Присъда
31-10-2016

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

 

 № 44

 

 

 

гр. София, 31 октомври 2016 година

 

 

 

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

 

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

      ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

 

                           полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

 

 

 

 

при секретар Теодора Спасова

 

и с участие на прокурора полковник ИВО ПЕТКОВ

 

разгледа наказателно дело от общ характер 37 по описа за  2016 г., докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по жалба от адв. М. Щ. от АК-Б. като защитник на подсъдимия бивш старшина И. Г. В. от в.ф. … - Б., срещу присъда № 12 от 29.02.2016г. по НОХД № 238/2015 г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

 

Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 336, ал. 1, т. 3 НПК

 

 

 

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯВА присъда № 12 от 29.02.2016г. по НОХД № 238/2015 г. по описа на Софийския военен съд в частта, с която подсъдимият бивш старшина И. Г. В. от в.ф. … - Б. е признат за виновен и е осъден по обвинението му по чл. 212, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК на 3 /три/ години лишаване от свобода, условно с 5 /пет/ години изпитателен срок и вместо нея ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия бивш старшина И. Г. В. от в.ф. … – Б., с установена по делото самоличност за НЕВИНЕН в това, че в периода от 12.09.2011 г. до 12.12.2014 г., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание и на неистински документи, да е получил без правно основание чуждо движимо имущество – компенсационни суми за ползване на жилище при условията на свободно договаряне в размер на 2760,00 лева, собственост на в.ф. … – Б., с намерението да ги присвои, поради което го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 212, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК

 

ОТМЕНЯВА присъдата изцяло в гражданско-осъдителната й част, където подсъдимият бивш старшина И. Г. В. е осъден да заплати на гражданския ищец в.ф. … – Б. 2760,00 лева имуществени вреди ведно със законната лихва, считано от 12.09.2011 г. до окончателното изплащане на сумата, а на държавата – 110,40 лева държавна такса, като ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения граждански иск.

 

На основание чл. 190, ал. 1 от НПК направените по делото разноски да останат за сметка на държавата.

 

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част относно разпореждането с писмените и веществените доказателства.

 

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

 

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg