Определение № 56/03.10.2016 г.
06-10-2016

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 56

 

 

 

гр. София, 3 октомври 2016 година

 

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на трети октомври две хиляди и шестнадесета , в състав:

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

 

ЧЛЕНОВЕ:  полк.ХИСТО СТРАНДЖАНСКИ

 

                                                 полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

 

 

 

 

при секретар ТЕОДОРА СПАСОВА

 

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 37 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимия с-на И. Г. В. от в.ф……. Б. срещу присъда № 12 от 29.02.2016 г. по НОХД 238/ 2015 г.на Софийския военен съд.

 

 

 

 

 

         В съдебно заседание на 18 юли 2016 г., след последната дума на подсъдимия, Военно-апелативният съд  се е оттеглил на съвещание като е обявил, че ще се произнесе със съдебен акт в срок, за които страните ще бъдат уведомени писмено за изготвянето му.

 

         При обсъждането на доказателствата по делото, съставът на Военно апелативният съд счита, че не са изяснени всички обстоятелства, които имат значение за правилното му решаване. Това налага отмяна на определението на Военно-апелативният съд, с което делото е обявено за решаване и възобновяване на съдебното следствие. Необходимо е да бъде допуснат повторен разпит на обвиняемия В. относно обстоятелството, дали е уведомил жилищната комисия в поделението, че е продал жилище в гр.Б., кога е сторил това и по какъв начин.

 

         Предвид горното и на основание чл. 317, вр. с чл. 294,ал.2 НПК Военно-апелативният съд

 

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

 

 

         ОТМЕНЯВА определението си от 18 юли 2016 г., с което Военно-апелативен съд е обявил за решаване ВНОХД 37/ 2016 г.

 

         ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по ВНОХД 37/ 2016 г. и допуска повторен разпит на подсъдимия с-на И. Г. В.

 

ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.10.2016 г. от 10 ч. в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните. В призовката на подсъдимия изрично да се впише, че явяването му е задължително.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg