Определение
15-09-2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 гр. София, 15.09.2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: подп. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Т. Спасова с участието на военния прокурор полк. ДАНЧО ДАНОВ разгледа частно наказателно дело № 21 по описа за 2015 година докладвано от съдията полк. Странджански образувано по жалба на обвиняемия редник ХХ М. В. С.от в. ф. ХХ - гр. С., чрез неговия защитник адвокат К. К. от АК - гр. Б., против определение № 44/08.09.2015г. по частно наказателно дело № 140/2015г. на Сливенския военен съд. С обжалваното определение Сливенският военен съд е взел на обвиняемия по ДП № 60-РП/2015 г. по описа на Сливенската военноокръжна прокуратура редник ХХ М. В. С. от в.ф. ХХ - гр. С., мярка за неотклонение “Задържане под стража”. В подадената жалба се твърди, че посоченото определение на Сливенския военен съд е незаконосъобразно и неправилно. Твърди се, че участието на обвиняемия в извършването на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, е за много кратко време, че обвиняемият е извършил услуга на свидетелката Н., която била наркоманка, но с която имали приятелство, че конкретното деяние е с много по-малка степен на обществена опасност от други деяния от подобен вид, че незабавно след повдигане на обвинението му обвиняемият е дал обяснения, които се подкрепяли от събрани по делото доказателства, че съдейства на органите на разследването за доизясняване на обективната истина. Твърди се, че не е налице опасност обвиняемия да извърши престъпление, тъй като не е осъждан, има постоянен адрес и работи. Иска се обжалваното определение да бъде изменено като мярката за неотклонение на обвиняемия бъде изменена от “Задържане под стража” в друга по-лека. В съдебно заседание защитата на обвиняемия поддържа жалбата като изтъква доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното определение. Искат изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия С. от “Задържане под стража” в по-лека. Представителят на Военно-апелативната прокуратура даде заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Военно-апелативният съд, като взе предвид доводите изложени от страните, материалите по делото и атакувания първоинстанционен съдебен акт, намира за установено следното: С определение № 44/08.09.2015г. по частно наказателно дело № 140/2015г. на Сливенския военен съд, същият съд на основание чл.64 ал.5 от НПК е взел мярка за неотклонение “Задържане под стража” на редник ХХ М. В. С. от в. ф. ХХ - гр. С.. Като е анализирал данните по делото първоинстанционният съд е приел, че по отношение на обвиняемия е налице обосновано предположение да е извършил престъпление - такова по чл.354а ал.3 т.1 вр. ал.1 от НК, което се наказва с лишаване от свобода и доказателствата по делото сочат за съществуването на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Съставът на въззивния съд намира, че обжалваното определение на Сливенския военен съд е обосновано и законосъобразно. Правилно първоинстанционният съд е съобразил разпоредбите на чл. 63 ал.1 от НПК. На обвиняемия е повдигнато обвинение за извършено тежко умишлено престъпление, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две до десет хиляди лева. Налице са достатъчно данни, за да бъде направен обоснован извод, че обвиняемият е осъществил инкриминираното деяние. В тази насока са събрани изобилни данни както по показанията на свидетелите по делото, включително и обясненията на обвиняемия, така и по резултатите от проведените следствени действия - видно от протокол за оглед и за изземването на веществените доказателства по делото. Първоинстанционният съд обосновано е аргументирал съображенията си относно извода, че е налице реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление с оглед на обстоятелството, че видно от показанията на свидетелката Н., същият многократно я е снабдявал с наркотично вещество - хероин, което получавал от нейна позната и подготвял съответните дози преди продажбата им. А това му дава възможност да въздейства на свидетели по делото или да укрие или унищожи доказателства по делото, още повече, че са налице данни за установяване на членове на престъпна група и разследването по делото продължава. Поради това и оплакванията по въззивната жалба се явяват неоснователни. Въззивният съд възприема изцяло всички изложени съображения на първоинстанционния съд и счита, че те съответстват точно на събраните доказателства по делото и на изискванията на закона и поради това намира, че правилно и законосъобразно всички тези обстоятелства са дали основание на съда да мотивира решението си за вземане на мярката за неотклонение на обвиняемия “Задържане под стража”. Въззивната инстанция счита, че на този етап от наказателния процес целите по чл. 57 от НПК относно взетата мярка за неотклонение, могат да бъдат постигнати единствено с така определената по делото мярка за неотклонение “Задържане под стража”, която е съобразена със събраните по делото доказателства. Ето защо като провери оплакванията по подадената жалба и извърши служебна проверка на обжалвания съдебен акт на първоинстанционния съд, въззивният съд намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение на първоинстанционния съд като законосъобразно, обосновано и правилно следва да бъде потвърдено. По тези изложени съображения и на основание чл.64 ал. 8 от НПК Военно-апелативният съд ПОТВЪРЖДАВА определение № 44/08.09.2015г. по частно наказателно дело № 140/2015г. на Сливенския военен съд, с което е взета мярка за неотклонение на обвиняемия по ДП № 60-РП/2015 г. по описа на Сливенската военноокръжна прокуратура редник ХХ М. В. С. от в. ф. ХХ - гр. С., „Задържане под стража“ като законосъобразно и правилно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: ОПРЕДЕЛИ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg