Определение
22-05-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8 гр. София, 22.05.2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на осемнадесети май две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № 11 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по частна жалба от подсъдимия м-с 3-ти клас И. Д. Й. от в.ф. … срещу присъда № 3 от 17.02.2015 г. по НОХД 1/2015 г. на Сливенския военен съд. В жалбата на подсъдимия м-с 3-ти клас И. Д. Й. от в.ф. … се твърди, че Сливенският военен съд е допуснал нарушение на процесуалните правила. Съдът е лишил подсъдимия от възможността да обжалва пред въззивната инстанция постановената срещу него присъда № 3 от 17.02.2015 г. по НОХД 1/2015 г. Искането на подсъдимия е присъдата на Сливенския военен съд да се разгледа по реда на въззивното производство. За да се произнесе по жалбата Военно-апелативният съд взе предвид следното: С присъда № 3 от 17.02.2015 г. по НОХД 1/2015 г. подсъдимият м-с И. Д. Й. от в.ф. … е признат за виновен и осъден на една година лишаване от свобода, условно с три години изпителен срок за извършено престъпление по чл.290, ал.1 НК. Съдът е дал петнадесетдневен срок за обжалване на присъдата пред Военно-апелативен съд, като в съдебното заседание при постановяване и обявяване първоинстанционния съдебен акт са присъствали подсъдимият и упълномощеният от него адвокат В. П. от АК-В.. Подсъдимият Й. е обжалвал присъдата в срок, като жалбата е изготвена от адв. П. на 23.02.2015 г. и е постъпила в Сливенския военен съд на 26.02.2015 г. С разпореждания от 04.03.2015 г. и 26.03.2015 г. на основание чл.323, ал.1 НПК, съдията докладчик е върнал жалбата, тъй като е приел, че тя не отговаря на изискванията на закона. В дадения седмодневен срок посочените нередности не са били отстранени. За връщането на жалбата, писмено срещу разписки от 18.03.2015 год. и 06.04.2015 г., е уведомен адв. В. П., който е отказал да ги получи. Защитникът на подсъдимия не е предприел никакви действия за отстраняване на посочените от съда нередности, нито е уведомил за това подсъдимия. В грубо нарушение на поетите задължения той не е уведомил съда, че от 04.03.2015 г. подсъдимият Й. е оттеглил пълномощното му да го представлява пред съда, видно от приложената към делото декларация. Адв. П. не е уведомил и подсъдимия Й. за получените от него разпореждания на съдията докладчик от Сливенския военен съд. В резултат на това подсъдимият Й. не е бил уведомен лично за връщането от съда на въззивната му жалба срещу присъдата и той е бил лишен от възможността да отстрани посочените нередности, за да се разгледа делото му по реда на въззивното обжалване. Военно-апелативният съд намира, че подсъдимият И. Й. е пропуснал срока за отстраняване на нередностите по въззивната му жалба по уважителни причини, тъй като не е бил уведомен за разпореждането на съдията докладчик лично или чрез защитника му, по отношение на когото в последствие той е оттеглил пълномощното. Ето защо и на основание чл.185, ал.2 НПК Сливенският военен съд следва да даде нов срок на подсъдимия да изправи нередностите във възивната му жалба. След връчването на жалбата на заинтересованите страни делото следва да се изпрати за разглеждане по реда на въззивното производство, като се отменят всички действия по привеждане в изпълнение на присъдата. Предвид гореизложеното и на основание чл.345, ал.1 НПК Военно-апелативен съд О П Р Е Д Е Л И : 1. На основание чл.185, ал.1 и ал.2 НПК УКАЗВА на Сливенския военен съд да продължи със седем дни срока, в който подсъдимият И. Й. може да отстрани нередностите по въззивната си жалба срещу присъдата по НОХД 1/2015 г. 2.След изпълнение на процедурата по чл.321 НПК, делото следва да се изпрати на Военно-апелативен съд за разглеждане по реда на въззивното производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg