Решение 1 част
28-07-2016

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 25

                                  

                                 гр.София, 28. 07. 2016 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на шести юни две хиляди и шестнадесета година  в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР  ФИКИИН

                                  ЧЛЕНОВЕ:полк. ЦАНЬО  АНГЕЛОВ

    полк. ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

 

                                                   

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора полк. МОМЧИЛ БЕНЧЕВ

разгледа наказателно общ характер дело № 39 по описа за 2016г.

докладвано от съдията полк. Странджански,

образувано по въззивна жалба на подсъдимия редник 3-ти клас С. Д. Г. от в. ф.– С., срещу присъда № 20/04.04.2016г. по нохд № 44/2016г. по описа на Софийския военен съд.

 

          С присъда № 20/04.04.2016г. по нохд № 44/2016г. състав на Софийския военен съд е признал подсъдимия редник 3-ти клас С. Д. Г. от в. ф.– С., за виновен в това, че за периода от 02.09.2010 година до 16.04.2015 година във в. ф. – С., и в. ф.– С., при условията на продължавано престъпление чрез използване на документи с невярно съдържание – 53 броя заявления-декларации до командира на в. ф.– С., и в. ф.– С., и на неистински документи – 53 броя копие на договор за наем от 01.09.2009 година между Г. Г. А. и С. Д. Г., получил без правно основание компенсационни пари в размер общо на 5720 /пет хиляди седестотин и двадесет/ лева, собственост на министерство на отбраната, респ. На в. ф.– С., с намерение да ги присвои, като  получената сума е възстановена на собственика до започване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл. 212б ал.1 т.1 вр. чл. 212 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 и чл. 55 от НК го е осъдил на наказание „пробация“ за срок от 1 /една/ година, което включва пробационните мерки по чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК, а именно – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година, която да се изпълнява два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. С присъдата съдът се е произнесъл и за направените по делото разноски на основание чл. 189 ал.3 от НПК.

          В подадената въззивна жалба от подсъдимия Г. се твърди, че присъдата е незаконосъобразна, несправедлива, неправилна, необоснована, постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон, като не се излагат конкретни съображения в подкрепа на тези твърдения. Иска се присъдата да бъде отменена и С. Д. Г. да бъде признат за невиновен  за престъплението, за което е осъден на първа инстанция. Алтернативно се иска, ако съдът намери, че правната квалификация на деянието е правилна и законосъобразна, да се приеме, че деянието е маловажен случай и да бъдат приложени разпоредбите на чл. 78а от НК като подсъдимия бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание глоба в полза на държавата.

          Представителят на Военно-апелативната прокуратура изразява становище, че има противоречие на мотивите в обстоятелствената част и диспозитива на присъдата като съдът е посочил маловажен случай, а е приел наличие на условията по чл. 55 от НК и предлага съдът да прецени дали може да отстрани това нарушение или алтернативно да потвърди осъдителната присъда и да остави без уважение жалбата на подсъдимия, тъй като по този текст от закона – чл. 212б ал.1 т.1 от НК, по който подсъдимият Г. е признат за виновен, приложението на чл. 78а от НК е недопустимо.

  Съставът на Военно-апелативния съд след като взе предвид становищата на страните по делото и служебно провери правилността на обжалваната присъда на Софийския военен съд на основание чл. 314 от НПК, намира за установено следното:

          С обжалваната присъда съставът на първоинстанционния съд е приел за установено от фактическа страна, че подсъдимият  редник С. Д. Г. от в. ф. – С., е постъпил на кадрова военна служба  в Българската армия на 14.08.2009г., като  до 30.06.2011г. е служил  във военно формирование–С., а след разформироването му е преназначен на служба във военно формирование-С. По време на службата си, подсъдимият редник  Г. се проявявил, като дисциплиниран военнослужещ, притежаващ висока мотивация и стремеж за постигане на високи резултати в служебната си дейност. Изпълнявал служебните си задължения и спазвал принципите на единоначалието и подчинеността.  При изпълнение на службата си е поощряван два пъти с „Обявяване на благодарност” и „Благодарност” и има едно дисциплинарно наказание „Забележка”.

   През есента на 2009г.,  подсъдимият редник  С. Г. се настанил да живее при своята приятелка Г. Г. А. в апартамент собственост на нейния баща Г. А. А., находящ се на адрес в гр. С., кв. „ Р.- К.”, бл., вх., ет., ап. След настаняването в жилището, р-к Г. поискал от своята приятелка Г. А. да сключат договор за наем, за да може да получава от военното формирование в което служи компенсационни суми за живеене при условията на свободно договаряне. Със съгласието на своя баща, който е и собственик на жилището, Г. Г. А. сключила писмен договор за наем на недвижими имот от 01.09.2009г. с обвиняемия р-к Г. Договорът бил сключен за срок от шест месеца, считано от 01.09.2009г. при месечна наемна цена в размер на 160 лв. /сто и шестдесет лева/. В жилището, находящо се на посочения адрес, военнослужещият останал да живее за период от шест месеца, считано от датата на сключването на договора, като в него живеели още  приятелката му и нейните родители.След изтичането на шестмесечния срок по договора, наемно-договорните отношения  между  р-к С. Г. и Г. А. били прекратени и обвиняемият напуснал жилището. По реда на действащите Наредба Н-17 от 16.07.2009 г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от министъра на отбраната /обн., ДВ, бр. 59 от 28.07.2009 г., в сила от 28.07.2009 г., отм., бр. 62 от 10.08.2010 г./ и Наредба Н-22/16.07.2010г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми  на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от Министъра на отбраната, в сила от 10.08.2010г /обн. ДВ бр. 62 от 10 август 2010г.,изм. ДВ бр. 3 от 11 януари 2011г., изм. ДВ бр. 20 от 11 март 2011г./, изменена с наредба Н-15/2012г., за периода от месец март 2010г. до месец април 2015г., обвиняемият р-к С. Г. на базата на представени от него документи  бил картотекиран като нуждаещ се от жилище във военно формирование-С., а след неговото разформироване от 30.06.2011г. и от жилищната комисия във в. ф.-С.  Съгласно условията на наредбите, същият е получавал месечни компенсационни суми за живеене при условията на свободно договаряне, които са му били изплащани от в. ф.- С., както за периода на службата му във в.ф.-С., така и след преназначаването му във в.ф - обстоятелство, което се доказва от приобщените по делото заверени копия от платежните нареждания за цялостния период на получаване на компенсационните суми, които са изготвени от в.ф.– С.

Редът за картотекирането и изплащането на компенсационните суми на военнослужещите, които живеели при условията на свободно договаряне за периода от месец септември 2009г. до месец април 2015г. е бил определен в: Наредба № Н-10 от 18 юни 2009г. за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и в имоти, наети за отдаване под наем, издадена от министерството на отбраната /обн. ДВ. Бр. 49 от 30 юни 2009г , изм. ДВ. Бр.22 от 19 март 2010г.,отм. ДВ, бр. 62/10.08.2010г./;Наредба Н-17 от 16.07.2009 г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от министъра на отбраната /обн., ДВ, бр. 59 от 28.07.2009 г., в сила от 28.07.2009 г., отм., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г.;  Наредба № Н-22 от 16 юли 2010г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне /обн. ДВ бр. 62 от 10 август 2010г.,изм. ДВ бр. 3 от 11 януари 2011г., изм. ДВ бр. 20 от 11 март 2011г./, В сила от 10.08.2010г., издадена от Министерството на отбраната изменена с Наредба № Н-15/2012г. Съгласно разпоредбите на горецитираните наредби, за да бъдат картотекирани, като нуждаещи от жилище и да им бъдат изплащани месечни компенсационни суми за живеене при условията на свободно договаряне, военнослужещите и цивилните служители, живеещи при условията на свободно договаряне, подавали до жилищната комисия във военното формирование, в което служели комплект от документи: копие за договор за наем, сключен със собственика на жилището в което живеели, удостоверение за настоящ адрес, служебна бележка от военното формирование и заявление - декларация по образец, описана като приложение към съответната наредба. Картотекирането на военнослужещите, като нуждаещи се от жилищна нужда се извършвало на всяко тримесечие, четири пъти в календарната година. Представените от военнослужещите и цивилни служители комплекти от документи, се разглеждали от жилищната комисия на военното формирование и се изготвяли предложение за определяне степента на жилищната нужда на картотекираните. За резултатите от работата си комисията изготвяли и подписвали протокол, съставен в два екземпляра. Екземпляр от комплекта с документи и изготвените предложения от комисията, се изпращали в Централно военно окръжие до м. август 2011 г., след което документите се изпращали в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” - МО. Министърът на отбраната със своя заповед утвърждавал периодично изготвените списъци на картотекираните, като жилищно нуждаещи се въз основа, на което живеещи под наем военнослужещи, имали право да получават компенсационни суми за живеене при условията на свободен наем. Одобрените списъци се изпращали във съответните военни формирования. Правото на получаване на месечни компенсационни суми, възниквало от датата на обявяването на списъците на картотекираните лица. Компенсационните суми се изплащали ежемесечно по местослуженето на военнослужещия или цивилния служител въз основа на заповед на командира/началника на военното формирование. Съгласно действащите наредби, право да се картотекират като жилищно нуждаещи се имали само тези военнослужещи, които отговаряли на посочените в наредбите условия: да имат нужда от жилище, ателие или гараж в населеното място, където служат/работят; да не притежават в населеното място, където служат/работят собственост или вещно право на ползване върху жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, да не са прехвърляли жилищен имот или вила през последните пет години преди подаването на заявлението - декларация. Право на получаване на компенсационни суми, имали военнослужещите и цивилните служители, които са били картотекирани във втора група като нуждаещи се от жилище в населеното място, в което служели и ползвали жилище при условията на свободно договаряне, което не е собственост на техните съпрузи/съпруги, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително. За изплащането на компенсационните суми, картотекираните военнослужещи и цивилни служители подавали ежемесечно заявление - декларация по образец, регламентирани в наредбите, до командира/началника на военното формирование и копие от договор за наем. Документите се подавали до 5-то число на всеки месец в деловодството по местослужене /месторабота/ до жилищните комисии. При промяна на обстоятелствата, посочени от картотекирания в заявление - декларацията или на договора за наем, лицата са били длъжни в 15 - дневен срок от новонастъпилото обстоятелство да подадат ново заявление - декларация, в която да посочат променените обстоятелства, ведно с необходимите документи. Изплащането се извършвало от финансовата служба на военното формирование с банков превод по представена от военнослужещия лична банкова сметка. На  02.09.2010 г. въпреки, че вече не живеел под наем в жилището, собственост на Г. А. А., на адрес в гр. С., кв. „ Р.- К.”, бл., вх., ет., ап., обвиняемият р-к Г. представил пред жилищната комисия на под.- С. заявление – декларация с вх. № 2-656/02.09.2010г. /Приложение № 8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба Н-22/16.07.2010г./ до началника на под.- С., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее на свободен наем в жилище собственост на Г. Г. А., намиращо се в гр. С., ж.к. „Р.”, бл., вх., ет., ап., като приложил и копие на неистински договор за наем от 01.09.2009г., за същия адрес сключен с Г. Г. А. В договорът било отразено, че същия е безсрочен, считано от  01.09.2009г. От заключението по назначената в хода на досъдебното производство графическа експертиза се установява, че подписът положен срещу позиция „Наемодател” на копия на договор за наем на недвижим имот от 01.09.2009г. не са положени от лицето  Г. Г. А. По реда на действащата Наредба Н-22/16.07.2010г. изменена с Наредба № Н-15/2012г., за да им бъдат изплащани месечни компенсационните суми, картотекираните военнослужещи и цивилни служители подават ежемесечно заявление – декларация по образец /Приложение №8, чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба Н-22/16.07.2010г./ до командира на военното формирование и копие от договор за наем. Документите се представят до 5-то число на всеки месец в деловодството на военното формирование, от което се вземат от председателя на жилищната комисия или упълномощено от него лице за разглеждане. Редник Г. е представял изискващите се документи, в това число и горецитираните в които са били отразени неверни обстоятелства, и на основание заповеди на командира на военно формирование-С. и на командира на в. ф.- С., през периода от месец март 2010г. до месец април 2015г. на обвиняемият р-к С. Г. са изплащани месечни компенсационни суми за живеене при условията на свободен наем. Назначената съдебно-счетоводна експертиза установява, че през периода от 11.03.2010г. до 28.05.2015г., подсъдимият редник  Г. е получил  компенсационни суми в общ размер на 6 735 лв. / шест хиляди седемстотин тридесет и пет лв. и 00 ст./ изплатена му от в. ф. –С. като с оглед представените от военните формирования  и приобщени по делото писмени доказателства – заявления - декларации на името на подсъдимият редник  С. Д. Г. и копия на договора за наем от 01.09.2009г., инкриминираният период, за който е водено разследването по настоящото наказателно производство е от 02.09.2010г. до 16.04.2015г. По така описания начин подсъдимият Г. използвал документи с невярно съдържание и неистински документи, за да бъде картотекиран като военнослужещ, нуждаещ се от жилище и да му бъдат изплащани компенсационни суми за живеене при условията на свободен наем, както следва:

        1. На 02.09.2010г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-656/02.09.2010г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в. ф.- С. от 02.09.2010г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 20.09.2010г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец септември 2010 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 282/16.09.2010г. на Командира на военно формирование-С.;

2. На 29.09.2010г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-724/29.09.2010г. /Приложение №2 към чл. 4, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в. ф.-С. от 29.09.2010г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г. Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 21.10.2010г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец октомври 2010 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 312/14.10.2010г. на Командира на военно формирование- С.;

3. На 05.11.2010г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-827/05.11.2010г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в.ф.- С. от 05.11.2010г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 25.11.2010г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец ноември 2010 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 335/09.11.2010г. на Командира на военно формирование-С.;

4. На 02.12.2010г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-929/02.12.2010г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в. ф.-С. от 02.12.2010г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 21.12.2010г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец декември 2010 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 369/08.12.2010г. на Командира на военно формирование-С.;

5. На 05.01.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-16/05.01.2011г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в. ф.-С. от 05.01.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап., без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г. Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 04.01.2011г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец януари 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 17А/2011г. на Командира на военно формирование – С.;

6. На 01.02.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-108/01.02.2011г. / Приложение №2 към чл. 4, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в. ф.- С. от 01.02.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап., без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 01.03.2011г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец февруари 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  без номер и дата от 2011г. на Командира на военно формирование-С.;

   7. На 01.04.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-251/01.04.2011г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в. ф.-С.от 01.04.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап., без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г. Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 28.04.2011г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец март 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 117/05.04.2011г. на Командира на военно формирование-С.;

8. На 04.05.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-343/04.05.2011г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в. ф.-С. от 02.05.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С, получил на 17.05.2011г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец април 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 150/05.05.2011г. на Командира на военно формирование- С.;

9. На 07.06.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-728/07.06.2011г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до началника на в. ф.- С. без дата, в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 18.08.2011г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец юни 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 216/30.06.2011г. на Командира на военно формирование–С.;

10. На 02.09.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-1712/02.09.2011г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 10.08.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.–С., получил на 27.09.2011г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец август 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 528/09.09.2011г. на Командира на военно формирование–С.;

11. На 04.10.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-1920/04.10.2011г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 03.10.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 18.10.2011г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец септември 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 582/13.10.2011г. на Командира на военно формирование-С.;

12. На 04.11.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание

 - Заявление – декларация с вх. № 3-2250/04.11.2011г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 28.10.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 29.11.2011г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец октомври 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 651/22.11.2011г. на Командира на военно формирование-С.;

13. На 05.12.2011г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-2421/05.12.2011г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.12.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 13.12.2011 г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец ноември 2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 676/07.12.2011г. на Командира на военно формирование–С.;          

14. На 05.01.2012 г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-42/05.01.2012г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.- С. от 27.12.2011г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 20.01.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец декември  2011 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 96/16.01.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

 15. На 06.02.2012 г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-385/06.02.2012г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 01.02.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.–К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 15.02.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец януари 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 163/08.02.2012г. на Командира на военно формирование–С.;

  16. На 05.03.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-704/05.03.2012г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 01.03.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.–С., получил на 20.03.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец февруари  2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 214/12.03.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

17. На 06.04.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-1057/06.04.2012г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.04.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.–К.”, бл., вх. , ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 19.04.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец март  2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 281/10.04.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

18. На 07.05.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-1280/07.05.2012г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.- С. от 02.05.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 17.05.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец април 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 350/16.05.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

19. На 05.06.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-1580/05.06.2012г.    /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 01.06.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 19.06.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец май 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 403/14.06.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

 20. На 06.07.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-1934/06.07.2012г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.- С. от 02.07.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г. Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.–С., получил на 17.07.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец юни 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 519/13.07.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

 21. На 14.08.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-2415/14.08.2012г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.08.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г. Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 24.08.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец юли 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 581/17.08.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

22. На 05.09.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-2640/05.09.2012г. / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.08.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 25.09.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец август 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № 653/20.09.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

23. На 25.09.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация / Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.–С. от 25.09.2012г. в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 18.10.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец септември 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 699/18.10.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

24. На 05.11.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 3-3187/05.11.2012г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.- С. от 01.11.2012г. в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 10.12.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец октомври 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 765/26.11.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

 

25. На 10.12.2012г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-3560/10.12.2012г.      /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 05.12.2012г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.–С., получил на 17.12.2012г. без правно основание чуждо движимо имущество – 100,00 /сто/ лева компенсационна сума за месец ноември 2012 г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед  № 809/14.12.2012г. на Командира на военно формирование-С.;

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg