на съответните процесуално - следствени действия по разследването, с постановление от 21.08.2014 г. военен прокурор от ВОП - гр. С., е прекратил наказателното производство срещу подп. Г. на основание чл. 243 ал.1 т.1 от НК, тъй като деянието не съставлява престъпление. По жалба на Е. Д. с определение № 149/16.10.2014 г. по чнд № 149/2014 г. по описа на Софийски военен съд състав на този съд е отменил посоченото постановление за прекратяване на наказателното производство от 21.08.2014 г. и е върнал делото на прокурора за допълнително разследване като е дал множество указания за извършване на допълнителни процесуално - следствени действия. При допълнителното разследване и като е изпълнил добросъвестно дадените му от съда с посоченото по-горе определение по чнд № 149/2014 г. указания прокурорът е приключил разследването като е преценил, че не са налице доказателства за извършено от подп. Г. престъпление по чл. 144 ал.2 вр. ал.1 от НК спрямо личността на Е. Д. и поради това на основание чл. 243 ал.1 т.1 вр. чл. 24 ал.1 т.1 от НПК е прекратил отново наказателното производство с постановление от 10.03.2015 година. По жалба на Е. Д. състав на Софийския военен съд с определение № 84/31.03.2015 г. по чнд № 84/2015 г. по описа на същия съд е потвърдил посоченото постановление на прокурора за прекратяване на наказателното производство по делото и е оставил без уважение жалбата на Д. като я е отхвърлил като неоснователна. Като прецени материалите по делото, съставът на въззивния съд намира, че както първоинстанционният съд в обжалваното определение, така и прокурорът в постановлението за прекратяване на наказателното производство са изпълнили задължението си за обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, поради което и постановените от тях актове се явяват законосъобразни. Съдът в обжалваното постановление, след анализ на доказателствата по делото, е установил същата фактическата обстановка, която е приета за установена и в постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство. Първоинстанционният съд е аргументирал и съображенията си от фактическа и правна страна, въз основа на които прави обоснован извод относно законосъобразността на заключенията на прокурора, изложени в постановлението за прекратяване на наказателното производство, като е обсъдил и аргументирано е отхвърлил възраженията на жалбоподателката, които възражения по същество се правят отново и пред въззивния съд. Въззивният съд констатира, че така приетата за установена фактическа обстановка в постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство се доказва от всички събрани по делото в съответствие с изискванията на процесуалния закон доказателства по делото и по същество не се оспорва от страните по делото, включително и от жалбоподателката. Всички доказателства са подробно обсъдени от прокурора в постановлението му за прекратяване на наказателното производство при доказване на приетата за установена от фактическа страна обстановка и правилно тази доказана фактическа обстановка е възприета от съда в обжалваното определение след подробен анализ на доказателствата и на действията на органите по разследването като въз основа на това първоинстанционният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи и относно приложението на чл. 24 ал.1 т.1 от НПК. Настоящият състав на въззивния съд споделя изцяло изводите на военния прокурор и на първоинстанционния военен съд. Правилно съдът на базата на показанията на самата жалбоподателка, подкрепени и от показанията на свидетелите Н., Ф., Б., С., М., Б., П., генерал Д., полк. А. и др., е приел, че в конкретния случай не е налице отправена закана по смисъла на Наказателния кодекс спрямо жалбоподателката Д., тъй като не е налице обективирано намерение към същата за извършване на престъпление против личността или имота й или на нейни ближни - т.е. липсва елемент от обективната страна на състава на престъплението по чл. 144 от НК. Възраженията по жалбата пред въззивния съд са неоснователни. Те са правени и пред първоинстанционния съд още с жалбата срещу постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство и са обсъждани от съда, който аргументирано ги е отхвърлил като неоснователни. В този смисъл и направените пред въззивния състав по жалбата възражения, които повтарят тези пред първоинстанционния съд и са обсъдени от последния, се явяват неоснователни и следва да се оставят без уважение. Още повече, че същите са неконкретизирани и крайно абстрактни за разлика от многобройните конкретни задължителни указания за извършването на конкретни процесуално-следствени действия дадени от първоинстанционния съд на прокурора по повод първата посочена по-горе жалба на Д., които указания на съда са изпълнени съвсем точно от органите на досъдебното производство при допълнителното разследване по делото. Ето защо, като съобрази всички тези обстоятелства, въззивният съд намира, че обжалваното определение на първоинстанционния съд и потвърденото с него постановление за прекратяване на наказателното производство следва да бъдат потвърдени като законосъобразни и правилни, а въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение като неоснователна. По тези изложени съображения и на основание чл.243 ал.7 от НПК Военно-апелативният съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА определение №84/31.03.2015г. по частно наказателно дело № 84/2015г. на Софийския военен съд като законосъобразно и правилно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg