Определение
09-05-2016

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22

гр. София, 09.05.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на пети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

 ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар К. Симова

разгледа наказателно частно наказателно дело № 29 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по жалба на Г. А. С. от гр. С., срещу Определение № 21/17.11.2015г. по частно наказателно дело № 24/2015г. по описа на Военно-апелативен съд.

С писмо вх. № 283/23.03.2016 г. Председателят на Софийски военен съд е изпратил на Председателя на Военно-апелативния съд жалба на Г. А. С. от гр. С. срещу Определение № 21/17.11.2015г. по частно наказателно дело № 24/2015г. по описа на Военно- апелативен съд заедно с писмо вх. № 2940/18.03.2016 г. на Зам. Председател на Върховния касационен съд с искане да бъдат изпълнени указанията на Зам. Председателя на Върховния касационен съд, дадени в посоченото писмо.

Съставът на Военно-апелативния съд констатира следното:

С Определение № 21/17.1 1.2015г. по частно наказателно дело № 24/2015г. състав на Военно-апелативния съд се е произнесъл по жалба на Д. В. М., лично и като законен представител на малолетните С. Д. М. и Георги Д. М., на Г . А. С. и С. Г. С. - всички от

гр. С., против определение № 246/28.09.2015г. по чнд №246/2015г. на Софийския военен съд като е потвърдил това определение като правилно и законосъобразно. Посоченото определение на Военно-апелативния съд е влязло в законна сила на 17.11.2015 година. Същото не подлежи на обжалване или протестиране. Ето защо настоящият въззивен състав намира, че няма законово основание да преразглежда същото, поради което писмото на Председателя на Софийския военен съд заедно с приложените към него материали следва да бъде върнато на същия за изпълнение на указанията на Зам. Председателя на Върховния касационен съд да бъде уведомена жалбоподателката за правата й по реда на Глава тридесет и втора от НПК.

 

По тези съображения съставът на Военно-апелативния съд


ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство пред въззивния съд по делото и връща същото на Председателя на Софийския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg