Определение
28-05-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 4 гр. София, 28.05.2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. ИВО ПЕТКОВ разгледа частно наказателно дело № 14 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. Странджански, образувано по жалба на обвиняемия гр.лице И. А. С. от гр. В., чрез неговия защитник адв. Н. Б. от АК - гр. В., против определение № 26 от 22 май 2015 г. по ЧНД № 72/2015 г. на Сливенския военен съд. С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е взел на обвиняемия по ДП № 34-РП/2015г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура гражданско лице И. А. С. от гр. В. мярка за неотклонение „задържане под стража”. В подадената жалба се твърди, че посоченото определение на Сливенския военен съд е незаконосъобразно и неправилно. Твърди се, че по делото не е доказано участието на обв. С. в извършването на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Твърди се, че показанията на Т. и С. представляват оговор и не следва да бъдат приемани безкритично. Твърди се, че не е налице опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, тъй като не е осъждан, има постоянен адрес и работи. Иска се обжалваното определение да бъде отменено, като мярката за неотклонение бъде изменена от „задържане под стража” в друга по-лека. В съдебно заседание защитата на обвиняемия поддържа жалбата, като изтъква доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното определение. Представят доказателства за семейно положение – разведен, но се грижи за детето си, грижи се за родителите си, работи и е охарактеризиран положително по местоживеене и по месторабота. Поддържа се искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия С. от „задържане под стража” в по-лека. Представителят на Военно-апелативната прокуратура даде заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Военно-апелативният съд, като взе предвид доводите, изложени от страните, материалите по делото и атакувания първоинстанционен съдебен акт, намира за установено следното: С определение № 26/22.05.2015 г. по чнд № 72/2015 г. на Сливенския военен съд същият съд на основание чл. 64 ал. 5 от НПК е взел мярка за неотклонение „задържане под стража” на И. А. С. от гр. В.. Като е анализирал данните по делото, първоинстанционният съд е приел, че по отношение на обвиняемия е налице обосновано предположение да е извършил престъпление – такова по чл. 195 ал. 1 т. 2 и т. 4 пр. 2 и т. 5 вр. чл.194 ал. 1 от НК, което се наказва с лишаване от свобода и доказателствата по делото сочат за съществуването на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Съставът на въззивния съд намира, че обжалваното определение на Сливенския военен съд е обосновано и законосъобразно. Правилно първоинстанционният съд е съобразил разпоредбите на чл. 63 ал. 1 НПК. На обвиняемия е повдигнато обвинение за извършено тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до десет години. Налице са достатъчно данни, за да бъде направен обоснован извод, че обвиняемият е осъществил инкриминираното деяние. В тази насока са събрани изобилни данни, както по показанията на свидетелите по делото М. и С., така и по резултатите от проведените следствени действия – видно от протоколи за оглед на местопроизшествие и за претърсване и изземване (л.7-11,12, 13 и 14, 16 от досъдебното производство), които данни са в подкрепа и на обясненията на обвиняемия Танчев, което опровергава и тезата на защитата за наличие на оговор. Правилно първоинстанционният съд е приел, че са налице данни за опасност обвиняемият С. да се укрие или да извърши престъпление, тъй като видно от данните по делото същият при извършена проверка по местоживеене на обвиняемия се е установило, че С. не живее на посочения адрес, където живеят неговите родители и там той е идвал много рядко, а в същото време видно от протокола за претърсване и изземване (л. 14-16 от досъдебното производство), същият е обитавал друг адрес, на който именно са намерени многобройни веществени доказателства, които сочат за съпричастност към извършени кражби на автомобили. Въззивният съд възприема изцяло всички изложени съображения на първоинстанционния съд и счита, че те съответстват точно на събраните доказателства по делото и на изискванията на закона и поради това намира, че правилно и законосъобразно всички тези обстоятелства са дали основание на съда да мотивира решението си за вземане на мярката за неотклонение на обвиняемия „задържане под стража”. Ето защо, като провери оплакванията по подадената жалба и извърши служебна проверка на обжалвания съдебен акт на първоинстанционния съд, въззивният съд намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение на първоинстанционния съд, като законосъобразно, обосновано и правилно, следва да бъде потвърдено. По тези изложени съображения и на основание чл. 64, ал. 8 НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 26 от 22 май 2015 г. по чнд № 72/2015 г. по описа на Сливенския военен съд, с което е взета мярка за неотклонение на обвиняемия ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военно-окръжна прокуратура гр.лице И. А. С. от гр. В. „задържане под стража” като законосъобразно и правилно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg