Определение
08-02-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 6 гр. София, 08.02.2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на осми февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ, разгледа частно наказателно дело № 13 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по частна жалба от адв. Валентин Калчев от САК – защитник на обвиняемия редник 3-ти клас М. В. С. от в. ф. … – гр. С., срещу определение № 7 от 01 февруари 2016 г. по ЧНД № 6/2016 г. на Сливенския военен съд. Производството е по реда на чл. 65, ал. 6 и ал. 7 от НПК. С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е потвърдил мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на редника 3-ти клас М. В. С. от в. ф. …. – гр. С., обвиняем по ДП № 60-РП/2015 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура – гр. Сливен, като първоинстанционният съд е определил двумесечен срок, считано от 15.01.2016 г. В този срок обвиняемият и защитникът му жалят мярката за неотклонение на основание чл. 65, ал. 6 от НПК, предложение последно. В жалбата и в съдебно заседание защитата излага доводи за влошено здравословно състояние на обвиняемия, като се представят допълнително епикриза от ВМА-София от 29.07.2014 г. с окончателна диагноза- вторична тромбоцитопения с н бактер пилорна инфекция; два броя рецепти, едната без дата, втората от 26.1.2016 г., както и изследване на кръвта на обвиняемия М. С. от 02.02.2016 г. В тази насока за влошено здравословно състояние защитата изтъква доводи, че обвиняемият не се явил и в днешното съдебно заседание във ВАпС - София на 08.02.2016г., както и по време на обжалване на мярката за неотклонение „задържане под стража” пред Военен съд – гр. Сливен пак поради влошено здравословно състояние. Представителят на държавното обвинение пледира жалбата да бъде оставена без уважение, тъй като няма настъпили нови обстоятелства, които да налагат изменянето й. След като обсъди доказателствата по делото и за да се произнесе по делото Военно-апелативният съд взе предвид следното: Настоящата инстанция прецени частната жалба на обвиняемия С. и доводите на защитника му като неоснователни. Досъдебното производство №60-РП/07.09.2015г. е образувано на основание чл. 212 ал. 2 НПК. С постановление от 07.09.2015г. редник 3-ти клас М. С. е привлечен като обвиняем по чл. 354а ал. 3 т. 1 вр ал. 1 от НК. Същият е разпитан в качеството на обвиняем и е дал обяснения по обвинението. С Определение № 44/08.09.2015г. състав на съда в публично заседание в гр.Сливен, е взел мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на р-к М. В. С., обвиняем по ДП № 60-РП/2015г. по описа на ВОП - Сливен. С Определение № 6/15.09.2015г. ВАпС е потвърдил Определение № 44/08.09.2015 г. по описа на СлВС. С Определение № 1 от 08.01.2016 г. състав на Сливенски военен съд е оставил в сила мярката за неотклонение „задържане под стража” на обвиняемия редник 3-ти клас М. В. С. от в.ф. …. – гр. С. В мотивите си първоинстанционният съд правилно е съобразил релевантните факти по досъдебното производство и най-вече изискванията на чл. 63 и сл. от НПК. Това определение е било атакувано пред ВАпС – София, като същото е било потвърдено. Досъдебното производство срещу обвиняемия е приключило с мнение за предаването му на съд за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 5, алт. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. чл. 18 от НК и по чл. 354б, ал. 1, изр.1, предл. 3 и 4, алт. 1 от НК. Правилно съдът е отчел, че е налице обосновано предположение обв. С. да е извършил престъпленията, за които е привлечен като обвиняем. Съставът на съда е отчел, че са извършени всички следствени действия, като е привлечено като обвиняем и друго лице, съучастник на обвиняемия и не са налице новопостъпили обстоятелства, които да водят до промяна на изводите за изменение на мярката му за неотклонение. Налице е реална опасност обв. С. да се укрие и да извърши друго престъпление. По отношение искането за извършване на комплексна съдебно-медицинско-психологическа експертиза с постановление от 08.12.2015 г. е била отказана с мотивирано постановление на военния прокурор /л. 42, т. ІV от ДП/. Доводи за отказа са, че с обв. С. са били проведени беседи с пробационен служител със специалност „психология”. На 11.11.2015 г. обв. С. е бил консултиран с лекар и съответно му било изписано лекарство. На 27.11.2015 г. отново бил прегледан и му била дадена диагноза „клинично здрав”. Обв. С. многократно се оплаквал от болки и влошено здравословно състояние / л. 45, т. ІV от ДП/ видно от писмо на Началник сектор „Арести” – Бургас, като същият е бил извеждан и му било оказвано съответно лечение след необходимите прегледи. Представените в днешното съдебно заседание медицински документи са в унисон с установеното от извършилите прегледите и назначили съответно лечение медицински лица. Настоящият състав констатира, че съответните длъжностни лица от арестите и затворите на страната съблюдавайки чл. 133 и сл. от ЗИНЗС своевременно са извеждали обв. С., когато и ако се е налагало за оказването му на съответната медицинска помощ. От представените нови писмени доказателства и от доказателствата по досъдебното производство не се установява обвиняемият С. да има сериозно заболяване, което да налага изменение на мярката му за неотклонение. Предвид изложеното и на основание чл. 65, ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение № 7 от 01 февруари 2016 г., с което е оставена без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража” по отношение на редник 3-ти клас М. В. С. от в. ф. … – гр. С., ЕГ№: ….. – обвиняем по ДП № 60-РП/2015 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура – гр. Сливен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg