Определение
20-06-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 32 София, 20 юни 2016 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесети юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Eмилия Стоянова разгледа постъпило разпореждане от 30.05.2016 година на съдията докладчик по нохд 257/2015 година по описа на Софийския военен съд във връзка с изпълнението на присъдата. С решение № 18/18.05.2016 година Военно – апелативният съд е изменил присъда № 257/27.11.2015 г. по НОХД № 257/2015 г. на Софийския военен съд като е ПРЕКВАЛИФИЦИРАЛ деянието на подсъдимия младши сержант И. Г. Т. от такова по чл. 379а в такова по чл. 378 ал. 2 от НК и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОДИЛ от наказателна отговорност и му наложил административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 (две хиляди лева). Потвърдил е присъдата в останалата и част. В разпореждането на съдията – докладчик се твърди, че същият изпитва затруднение във връзка с изпълнение на решението на въззивната инстанция, понеже не било описано деянието, за което подсъдимият е признат за виновен, а била посочена само нормата от особената част на НК. Във въззивното решение не били описани реквизитите на престъплението по чл. 378 ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Този състав имал няколко хипотези и различни форми на изпълнително деяние, поради което за съдията – докладчик било неясно в извършването на какво точно престъпление подсъдимият бил признат за виновен. Съставът на Военно-апелативния съд намира посочените съображения на съдията – докладчик за изцяло несъстоятелни. Въззивната инстанция не е приела за установени нови фактически положения. Те са същите, като посочените в първоинстанционната присъда. Преквалифицирано е само деянието на подсъдимия от такова по чл. 379а от НК в такова по чл. 378 ал. 2 от НК. Всички реквизити на това престъпление са описани в решението на въззивния съд и в присъдата на първостепенния съд. Изрично е посочено на страница 3 от решението, че се касае обида. В диспозитива на присъда № 257/27.11.2015 година е посочено, че деянието е извършено при изпълнение на служебните задължения на подсъдимия. На страници 3 и 4 от решението на въззивната инстанция е посочено, че деянието е извършено от началник към подчинени. Очевидно е, че обидата е нанесена от подсъдимия на пострадалите в качеството на техен началник спрямо подчинени. Ето защо съставът на съда не вижда каквито и да било затруднения и съмнения във връзки с тълкуването на решението на Военно-апелативния съд. Въззивната инстанция, при преквалификация на деянието не е длъжна да изписва нов диспозитив за по-голямо удобство на предходната инстанция при оформяне на бюлетина за съдимост. Позицията на съдия в окръжен съд предполага достатъчна квалификация и умения за изписване на диспозитив в бюлетина за съдимост, когато деянието е било преквалифицирано от висшестоящата инстанция. Ако пък съдията не е имал подобни умения, то е следвало да се обърне към административния си ръководител, за да му обясни как да изпише диспозитива в бюлетина за съдимост. Изложеното по-горе налага разпореждането на на съдията докладчик по нохд 257/2015 година по описа на Софийския военен съд във връзка с изпълнението на присъдата да бъде оставено без уважение от настоящата инстанция и делото да се върне на Софийския военен съд за изпълнение. Предвид изложеното и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за тълкуване на решение № 18/18.05.2016 година Военно – апелативният съд направено с разпореждането на съдията докладчик от 30.05.2016 г. по нохд 257/2015 година по описа на Софийския военен съд във връзка с изпълнението на присъдата. ВРЪЩА делото на Софийския военен съд за изпълнение. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg