Определение
15-01-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1 гр. София, 15.01.2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора полк. НИВЕЛИН НАЧЕВ разгледа частно наказателно дело № 3 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по частна жалба от адв. Валентин Калчев от САК – защитник на обвиняемия редник 3-ти клас М. В. С. от в.ф……….. – гр. С., срещу определение № 1 от 08 януари 2016 г. по ЧНД № 3/2016 г. на Сливенския военен съд. Производството е по реда на чл. 65, ал. 7 от НПК. С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е потвърдил мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на редника 3-ти клас М. В. С. от в.ф. … – гр. С., обвиняем по ДП № 60-РП/2015 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура – гр. Сливен. В частната жалба се сочат доводи за неправилност и незаконосъобразност на определението. Изтъква се, че са налице нови обстоятелства след последното произнасяне по мярката за неотклонение от 30.10.2015 г., които се представят в съдебното заседание и са приети, и огласени от настоящия състав. В съдебно заседание защитата поддържа жалбата като излага съответни доводи. Представителят на държавното обвинение пледира жалбата да бъде оставена без уважение, тъй като няма настъпили нови обстоятелства, които да налагат изменянето й. След като обсъди доказателствата по делото и за да се произнесе по делото Военно-апелативният съд взе предвид следното: Настоящата инстанция прецени частната жалба на обвиняемия Стоянов и доводите на защитника му като неоснователни. С Определение № 1 от 08.01.2016 г. състав на Сливенски военен съд е оставил в сила мярката за неотклонение „задържане под стража” на обвиняемия редник 3-ти клас М. В. С. от в.ф. … – гр. С. В мотивите си първоинстанционният съд правилно е съобразил релевантните факти по досъдебното производство и най – вече изискванията на чл. 63 и сл. от НПК. Досъдебното производство срещу обвиняемия е приключило с мнение за предаването му на съд за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 5, алт. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. чл. 18 от НК и по чл. 354б, ал. 1, изр.1, предл. 3 и 4, алт. 1 от НК. Правилно съдът е отчел, че е налице обосновано предположение обв. С. да е извършил престъпленията, за които е привлечен като обвиняем. Съставът на съда е отчел, че са извършени всички следствени действия, като е привлечено като обвиняем и друго лице, съучастник на обвиняемия и не са налице новопостъпили обстоятелства, които да водят до промяна на изводите за изменение на мярката му за неотклонение. Налице е реална опасност обв. С. да се укрие и да извърши друго престъпление. Съгласно постоянната практика на ЕСПЧ опасността обвиняемия да извърши друго престъпление се извлича от обстоятелството, че извършеното деяние не е случайно, внезапно и ситуативно, а е резултат на предварителна подготовка, обмисляне и намиране на съучастници. В този смисъл такава опасност е налице. Защитата навежда доводи за влошено здравословно състояние на обвиняемия, като представя в съдебно заседание копие от амбулаторен лист № 815 с диагноза на обвиняемия „лек депресивен епизод”. От данните по делото се установява, че обв. С. се е оплаквал от различни заболявания, като съответните органи по изпълнение мярката за неотклонение са си изпълнили задълженията. Обв. С. е бил преглеждан и съответно лекуван адекватно, като не се установява да е имал сериозно заболяване. Другите писмени доказателства представени от защитата не съдържат доказателства предмет на настоящия процес. Предвид изложеното и на основание чл. 65, ал. 9 НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 1 от 08 януари 2016 г. с което е оставена без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража” по отношение на редник 3-ти клас М. В. С. от в.ф. …. - гр. С., ЕГН: ………….. – обвиняем по ДП № 60-РП/2015 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура – гр. Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg