Протокол
06-07-2015
Р-3 П Р О Т О К О Л гр. София, 06.07.2015 година Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание в гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, партерен етаж, зала № 4, на шести юли две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора подп. Евгени Иванов разгледа административно-наказателно дело № 3 по описа за 2015 година, докладвано от съдията докладчик полк. РУМЕН ПЕТКОВ Председателят откри съдебното заседание в 10:00 часа. Обвиняемият редник ІІІ клас М. С.И. се явява лично и без адвокат. ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми военно-апелативни съдии, на основание чл. 324 ал. 1 НПК оттеглям подадения протест, тъй като считам, че решение № 4 от 20.05.2015 г. по анд № 53/2015 г. по описа на ВС-С. е правилно и съдът изключително добре се е аргументирал защо е преценил, че извършеното от обвиняемия деяние само формално покрива признаците на престъпление от общ характер, но не е престъпление, тъй като обществената опасност е незначителна. Само ще допълня, че произведеният изстрел е бил на мястото, предназначено за пълнене и празнене на оръжието. Самата технология на тези действия включва евентуалното настъпване на вредоносния резултат, мястото е обезопасено и именно затова не са настъпили никакви вредни последици. Деянието представлява дисциплинарно нарушение, поради което е била ангажирана и дисциплинарната отговорност на обвиняемия. Приключих. ОБВИНЯЕМИЯТ И.: Доволен съм от присъдата. Нямам какво повече да кажа. След съвещание и като взе предвид становището на страните, Военно-апелативният съд намира, че с оглед изявлението на прокурора за оттегляне на протеста против редник ІІІ клас М. С. И. срещу решение № 4/20.05.2015 по анд № 53/2015 г. на Сливенския военен съд въззивното производство следва да бъде прекратено. По изложените съображения и на основание чл. 324, ал. 1 НПК, Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по административно наказателно дело № 3 по описа за 2015 година на Военно-апелативния съд. Съдебното заседание приключи в 10:10 часа. Протоколът е изготвен в съдебно заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: СЕКРЕТАР:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg