Решение
20-04-2016
Р Е Ш Е Н И Е № 19 гр. София, 20 април 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа административно наказателно дело 28 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по жалба на адв. К. Г. от САК, защитник на обв. майор А.Ж.К. от ВОП-С. срещу решение № 8/29.01.2016г. по анд № 201/2015 г. на Пловдивския военен съд. Въз основа на доказателствата по делото, закона и на основание чл. 336, ал. 1 т. 1 от НПК, Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло решение № 8/29.01.2016г. по анд № 201/2015 г. на Пловдивския военен съд, с което обвиняемият майор А. Ж. К. от Военно-окръжна прокуратура С. е признат за виновен в това, че на 05.12.2014 г., в гр. С., в Съвета на камарата на частните съдебни изпълнители гр. С., съзнателно се ползвал от документ с невярно съдържание - карта за предварителен медицински преглед № ** г. на името на А. Ж. К., издадена от доктор Х. Б. Х. – личен лекар в **, като не длъжностно лице, като в графа: „данни от анамнезата, минали заболявания/без детски инфекции/, отпуски по болест-честота“ било отразено невярното обстоятелство – „кл.здрав“ и в графа “данни от прегледа“ било отразено невярното обстоятелство „кл.здрав“, а в действителност майор К. имал основно заболяване **, установена с епикриза от Клиника по ендокринология при ** С. и придружаващи заболявания ** като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316, пр. 3, вр. чл. 312, ал. 1 от НК, вр. чл. 78а от НК, е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 /три хиляди/ лева. На основание 189, ал. 3 от НПК обвиняемият майор А. Ж.К. е осъден на заплати направените по делото разноски за изготвяне на експертизи в хода на досъдебното производство общо в размер на 395,00 лв. от които 95,00 лв. в полза на ** П., 300.00 лв. в полза на държавата по бюджета на Съдебната власт по сметка на Военен съд П. и направените по делото разноски за явяване, защита и направени пътни разноски в хода на съдебното производство общо в размер на 505,83 лв. и ПОСТАНОВЯВА ново решение, с което: ПРИЗНАВА обвиняемия майор А. Ж. К. от ВОП-С. за НЕВИНЕН в това на 05.12.2014 г. в гр. С., в Съвета на камарата на частните съдебни изпълнители гр. С., съзнателно да е ползвал документ с невярно съдържание - карта за предварителен медицински преглед № ** на името на А. Ж. К., издадена от доктор Х. Б. Х. – личен лекар в ** като не длъжностно лице, като от обвиняемия майор К. за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 316, пр. 3, вр. чл. 312, ал. 1 от НК. На основание чл. 189 от НПК направените разноски по делото остават за сметка на държавата. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg