Определение
28-10-2015
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7 гр. София, 28.10.2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар К. Симова с участието на военния прокурор подп. ЕВГЕНИ ИВАНОВ разгледа частно наказателно дело № 25 по описа за 2015 година докладвано от съдията полк. Странджански образувано по жалба на обвиняемия И. В. М. от гр. В. чрез неговия защитник адвокат Б. Б. от АК - гр. Варна, против определение № 55/16.10.2015г. по частно наказателно дело № 156/2015г. на Сливенския военен съд. С обжалваното определение Сливенският военен съд е потвърдил взетата на обвиняемия по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военноокръжна прокуратура И. В. М. от гр. Варна мярка за неотклонение “Задържане под стража”. В подадената жалба се твърди, че посоченото определение на Сливенския военен съд е незаконосъобразно и неправилно. Твърди се, че по делото не е доказано по категоричен начин участието на обвиняемия М. в извършването на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Твърди се, че показанията на обвиняемите Г. и С. представляват оговор и не следва да бъдат възприемани безкритично. Твърди се, че не е налице опасност обвиняемия да се укрие или да извърши престъпление като не са взети предвид и данните за семейното му и здравословно състояние. Иска се обжалваното определение да бъде отменено като мярката за неотклонение на обвиняемия бъде изменена от “Задържане под стража” в друга по-лека. В съдебно заседание защитата на обвиняемия поддържа жалбата като изтъква доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното определение. Искат изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия М. от “Задържане под стража” в по-лека. Представителят на Военно-апелативната прокуратура даде заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Военно-апелативният съд, като взе предвид доводите изложени от страните, материалите по делото и атакувания първоинстанционен съдебен акт, намира за установено следното: С определение № 27/22.05.2015г. по частно наказателно дело № 71/2015г. на Сливенския военен съд, същият съд на основание чл.64 ал.5 от НПК е взел мярка за неотклонение “Задържане под стража” на И. В. М. от гр. Варна, обвиняем по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военноокръжна прокуратура. С определение № 3/28.05.2015г по чнд №13/2015г. състав на ВАпС е потвърдил посочената мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия М.. С определение №36/20.07.2015г. по чнд №111/2015г. на Сливенския военен съд, същият съд е оставил в сила взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на И. В. М. от гр. Варна, обвиняем по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военноокръжна прокуратура. С определение № 5/27.07.2015г. състав на ВАпС е потвърдил посочената мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия М.. Като е анализирал данните по делото първоинстанционният съд е приел, че по отношение на обвиняемия е налице обосновано предположение да е извършил престъпление - такова по чл.321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.1 от НК, което се наказва с лишаване от свобода и доказателствата по делото сочат за съществуването на реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Съставът на въззивния съд намира, че обжалваното определение на Сливенския военен съд е обосновано и законосъобразно. Правилно първоинстанционният съд е съобразил разпоредбите на чл. 63 ал.1 от НПК. На обвиняемия е повдигнато обвинение за извършено тежко умишлено престъпление - такова по чл. 321 ал.З пр.2 т.2 вр. ал.1 от НК, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет години. Налице са достатъчно данни, за да бъде направен обоснован извод, че обвиняемият е осъществил инкриминираното деяние. В тази насока са събрани изобилни данни както по показанията на свидетелите по делото – В. М., Г. П. и др., така и по резултатите от проведените следствени действия - видно от протоколи за изземването и оглед на веществените доказателства по делото. В този смисъл възражението по въззивната жалба, че се касае за оговор с оглед обясненията дадени от обв. Т. и С., се явява неоснователно. Първоинстанционният съд обосновано е аргументирал извода си, че не са налице новонастъпили обстоятелства, които да водят до промяна на решението относно взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняемия М.. Още повече, че видно от материалите по делото - т.4 от досъд. пр-во, л.31 - л.37, е налице реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление с оглед на обстоятелството, че същият е осъждан многократно като с присъда № 204/14.05.2015г. по нохд № 2232/2013 г. състав на Варненския районен съд, след като му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от три години при първоначален строг режим на изтърпяване по обвинение за престъпление по чл. 215 ал.2 т.1 вр. ал.1 от НК, на основание чл. 68 ал.1 от НК, е привел в изпълнение и наказанието лишаване от свобода за срок от три години за извършено престъпление по чл. 195 ал.2 вр. ал.1 т.З пр.1 и т.4 пр.2 от НК, наложени му с присъда по нохд № 328/2010г. на Варненския районен съд. Въззивният съд възприема изцяло всички изложени съображения на първоинстанционния съд и счита, че те съответстват точно на събраните доказателства по делото и на изискванията на закона и поради това намира, че правилно и законосъобразно всички тези обстоятелства са дали основание на съда да мотивира решението си за потвърждаване на мярката за неотклонение на обвиняемия “Задържане под стража”. Въззивната инстанция счита, че на този етап от наказателния процес целите по чл. 57 от НПК относно взетата мярка за неотклонение, могат да бъдат постигнати единствено с така определената по делото мярка за неотклонение “Задържане под стража”, която е съобразена със събраните по делото доказателства. Ето защо като провери оплакванията по подадената жалба и извърши служебна проверка на обжалвания съдебен акт на първоинстанционния съд, въззивният съд намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение на първоинстанционния съд като законосъобразно, обосновано и правилно следва да бъде потвърдено. По тези изложени съображения и на основание чл.64 ал. 8 от НПК Военно-апелативният съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА определение № 55/16.10.2015г. по частно наказателно дело № 156/2015г. на Сливенския военен съд, с което е оставена в сила мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняемия по ДГ № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военноокръжна прокуратура И. В. М. от гр. Варна като законосъобразно и правилно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg