Определение
26-02-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 11 гр. София 26.02.2016 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова с участието на военния прокурор полк. ИВАНОВ разгледа частно наказателно дело № 20 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. Странджански образувано по жалба па адвокат Б. Ж. от АК гр. В., като защитник па обвиняемия гр. л. И. А. С. от гр. В., против определение № 14/19.02.2016г. по частно наказателно дело № 8/2016г. по описа на Сливенския военен съд. С обжалваното определение състав на Сливенския военен съд е взел па обвиняемия по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военноокръжна прокуратура гр. л. И. А. С. от гр. В. мярка за неотклонение “Домашен арест". В подадената жалба се твърди, че посоченото определение на Сливенския военен съд е необосновано. Твърди се, че по делото не са отчетени обстоятелства, касаещи личността на дееца, а именно - чисто съдебно минало, липса на криминални прояви, постоянен адрес в гр. В., добри характеристични данни, млада възраст и критично отношение към повдигнатото обвинение, безупречно процесуално поведение, явява се редовно на всяко призоваване от органите па ДП. Иска се да бъде отменена взетата мярка за неотклонение „Домашен арест“ и да бъде определена друга мярка за процесуална принуда, а именно - „Подписка”. В съдебно заседание защитата на обвиняемия поддържа жалбата като изтъква доводи за необоснованост и незаконосьобразност на обжалваното определение. Искат изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия С. от "Домашен арест" в по-лека. Представителят на Военно-апелативната прокуратура даде заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Военно-апелативният съд като взе предвид доводите изложени от страните, материалите по делото и атакувания пьрвоинстаиционен съдебен акт, намира за установено следното: По искане на военен прокурор от Сливенската военноокръжна прокуратура за вземане па мярка за неотклонение „Домашен арест” на обвиняемия по ДП .№ 34-PП/2015г. гр. л. И. А. С. от гр. В., състав на Сливенския военен съд с определение № 14/19.02.2016г. по частно наказателно дело № 8 по описа за 2016 г. на съшия съд е взел мярка за неотклонение “Домашен арест“ на обвиняемия С.. Съдът с оглед постигане на целите на мерките за неотклонение визирани в чл.57 от НПК е изложил съображения основани на високата стенен на обществена опасност на деянието предвид повдигнато и предявено обвинение за тежко престъпление, деянието е с усложнено фактическа обстановка и правна квалификация, участие на обвиняемия в организирана престъпна група в една продължавана деятелност, както и високата стойност на отнетите вещи общо в размер на 302 084,43 лева. Съдът е изтъкнал обстоятелството, че по делото предстоят извършването на още процесуално-следствени действия в това число и с участието на обвиняемия. Съставът па въззивния съд намира, че обжалваното определение на Сливенския военен съд е обосновано и законосъобразно. Установено е по делото, че на обвиняемия С. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 321 ал.3 пр.2 т.2 вр. ал.2 от НК и за престъпление по чл.196а вр. чл. 195 ал.1 т.2, т.3 пр.1, т.4 пр.2 и 3, т.5 и т.9 вр. чл. 26 ал.1 от НK. С постановлението за повдигане на това обвинение срещу С. е взета мярка за неотклонение „Гаранция” в размер на сумата 10 000 лева. В срока за обжалване на тази мярка състав на Сливенския военен съд е определил размера на гаранцията да бъде 7000 лева. В определения срок така определената гаранция не е била представена, поради което правилно съдът е приел, че са налице условията на чл.61 ал.З от НПК и на основание искане на военния прокурор е определил по-тежка мярка, а именно „Домашен арест“. Съдът е аргументирал взимането на тази мярка с подробно изложени съображения, които съставът на въззивния съд възприема изцяло, тъй като съшите точно съответстват на събраните по делото доказателства - касае се за обвинение в извършването на тежки по смисъла на чл.93 т.7 от НК престъпления като за престъплението по чл. 196а от НК законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от десет до двадесет години и конфискация, осъществени са множество деяния на различни места на територията на страната с много на брой пострадали лица, предмет на престъплението са множество автомобили на стойност над 300 000 лева. Следва да се подчертае и обстоятелството, че настоящето производство е по реда на чл.61 ал.5 от НПК - т.е. на обвиняемия е била определена по-лека мярка за неотклонение от органа на досъдебното производство, а именно „Гаранция“, чийто размер по жалба на обвиняемия е бил намален от 10 000 лева на 7 000 лева от състава на първоинстанционния съд и точно поради не представянето на тази така определена гаранция е направено искането за вземане на мярка за неотклонение „Домашен арест“. Съставът на въззивния сьд счита, че всички тези обстоятелства са достатъчно основание за обосноваване законосъобразността на взетата мярка за неотклонение „Домашен арест“ от първоинстанционния съд с оглед постигането на целите по чл. 57 от НК. Ето защо като провери оплакванията по подадената жалба и извърши служебна проверка на обжалвания съдебен акт на първоинстанционния съд въззивният съд намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение на първоинстанционния съд като законосъобразно, обосновано и правилно следва да бъде потвърдено. По тези изложени съображения и на основание чл.64 ал. 8 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА определение 14/19.02.2016 година по частно наказателно дело № 8/2016г. па Сливенския военен съд, с което е взета мярка за неотклонение на обвиняемия по ДП № 34-РП/2015 г. по описа на Сливенската военноокръжна прокуратура гр. л. И. А. С. от гр. В. мярка за неотклонение “Домашен арест“ като законосъобразно и правилно. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg