Определение
02-06-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 29 София, 02 юни 2016 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на втори юни две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Нина Стоянова разгледа частно наказателно дело № 43 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ образувано по ПРОТЕСТ на Пловдивската военноокръжна прокуратура и по жалба на адвокат Р. В. Р. – защитник на обвиняемия * Н. С. С. от в.ф. ** срещу Определение от 01.04.2016 година по чнд № 19/2016 година на Пловдивския военен съд. Производството е по чл. 243 ал. 7 от НПК. С протестираното определение състав на Пловдивския военен съд е отменил постановление от 07.01.2016 година на Военноокръжна прокуратура – Пловдив за частично прекратяване на наказателното производство № 288-Сл/2013 г. по прокурорско дело № 5/2016 година като необосновано и незаконосъобразно и върнал делото на военния прокурор за изпълнение на указанията посочени в обстоятелствената част на определението. В протеста срещу определението се сочат доводи за неговата незаконосъобразност. Посочва се, че съдът се е произнесъл по жалба, която е процесуално недопустима, понеже в производството по чл. 243 ал.ал. 4 и 5 НПК съдът проверява правилността на постановлението на прокурора, само ако е сезиран от лицата посочени в този текст. Тези лица са изчерпателно изброени и кръгът им не може да се разширява. Сочи се и практика на ВКС на РБ в посочения смисъл. В жалбата на адвокат Р. се изтъкват същите съображения. Отделно от тях се излагат и съображения по съществото на делото, които в дадения случай са ирелевантни. ПРОТЕСТЪТ И ЖАЛБАТА СА ОСНОВАТЕЛНИ. На досъдебното производство са били ппривлечени в качеството на обвиняеми жалбоподателят * Н. С. С. за престъпление по чл. 331 ал. 3, алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 330 ал. 1 от НК и * М. И.Г. за престъпление по чл. 387 ал. 4, вр. ал. 1, предл. 3 и 4 от НК. С постановление от 07.01.2016 година, за частично прекратяване на наказателното производство № 288-Сл/2013 г. по прокурорско дело № 5/2016 година, военният прокурор е прекратил частично наказателното производство срещу * Н. С.С.. При това положение другият обвиняем – * М. Г. няма право да обжалва това постановление. Кръгът на лицата, които имат право да обжалват постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство по чл. 237, ал. 1 НПК е изчерпателно изброен – само обвиняемия и пострадалия, и този кръг не може да се разширява от съда. В този смисъл е решение № 536 от 22.11.2002 Г. по н.д. № 432/2002 Г., II Н. О. НА ВКС. Деянията, за които всеки от двамата обвиняемия са били привлечени към отговорност не се намират в съучастие. Отговорността на единия от тях не влече отговорност и за другия. В този смисъл обжалваното постановление не накърнява правата и законните интереси на жалбоподателя Г.. Ето защо последният няма правен интерес да обжалва това постановление. Като се е произнесъл по неговата жалба, първостепенният съд е постановил едно недопустимо определение. Не е в правомощията на настоящия състав на Военно-апелативния съд да обсъжда постановеното в обратния смисъл определение № 9/14.03.2016 година на друг състав на Военно-апелативния съд. Изложеното налага определението на Пловдивския военен съд да бъде отменено и да бъде потвдърдено постановлението за частично прекратяване на Пловдивската военноокръжна прокуратура. Предвид изложеното и на основание чл. 243 ал. 7 от НПК Военно-апелативният съд О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ определение от 01.04.2016 година по чнд № 19/2016 година на Пловдивския военен съд, с което е отменено постановление от 07.01.2016 година на Военноокръжна прокуратура – Пловдив за частично прекратяване на наказателното производство № 288-Сл/2013 г. по прокурорско дело № 5/2016 година. ПОТВЪРЖДАВА постановление от 07.01.2016 година на Военноокръжна прокуратура – Пловдив за частично прекратяване на наказателното производство № 288-Сл/2013 г. по прокурорско дело № 5/2016 година, с което е прекратено наказателното производство срещу * Н. С. С. от военно формирование ** за престъпление по чл. 331 ал. 3, алт. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 330 ал. 1 от НК. ВРЪЩА делото на Пловдивската военноокръжна прокуратура за продължаване на съдопроизводствените действия по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg