Определение
29-01-2016

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 5

 

гр. София, 29 януари 2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание, на двадесет и девети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

         ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ                                       полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

 

 

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 2 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по частен протест от Военно-окръжна прокуратура - гр. Пловдив против протоколно определение № 21 от 15. 12. 2015 г. по нохд № 288/2015 г. по описа на Пловдивския военен съд.

 

Производството е по чл. 345, ал. 1 вр. чл. 288, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от НПК.

 

С протестираното протоколно определение състав на Пловдивския военен съд е прекратил съдебното производство по нохд № 288/2015 г. на същия съд и е върнал делото на ВОП-Пловдив за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на разследването по досъдебното производство, довели до ограничаване правото на защита на подсъдимия.

В протеста се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на съдебния акт. Въпреки съгласието на прокурора, че по отношение на повдигнатите спрямо ст. серж.В. обвинения по двете досъдебни производства е налице частично съвпадение на инкриминираните периоди, същият прави възражение, че се касае за различни вредни последици.

 

В протеста се сочи, че поради наличието именно на това обстоятелство не може да се твърди, че престъпленията, предмет на двете образувани дела, са идентични. Изтъкват се и съображения, че разпоредбата на чл. 216, ал. 2 НПК дава възможност досъдебното производство да бъде разделено, когато по отношение на едно от обвиненията, разследването е в заключителна фаза, а по други обвинения е необходимо извършването на множество следствени действия.

Прави се искане да бъде отменено протоколното определение на Пловдивския военен съд.

За да се произнесе, Военно-апелативния съд в настоящия състав взе предвид:

Изводите на съдията-докладчик са правилни и законосъобразни. Възможните хипотези за разделяне на делото са уредени в чл. 216 и чл. 408 НПК, а настоящият случай не попада в техния обхват. Когато се касае за едно продължавано престъпление, възможност за разделяне на делото е изключена. В конкретния случай подсъдимия ст. серж. В. е извършил деянията при условията на продължавана престъпна дейност. Правилно първоинстанционният съд е установил, че изнесеното в Решение № 16/21. 05. 2015 г. по анд № 109/2015 г. по описа на Пловдивския военен съд и посоченото във внесения обвинителен акт, по който е било образувано нохд № 288/2015 г. по описа на Пловдивския военен съд, обуславят едно и също престъпление, при съвпадение на инкриминираните периоди, с причинен един общ престъпен резултат, за което на ст. серж. В. следва да бъде определено едно наказание. В основата и на двете досъдебни производства са залегнали констатирани липси, които подсъдимият е допуснал в едно и също длъжностно качество, сравнително по едно и също време. Същите са били известни на разследващите органи още от самото начало на разследването.

Настоящата инстанция споделя извода на първоинстанционния съд, че в процесния случай отделянето на материалите, касаещи част от деятелността на подсъдимия, извън предвидените в закона хипотези за това, и прекъсвайки общата му престъпна дейност, станала предмет на две досъдебни производства, е съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до нарушаване на основни принципи на наказателния процес, визирани в чл. 13- 15 НПК.

От гереизложеното се налага изводът, че протоколното определение на Пловдивския военен съд, с което е прекратено съдебното производство и делото изпратено на Военно-окръжна прокуратура за отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, а частният протест да бъде оставен без уважение.

Ето защо и на основание чл. 345, ал. 1 НПК Военно-апелативният съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение № 21 от 15. 12. 2015 г. по нохд № 288/2015 г. по описа на Пловдивския военен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg