Определение № 51/27.09.2016 г. за насрочване
27-09-2016

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

 

 

№ 51/27. 09.                          2016г.                             гр.Пловдив

 

 

 

Военно апелативен съд на  17.09. две хиляди и шестнадесета  година

 

в  закрито  заседание в следния състав:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:полк.Воля Кънев

 

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:полк.Стойко Спасов

 

                                                                                         ст.лейт.Даниел Луков      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Секретар

 

Прокурор

 

Като разгледа докладваното от съдията Луков внохд № 47/2016г. по описа на Военно-апелативен съд София,за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл.327 от НПК.

 

От предходното събиране на състава на военно-апелативния съд е прието, че следва да се изискат определени сведения от председателя на ВоАС по повод на постъпил самоотвод от страна на председателя на състава съдията Кънев. Междувременно, в ЗСВ има приети промени, които касаят и разпоредбата на чл.107 ал.2 ЗСВ, влезли в законна сила на 09.08.2016г. Предвид законодателната промяна, съдията Кънев оттегли подадения от него самоотвод по делото, поради което и се пристъпи към процедурата по чл.327 НПК.

 

С присъда № 100 от 07.04.2015г., постановена по нохд №100/14г. на Софийски военен съд подсъдимия В. Г. е признат за невинен и е оправдан по обвинението за прест.по чл.282 ал.3 вр.с ал.2 вр.с ал.1 НК.

 

         Със същата присъда подсъдимата Е. И. е призната за виновна и е била осъдена за извършено престъпление по чл.212 ал.2 вр.с ал.1 НК на две години лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от четири години. Подсъдимата И. е била призната за невиновна и оправдана за това извършената измама да е била в особено големи размери и да представлява особено тежък случай по обвинението по чл.212 ал.5 НК и за разликата от 5890лв.до 26538,52лв., представляващи вредни последици за МО и за това, че длъжностното качество на подсъдимата да разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца.

 

         С присъдата подсъдимата И. е била осъдена да заплати на гражданския ищец МО сумата от 5890лв.обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на деянието 21.01.2004г.до окончателното изплащане на сумата, като предявения граждански иск в останалата част за сумата до 26538,52лв., предявен солидарно и срещу подс. Г.,е бил отхвърлен.

 

         В тежест на подсъдимата са били възложени разноските по делото в размер на 419лв., както и държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 235,60лв.

 

         Срещу присъдата е подаден протест от прокурора, с който протест се иска присъдата да бъде отменена като неправилна, незаконосъобразна и несправедлива по отношение и на двамата подсъдими, като на основание чл.336 ал.1 т.2 НПК се иска постановяването на нова присъда, с която подс. Г. да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение, а подс. И. да бъде призната за виновна и осъдена в извършването на престъпление по чл.212 ал.5 вр.с ал.2 вр.с ал.1 НК, като съответно и на двамата да им бъде наложено адекватно наказание.

 

         Присъдата е била обжалвана и от подс. И. чрез нейния защитник адв. Б. с искане за отмяна на същата поради допуснато съществено нарушение на материалния и процесуалния закон и поради това, че присъдата не почива на събраните по делото доказателства. Претендира се приложение на чл.55 НК, а гражданския иск, освен че се явява неоснователен и недоказан, е и погасен по давност.

 

         Присъдата е била обжалвана и от гражданския ищец Министерство на отбраната с искане от тяхна страна гражданския иск да се уважи изцяло, като се отмени присъдата и се осъдят и двамата подсъдими.

 

         Предвид изложеното по-горе, като съобрази доводите на страните и липсата на искания от тяхна страна за събиране на нови доказателства, както и като взе предвид разпоредбата на чл.327 НПК, съдът намира, че не се налага събирането на нови доказателства от въззивната инстанция, поради което и делото ще следва да се насрочи за разглеждане по реда на глава 21 НПК.

 

         Мотивиран от горното съдът

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 16. 11.2016г.- 10,30ч. в гр.София,Съдебната палата, зала № 4 , за която дата и час да се призоват страните.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg