Определение
26-08-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 17 гр. София, 26.08.2015 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и четвърти август две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № 20 по описа за 2015 година докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ образувано по ЖАЛБА на адвокат Р. Т. от АК – С. – защитник на подсъдимия по н о х д № 48/2015 година по описа на ВС – Сливен М. Х. А. ЕГН ... против определение № 48/05.08.2015г. по нохд № 48/2015 г. на Сливенския военен съд. Производството е по чл. 345 ал. 1 от НПК. С обжалваното определение съставът на съда, в хода на съдебното следствие по нохд № 48/2015 г. на Сливенския военен съд е оставил без уважение искането за промяна на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека на подсъдимия М. Х. А.. Съдът е посочил, че не е налице промяна в обстоятелствата обусловили вземането на най-тежката мярка за неотклонение по отношение на този подсъдим. В жалбата на адвокат Т. се сочат доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение. Липсвала процесуална активност на съда да уведоми и призове подсъдимия за участие в съдебното заседание. По делото имало актуална и в необходимата степен информация за връзка с подсъдимия. Посочен бил от него адрес в град В., при жена, с която подсъдимият М. А. живеел на съпружески начала. Нарушена била ЕКПЧ, която разглеждала мярката за неотклонение „Задържане под стража“ единствено като средство за осъществяване целите на наказателното производство. Въззивният съд намира определението на Сливенския военен съд за законосъобразно. Правилен е изводът, че не е налице промяна в обстоятелствата обусловили вземането на най-тежката мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия М. Х. А.. На досъдебното производство, след повдигане на обвинението, същият е посочил адрес на местоживеене в град В., квартал „В. В.“, блок .... Впоследствие не е уведомил съда за промяна на посочения от него адрес, какъвто се сочи в жалбата. На л. 161 от нохд 48/2015 година е приложено писмо от Главна дирекция „Охрана“, Областна дирекция“Охрана“ – В. при Министерството на правосъдието, от което е видно, че този подсъдим никога не е живял на посочения адрес. От същото писмо е видно, че е имал регистрация на друг адрес. По този начин е нарушил задължението си визирано в чл. 66 ал. 1 от НПК да не променя местоживеенето си без да е уведомил за това органите на досъдебното производство или съда. С постановление на военен прокурор от 16.06.2014 година на подсъдимия е наложена мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на страната“. От приложените документи на л. 269 и л. 270 от делото е видно, че същият е подписал в Б., Ф. Р. Г. трудов договор. От това е видно, че той е нарушил и тази мярка за процесуална принуда. Съгласно разпоредбата на чл. 66 ал. 1 от НПК и тази на чл. 68а от НПК при неизпълнение на задълженията, свързани с мерките за неотклонение, взетата мярка за неотклонение се заменя с по-тежка. Ето защо съдът е спазил закона като е изменил мярката за неотклонение на подсъдимия М. Х. А. ЕГН ... от „парична гаранция“ в „задържане под стража“. По-тежката мярка за неотклонение в случая не противоречи на ЕКПЧ, доколкото цели да обезпечи присъствието му в съдебно заседание и правото му на справедлив процес, съгласно чл. 6 от Конвенцията. По тези съображения съдът потвърди обжалваното определение. Предвид изложеното и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И: ПОТВЪРЖДАВА определение № 48/05.08.2015г. по нохд № 48/2015 г. на Сливенския военен съд, с което е оставено без уважение искането за промяна на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека на подсъдимия М. Х. А. ЕГН .... ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg