Определение
06-04-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 13 гр. София, 06.04.2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на шести април две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № 31 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по частен протест на Пловдивската окръжна военна прокуратура срещу разпореждане № 121 от 2.03.2016 г. по НОХД 73/ 2016 г. на Пловдивския военен съд. С протестираното разпореждане съдията-докладчик е прекратил съдебното производство по НОХД 73 / 2016 г.на Пловдивския военен съд и е върнал делото на Пловдивската окръжна военна прокуратура за допълнително разследване, при което да се отстранят допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила. Наред с това съдията докладчик е дал указания за събиране на нови доказателства и проверка на съществуващите. В протеста на прокуратурата се иска отмяна на разпореждането, с което е прекратено съдебното производство и делото е върнато за ново разглеждане. На досъдебното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. За да се произнесе по протеста на Пловдивската окръжна военна прокуратура, Военно-апелативният съд взе предвид следното: На досъдебното производство, след привличане на редник Р. М. Ч. от в.ф…. К. в качеството му на обвиняем с постановление от 3.11.2015 г. в последвалия разпит той изрично е заявил, че желае да му бъдат предявени материалите от разследването. За извършването на това процесуално следствено действие Чаков е пожелал призоваването да се извърши по мобилния му телефон. Предявяването на материалите от разследването е насрочено за 17.12.2015 от 11,30 ч. в гр.К.. От 14.12.2015 г. военно-разследващият полицай е предприел действия по призоваване на обвиняемия чрез позвъняване на изрично посочения от него мобилен телефон. След няколко неуспешни опити за връзка, разследващият орган изготвил призовка, която пратил за връчване чрез кмета на селото по постоянния адрес на обвиняемия. Разследващият орган направил справка дали предоставения от обвиняемия телефонен номер е все още актуален. На 16.12.2015 г. обвиняемият бил уведомен лично по телефона за предстоящето процесуално следствено действие като връзката се осъществила по друг телефонен номер. За всички тези действия разследващият орган изготвил писмени справки, приложени на л.75-77 от ДП. Военно-апелативният съд намира, че с неявяването на обвинеямия на 17.12.2015 г. за предявяване на разследването, не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да налага прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за ново разглеждане. В хипотезата на чл.227, ал.4 НПК законът допуска да не се извършва предявяване на разследването, ако лицето не е намерено на посочените от него адреси в страната или е редовно призовано / както в конкретния случай по телефон /, но не е посочил уважителни причини за неявяването си. Макар уведомяването на обвиняемия да е извършено на 16.12.2015 г. и не са изтекли трите дни, посочени в разпоредбата на ал.3 на чл.227 НПК, по делото няма данни, че към 17.12.2015 г. обвиняемият е имал желание да се яви за предявяване на разследването или пък да е поискал определяне на друга дата. В правото на обвиняемия е да прецени дали да се яви за предявяване на разследването. Не е допуснато нарушение на процесуалните му права за защитата, защото той е уведомен за датата на извършване на това процесуално-следствено действие и явяването му не е задължително. Останалите указания дадени в разпореждането на съдията докладчик не могат да бъдат предмет за разглеждане в рамките на това производство. Предвид гореизложеното и на основание чл.249, ал.3 НПК Военно-апелативен съд О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯВА разпореждане №121 от 2.03.2016 г по НОХД 73/ 2016 г. на съдията докладчик от Пловдивския военен съд и ВРЪЩА делото на Пловдивския военен съд за разглеждането му по същество от стадия на подготвителните действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg