Определение
07-01-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2 гр. София, 7 януари 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на седми януари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Катя Симова разгледа наказателно общ характер дело № 34 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалби от подсъдимите Д. Н. И. и М. Х. А. срещу присъда №12 от 6.11.2015 г. по НОХД 48/ 2015 г. на Сливенския военен съд. Всеки един от подсъдимите И. и А. е подал въззивна жалба срещу постановената от първоинстанционния Сливенски военен съд присъда № 12 от 6.11.2015 г. по НОХД 48/ 2015 г. С разпореждания от 16 и 19.11.2015 г. съдията докладчик е оставил въззивните жалби без движение, защото е счел, че същите не отговарят на изискванията на чл.320, ал.1 НПК. В дадения седмодневен срок за отстраняване на нередностите в жалбите, подсъдимият А. е депозирал нова жалба, по която докладчикът е разпоредил препис от нея да се връчи на останалите заинтересовани страни. Подсъдимият И. не е открит на посочения от него съдебен адрес в гр.В., видно от докладната записка на регионална служба „Военна полиция” гр.В.. По тази причина на подсъдимия И. не е връчено съобщението по чл.323, ал.1, т.1 НПК, ниго пък е връчен препис от жалбата на подсъдимия А.. Администрирано по този начин, делото е изпратено във Военно-апелативен съд за разглеждане по реда на въззивното производство и произнасяне по жалбата на подсъдимия А.. Военно-апелативният съд намира, че въззивното производство по делото следва да бъде прекратено и делото да се върне на първоинстанционния съд за правилното му администриране. Допуснатите пропуски в администриране на делото правилно са констатирани от първоинстанционния съд, но това не е достатъчно. Необходимо е извършване на конкретни действия за отстраняването им. Подсъдимият И. е с мярка за неотклонение, която го задължава да уведоми съдебните органи в случаите, когато се установи да живее на друг адрес. В процесуалния закон е предвиден ред, когато се окаже, че определената на подсъдимия мярка за неотклонение не може да изпълни предназначението си. По делото няма данни подсъдимият да е бил обявен за местно или общодържавно издирване. Ако и след щателното издирване подсъдимият И. не може да бъде открит, в закона е предвидена процедура за разглеждане на делото в негово отсъствие. Администрирано по този начин от първата инстанция дело не може да се разгледа по реда на въззивното производство. Първоинстанционният съд има задължението да администрира делото преди да го изпрати на въззивната инстанция. В закона не е предвиден преклузивен срок, в който трябва да се изпълни тази процедура. Разпоредбата на чл.325 НПК задължава първоинстанционният съд да изпрати делото във въззивната инстанция само в случаите, когато процедурата по администриране на делото е осъществена в цялост и е изтекъл петнадесетдневния срок, в който страните са могли да обжалват присъдата. Съдията докладчик в първоинстанционния съд е следвало да се произнесе по молбата на подсъдимия А., както и по частната жалба на адв.А.П. Д.. Предвид гореизложеното и на основание чл.320 и сл. НПК Военно-апелативен съд О П Р Е Д Е Л И : 1. ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по НОХД 34/ 2015 г.на Военно-апелативен съд. 2. ВРЪЩА делото на Сливенския военен съд за правилното му администриране съсгласно закона и указанията дадени в обстоятелствената част на настоящето определение. 3. Съдът следва да се произнесе по молбата на подсъдимия А. и по частната жалба на адв.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg