Опрееление
28-05-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 3 гр. София, 28.05.2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова и с участието на прокурора полк. ИВО ПЕТКОВ разгледа частно наказателно дело № 13 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ, образувано по частна жалба от адв. Б. – защитник на обвиняемия И. В. М.от гр. В., срещу определение № 27 от 22 май 2015 г. по ЧНД № 71/2015 г. на Сливенския военен съд. Производството е по реда на чл. 64, ал. 7 НПК. С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е взел мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на И. В. М.от гр. В., ЕГН 7707281084, обвиняем по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура. В частната жалба се сочат доводи за незаконосъобразност на определението. Изтъква се, че не са налице както обосновано предположение за извършване на престъплението от страна на обвиняемия, така и опасност същият да се укрие или да извърши друго престъпление. Посочва се, че при разглеждане на делото в предходната инстанция са допуснати съществени процесуални нарушения, доколкото към момента на привличането му в качеството на обвиняем И. М. е бил задържан и не му е била осигурена задължителна адвокатска защита по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 6 НПК. Оспорват се и гласните доказателствени средства, които уличават И. М. в извършването на престъпление. Навежда се довод, че обвиняемият и неговият защитник не са били призовани за разпитите на обвиняемия Ц. Т. и на свидетеля Б. С. пред съдия. Настоящата инстанция прецени частната жалба на този обвиняем и доводите на защитника му като неоснователни. Доказателства за съпричастността на И. М. към извършване на деянието, в което е обвинен се съдържат както в обясненията на обвиняемия Т., така и в показанията на свидетеля С.. Освен това такива доказателства се съдържат и в показанията на свидетеля В. М. и Г. П.. Тези гласни доказателствени средства се подкрепят и от протокола за претърсване и изземване от 19.05.2015 г. и от протоколите за оглед на местопроизшествие от същата дата. Налице е и опасност същият да се укрие и да извърши друго престъпление. Видно от данните за съдебното му минало – справката за съдимост на л. 62-63 и от присъдата на л. 65-66 от ДП същият е осъждан за престъпление против собствеността, което е достатъчно, за да бъде направен извод в този смисъл. Несъстоятелни са и доводите за допуснати процесуални нарушения при привличането на М. в качеството на обвиняем. Разпоредбата на чл. 94 ал. 1 т. 6 от НПК предвижда задължителна адвокатска защита в процедурата по чл. 64 от НПК при първоначалното вземане на мярка за неотклонение на обвиняемия от съда или при последващ съдебен контрол на вече взета мярка за неотклонение задържане под стража. Тази разпоредба не визира задържането по реда на ЗМВР. При това задържане лицето няма качеството на обвиняем и задължителна защита законът не предвижда. На следващо място разпитите на обвиняемия Т. и на свидетеля С. пред съдия са извършени преди на М. да бъде предявено постановлението за привличането му в качеството на обвиняем и уведомяването на последния за тези разпити не е било задължително. Представените от защитата писмени документи от адвоката на подсъдимия не са от естество да обосноват извод за по-лека мярка за неотклонение. Предвид изложеното определение № 27 от 22 май 2015 г., с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на И. В. М.от гр. В., ЕГН ХХХ – обвиняем по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура, следва да бъде потвърдено. Предвид изложеното и на основание чл. 64, ал. 8 НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 27 от 22 май 2015 г., с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на И. В. М.от гр. В., ЕГН ХХХ – обвиняем по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg