Определение
22-06-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 34 гр. София, 22.06.2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на тринадесети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Теодора Спасова разгледа частно наказателно дело № 45 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по частна жалба от К. Д. Т. от гр.К. срещу разпореждане № 183 от 11.04.2016 г. по НЧХД 116/ 2016 г. на Пловдивския военен съд. С обжалваното разпореждане съдията докладчик от Пловдивския военен съд е прекратил наказателното производство по НЧХД 116/ 2016 г. В мотивите на разпореждането е посочено, че частната тъжба на К. Д. Т. не отговаря на условията, посочени в чл.81, ал.3, алт.1 НПК. По конкретно тъжбата е подадена след изтичане на шестмесечния срок, в който пострадалият е узнал за извършеното престъпление, а то е осъществено през месец август 2010 година. В частната жалба са изложени доводи за допуснато от съда нарушение на закона. Съдът не е съобразил обстоятелството, че за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр.с чл.26, ал.1 НК от редник С. В. Т. от в.ф. *** гр.К. е образувано досъдебно производство № 36-РП/ 2015 г. Шестмесечният срок, в който пострадалият може да подаде тъжба срещу извършителя на престъпление, което се преследва по негова тъжба, започва да тече от деня, в който той е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по този ред. Шестмесечният срок в хипотезата на чл.81, ал.3, алт.2 НПК не е изтекъл, поради което съдът е допуснал нарушение на закона. Искането е за отмяна на разпореждането на съдията докладчик за прекратяване на наказателното производство и връщане на делото за разглеждането му по същество. За да се произнесе Военно-апелативният съд взе предвид следното: В чл.81, ал.3 НПК е предвиден шестмесечен срок, в който пострадалият от престъпление, което се преследва по негова тъжба, може да я подаде в съда за разглеждането и по реда на частното обвинение. В първата предвидена от закона алтернатива, този срок започва да тече от датата, когато пострадалят е узнал за извършване на престъплението. При втората алтернатива, срокът започва да тече от датата, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. В обжалваното разпореждане съдията докладчик неправилно се е позовал на първата предвидена в закона алтернатива. Нейното приложение се изключва, в случаите когато е налице втората предвидена от закона алтернатива. В настоящия случай, за извършеното деяние е имало образувано досъдебно производство и шестмесечният срок започва да тече от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по негова тъжба. От данните по делото е видно, че тъжбата е подадена на 6.04.2016 г., а постановлението за прекратяване на наказателното производство е изготвено на 5.10.2015 г. и най-вероятно съобщението е връчено на пострадалата в дните след 6.10.2015 г. С други думи казано тъжбата до съда е подадена преди да е изтекъл шестмесечния срок и тя не е просрочена, както е приел съдията докладчик в обжалваното разпореждане. Посоченото по-горе е едно от обстоятелствата, поради което обжалваното разпореждане следва да се отмени. На второ място, въззивната инстанция намира, че няма валидно прекратяване на досъдебното производство, относно извършеното деяние по чл.195, ал.1, т.4, вр.с чл.26, ал.1 НК. Видно от постановлението на прокурора, досъдебно производство № 36- Рп/ 2015 г. е прекратено частично и касае деянието по чл.313, ал.1, вр.с ал.3 НК. Относно деянието по чл.195, ал.1, т.4, вр.с чл.26, ал.1 НК, което има за предмет наказателното дело от частен характер, образувано по частната тъжба на К. Т., няма изрично прекратяване на досъдебното производство. По отношение на това деяние въззивната инстанция приема, че досъдебното производство е все още висящо Съдържанието на прокурорското постановление показва едно намерение за прекряване на досъдебното производство и в тази му част, отколкото извършването на действия за фактическото му осъществяване. След като няма валидно прекратяване на досъдебното производство за деянието по чл.195, ал.1, т.4, вр. с чл.26, ал.1 НК, то спрямо р-к С. В. Т. не може да се води друго наказателно производство, макар и от частен характер/ чл.24, ал.1, т.6 НПК / Едва след като прокурорът се произнесе с валиден акт, относно воденото досъдебно производство № 36-РП /2015 г., то съдът ще прецени дали частната тъжба отговаря на всички изисквания на закона за образуване на наказателно дело от частен характер. Предвид горното Военно-апелативният съд намира, че следва да се отменят разпореждане № 176 от 6.04.2016 г. на председателя на Пловдивския военен съд, с което е образувано НЧХД №116/ 2016 г., както и разпореждане № 183 от 11.04.2016 г. за прекратяване на наказателното производство по НЧХД 116/ 2016 г., поради обстоятелството, че частната тъжба е просрочена. Препис от настоящето определение следва да се изпрати на Пловдивската окръжна военна проуратура. Поради гореизложеното и на основание чл.250, ал.5 НПК Военно-апелативен съд О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯВА разпореждане № 176 от 6.04.2016 г. на председателя на Пловдивския военен съд, с което е образувано НЧХД №116/ 2016 г., както и разпореждане № 183 от 11.04.2016 г. за прекратяване на наказателното производство по НЧХД 116/ 2016 г., поради обстоятелството, че частната тъжба е просрочена. Препис от настоящето определение следва да се изпрати на Пловдивската окръжна военна проуратура. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg