Определение
05-02-2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 6 гр. София, 05.02.2016 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар К. Симова разгледа частно наказателно дело № 4 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. Странджански образувано по жалба на подсъдимия И. Г.Д. от ХХ- Б., осъден с влязла в сила присъда по нодх № 155/2014г. по описа на Софийски военен съд, срещу определение № 87/23.12.2015г. по наказателно общ характер дело № 155/2014г. по описа на Софийския военен съд. В подадената от осъдения Д. жалба срещу посоченото определение на състава на Софийския военен съд се прави искане същото да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно и да се отмени осъждането му да заплати направените по делото разноски за назначения му по делото служебен защитник. Военно-апелативният съд, за да се произнесе по направеното искане, съобрази следното: С определение № 87/23.12.2015 по нохд № 155/2014г. състав на Софийския военен съд е осъдил подсъдимия И Г Д от ХХ – Б., да заплати на държавата сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото, представляващи изплатено възнаграждение за служебна защита на подсъдимия Д.. За да постанови това свое определение, съдът е съобразил, че на досъдебното производство по делото подсъдимият Д. е бил представляван от служебно назначен адвокат – Л. Д. от САК и за това представителство, видно от писмо № СФ - 3257 - 8606/21.04.2015г. на Националното бюро за правна помощ, на адвокат Д. от САК е изплатено възнаграждение за предоставената правна помощ в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева. Тъй като с присъда № 155/01.12.2014г. на Софийския военен съд подсъдимия Д. е признат за виновен в извършването на престъплението, за което е предаден на съд и тази присъда е влязла в законна сила на 27.10.2015г., то първоинстанционният съд на основание чл. 189 ал.З от НПК е постановил осъдения Д. за заплати и посочената сума за служебен защитник като направени по делото съдебни разноски. При това положение съставът на въззивния съд намира, че направеното от подсъдимия Д. искане е неоснователно, тъй като са налице условията на чл. 189 ал.3 от НПК - подсъдимия е бил признат за виновен по предявеното му обвинение и поради това е следвало да бъдат присъдени направените разноски по делото за назначения служебен защитник. Тъй като съдът е пропуснал да стори това с присъдата си, налице са условията на чл. 306 ал.1 т. 4 от НПК и съдебните разноски в размер на действително направените такива, видно от доказателствата по делото, правилно и законосъобразно са присъдени в полза на държавата. Поради това съдът счита, че подадената жалба от подсъдимия Д. като неоснователна следва да бъде оставена без уважение, а постановеното от първоинстанционния съд обжалвано определение следва да бъде потвърдено като обосновано, законосъобразно и правилно. По тези изложени съображения и на основание чл.345 от НПК Военно- апелативният съд ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА определение № 87/23.12.2015г. по нохд № 155/2014г. по описа на Софийския военен съд като обосновано, законосъобразно и правилно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg