Определение
21-04-2016
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 12

 

София, 21 април 2016 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и първи април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

           ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                  полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 36 по описа за 2016 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по ЧАСТЕН ПРОТЕСТ на Софийската военноокръжна прокуратура срещу Определение от 17.03.2016 година по н о х д № 17/2016 година на Софийския военен съд.

Производството е по чл. 345 ал. 1 вр. с чл. 249 ал. 3 от НПК.

С протестираното определение състав на Софийския военен съд е прекратил съдебното производство по н о х д № 17/2016 година на Софийския военен съд и върнал делото на Софийската военноокръжна прокуратура за допълнително разследване с указания.

В частния протест срещу определението се сочат доводи за неговата незаконосъобразност. Посочва се, че обвинителния акт отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК и на предписанията на чл. 55 от НПК. Прокурорът изтъква, че липсата на длъжностна характеристика за длъжността „инструктор-шофьор по практическа подготовка“ и „старши инструктор по практическа подготовка той и водач на МПС“ и липсата на формулирана позиция от прокуратурата, относно част от периода, за който подсъдимият е обвинен с индивидуализиращите го фактически обективни признаци с посочване на конкретни факти не е пречка съдът да разгледа делото. Иска се отмяна на определението и връщане на делото на първостепенния съд за продължаване на разглеждането му.

ПРОТЕСТЪТ Е НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Основният съд е констатирал липса на фактическа обоснованост на обвинителния акт, при което за част от инкриминирания период по отношение на подсъдимия липсва утвърдена длъжностна характеристика на военнослужещите лица, заемащи инструкторска длъжност за обучение на водачи на МПС. Също така в обстоятелствената част и в диспозитива на обвинителния акт само декларативно е посочено, че подсъдимият е нарушил разпоредби на Наредба № 37/02.08.2002 г. за условията и реда на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ бр. 82/27.08.2002 г.) и Наредба Н-15/16.12.2005 година за придобиване и повишаване на квалификацията във военните училища на кадровите военнослужещи и гражданските лица от Министерството на отбраната и БА. Не е посочено в обвинителния акт какви точно разпоредби от тези наредби са били нарушени от подсъдимия.

Изводите на първостепенния съд за неясно формулирано обвинение са правилни и законосъобразни. Фактите, обуславящи обвинението трябва да бъдат точно и ясно формулирани. Видно от диспозитива на обвинителния акт подсъдимият В. е обвинен, че през месец юли 2003 година въз основа на неистински официален документ е заемал без основание длъжност, за която съществува длъжностна характеристика  едва от януари 2005 година. Подобен пропуск води до неяснота на обвинението, а оттам и до нарушаване на правото на защита на подсъдимия.

Правилен е изводът на съда и относно несъответствието на фактите в обстоятелствената част на акта и дадената им юридическа квалификация по приложимия закон и действието на правните норми във времето. Това е така, понеже през месец юли 2003 година редакцията на чл. 308 ал. 2 от НК е била относима единствено към маловажните случаи на престъплението по чл. 308 ал. 1 от НК. Подобен подход от страна на държавното обвинение е недопустим, доколкото също води до неяснота на обвинението.

Изложеното налага определението на Софийския военен съд от 17.03.2016 г., с което е прекратено съдебното производство по н о х д № 17/2016 година на Софийския военен съд и делото върнато на Софийската военноокръжна прокуратура за допълнително разследване с указания да бъде потвърдено. Делото следва да се върне на Софийската военноокръжна прокуратура за изпълнение на  задължителните указания на съда.

Предвид изложеното и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПОТВЪРЖДАВА определение от 17.03.2016 година по н о х д № 17/2016 година на Софийския военен съд, с което делото е било върнато на Софийската военноокръжна прокуратура за допълнително разследване с указания.

ВРЪЩА делото на Софийската военноокръжна прокуратура за изпълнение на задължителните указания на съда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg