Определение
18-02-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8 София 18 февруари 2016 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО СЛАВОВ ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Нина Стоянова разгледа наказателно от частен характер дело № 15 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по частна жалба на адвокат Е. М. – защитник на подсъдимия бивш сержант С. В. Б., срещу присъда № 3/13. 01. 2016 г. по нчхд № 97/2015 г. по описа на Софийския военен съд. С обжалваната присъда подсъдимият бивш сержант С. В. Б. е признат за виновен, че е извършил престъпление по чл. 146, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр чл. 37, ал. 1, т. 4 НК и осъден, като му е наложено наказание глоба в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева. Подсъдимият е оправдан да е извършил деяние, което да е престъпление по чл. 144, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК. Първоинстанционният съд се е произнесъл по предявения граждански иск, като е осъдил С. В. Б. да заплати на гражданския ищец В. Д. П. сумата от 2 000 (две хиляди) лева за претърпени неимуществени вреди от престъплението по чл. 146, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК ведно със законната лихва, считано от датата на деянието, като е отхвърлил иска в останалата му част до пълния размер от 5 000 (пет хиляди) лева. Отхвърлен е гражданският иск за сумата от 5 000 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъпление по. чл. 144, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК. Първоинстанционният съд се е произнесъл по веществените доказателства и разноските по делото. Защитникът на подсъдимия С. Б. е подал жалба срещу присъдата на първоинстанционния съд. Съгласно т. 12 вр. т. 9 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и чл. 81, ал. 1 НПК към частната жалба пред втората инстанция жалбоподателят е длъжен да приложи документ за внесена държавна такса. Такъв документ не е представен пред въззивната инстанция. Липсата му е следвало да бъде установена от първоинстанционния съд, като същият е трябвало да даде срок на жалбоподателя да отстрани този недостатък и ако това не бъде сторено, да върне жалбата на подалото я лице. Горното прави невъзможно разглеждането на жалбата пред настоящата инстанция и налага въззивното производството да бъде прекратено и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за произнасяне относно допустимостта и съответствието на законовите изисквания. Предвид изложеното и на основание чл. 317 вр. чл. 81, ал. 1 НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по НЧХД № 15/2016 г. ВРЪЩА делото на Софийски военен съд за спазване на процедурата по събирането на държавна такса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg