Определение № 50/27.09.2016 г.
27-09-2016

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

 

 

  50             27 септември         2016 г.                             гр. Пловдив

 

 

 

Военно-апелативен съд на 17.09. две хиляди и шестнадесета година

 

в закрито заседание в следния състав:

 

 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Г. Г.ев

 

                                    ЧЛЕНОВЕ: полк. Румен Катрев

 

                                                        ст.лейт.Даниел Луков      

 

 

 

Като разгледа докладваното от съдията Луков внохд № 54/2016 г. по описа на Военно-апелативен съд София, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по реда на чл.327 от НПК.

 

С присъда № 20 от 19.05.2014 г., постановена по нохд № 459/12 г. на Пловдивски военен съд подсъдимият Г. М. е бил признат за невиновен и е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 123, ал.1 НК.

 

Със същата присъда подсъдимият В.В.В. е признат за невиновен и е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 123, ал.1 НК.

 

 С присъдата са отхвърлени като неоснователни всички граждански искове предявени от гражданските ищци Д. Ц., А. Ц. и Х. Х. срещу двамата подсъдими.

 

Срещу присъдата е подаден протест от прокурора, с който протест се иска присъдата да бъде отменена като неправилна, незаконосъобразна и несправедлива по отношение и на двамата подсъдими, като на основание чл.336, ал.1, т.2 НПК се иска постановяването на нова присъда, с която двамата подсъдими да бъдат признати за виновни по повдигнатото им обвинение по чл. 123, ал. 1 НК. Представителят на държавното обвинение намира, че присъдата е немотивирана, поради което са налице предпоставките на чл. 338, ал. 3, т. 2 НПК.

 

В жалбите на гражданските ищци и частни обвинители са изтъкнати доводи за неправилност на присъдата, явна несправедливост на същата и постановяването й в нарушение на материалния и процесуалния закон. Иска се подсъдимите да бъдат признати за виновни като се отмени първоинстанционната присъда и с новата присъда освен осъждане на подсъдимите се претендира и уважаване изцяло на предявените граждански искове. Иска се повторен разпит на свидетеля . – лицето извършило аутопсията на починалия, повторен разпит на св. Й. и св. К., както и да бъдат проведени очни ставки между подсъдимия В. и св. Я., между св. И. и К. С. и Х. М. от друга страна, очна ставка между подс. М. и св. К. и св. Й.. Иска се да се приложи заповед № 1190 от 17.11.2006 г. на Началника на ВМА София, заедно с приложенията към нея.

 

Иска се повторен разпит на подсъдимите, както и допускане на оглед на помещенията за СМП във ВМА, а също така и да се изискат от ВМА София всякакви заповеди, указания, инструкции и други на Началника на ВМА относно реда за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ.

 

С решение на ВКС по кд № 3112/2011 г. е било отменено решението по внохд 47/2011 г. по описа на ВоАС като са дадени конкретни указания от страна на касационната инстанция въззивния съд, в рамките на правомощията си, с надлежни доказателствени средства да установи фактите и обстоятелства от кръга на тези по чл. 102 НПК. С решение на ВКС по кд № 1195/2015 г. за втори път е отменено въззивно решение по внохд № 35/2014 г. описа на ВоАС като отново са дадени указания за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения при третото разглеждане на делото във въззивната инстанция.

 

С оглед указанията на ВКС, като съобрази доводите на страните, както и като взе предвид разпоредбата на чл.327 НПК, съдът намира, че се налага събирането на нови доказателства от въззивната инстанция.

 

На първо място, с оглед указанията на ВКС ще следва да бъде назначена повторна експертиза в състав от 9 вещи лица, която следва да даде отговор не само на въпросите, зададени към петорната експертиза, намиращи се в том 3, л. 96 от ДП, но и на въпросите към назначената деветорна експертиза, намиращи се пак в том 3 на ДП, л. 115-118, а така също и на следните допълнителни въпроси, а именно:

 

1.           Причината за смъртта на пострадалия Ц.;

 

2.           Дали извършените от двамата подсъдими действия по оказване на медицинска помощ на пострадалия са били в унисон с медицинските стандарти?

 

3.           Дали са били изчерпани всички възможни медицински практики за предотвратяване настъпването на леталния изход?

 

4.           Дали всеки един от двамата подсъдими е извършил пълния обем от медицински дейности по диагностицирането и лечението на пострадалия Ц.?

 

5.           Следвало ли е да се извършват допълнителни изследвания при двата прегледа и какви?

 

6.           Какво е било общото здравословно състояние на пострадалия Ц.?

 

7.           Има или няма заболяване диабет пострадалия Ц. и какво е неговото отношение към причината за смъртта му?

 

8.           При установените в изследванията на кръвта завишени стойности на левкоцити, ускорена утайка на еритроцити, всички останали показатели, общото му състояние и съпътстващите заболявания налагало ли се е хоспитализиране на Ц.? Възможно ли е било настаняването му във ВМА и от кого, в какво отделение и с каква диагноза? Какви конкретни стъпки е следвало да предприеме всеки един от подсъдимите в тази насока?

 

9.           Дали към момента на извършените от подсъдимите прегледи се е налагало хоспитализирането на Ц. с цел установяване на диагноза?

 

10.      Дали своевременното и правилно диагностициране и назначаване на адекватно лечение биха предотвратили смъртния изход?

 

При изготвянето на тази експертиза вещите лица следва да има предвид отразеното в решението на ВКС по кд № 3112/2011 г. относно статута на ВМА, като вещите лица следва да отговорят конкретно на зададените въпроси, а не така както до момента експертите са отговаряли с една известна обобщеност на въпросите и само привидно с даваните от тях отговори са изяснявали поставените с въпросите проблеми от медицинско естество, чиито отговор се е очаквал от тях. В състава на експертизата следва да бъдат включени специалисти ортопед, ендокринолог, травматолог, патологоанатом, хирург, пулмолог, вътрешни болести и съдебни медици. За определяне поименния състав на експертите, които да вземат участие в тази експертиза, следва да се пише писмо до директора на УМБАЛ „Св. Г.“ П. с искане да определи поименно кои лекари от повереното му лечебно заведение биха могли да участват в тази експертиза.

 

На следващо място съдът намира, че следва да се допусне повторен разпит на свидетеля С. П. – лицето извършило аутопсията на починалия, повторен разпит на св. Й. и св. К., както и да бъдат проведени очни ставки между подсъдимия В. и св. Я., между св. И. и К. С. от една страна и Х. М. от друга страна, очна ставка между подс. М. и св. К. и св. Й., така, както това е било поискано от страните по делото. Що се касае до искането за изискване и прилагане по делото на Заповед № 1190 от 17.11.2006 г. на Началника на ВМА София, заедно с приложенията към нея, то това искане се явява безпредметно към настоящия момент, тъй като тази заповед вече е била изискана и съответно приложена към делото и с намира на л. 64 по внохд № 35/2014 г., поради което в тази му част искането следва да бъде оставено без уважение. Следва да бъде оставено без уважение и искането за повторен разпит на подсъдимите, на свидетели посочени в последна дума на подсъдимите, актуална длъжностна характеристика на М., оглед на помещение във ВМА, други заповеди уреждащи реда за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ във ВМА. По отношение на разпита на подсъдимите, претенцията за техният разпит се основава на новопосочени данни, събития и обстоятелства изложени от подсъдимите М. и В. в тяхната последна дума пред съда, както и за допускане на разпити на новопосочени от подсъдимите свидетели, отново в тяхната последна дума, то прегледа на съдебните протоколи от първата инстанция в тази им част показва, че в последната си дума подсъдимите са били изключително лаконични, не са посочвали никакви нови данни, събития и обстоятелства, още по-малко пък са посочвали имена на свидетели в своята последна дума, поради което и няма как настоящия съдебен състав да уважи това искане, без то да е конкретизирано за кои лица се отнася. Същото се отнася и до искането за извършване на оглед на помещенията и на кабинетите за спешна медицинска помощ във ВМА, тъй като не става ясно от исканията на гражданските ищци тези огледи на помещенията в каква връзка се намират с повдигнатото обвинение и какво се цели с тяхното извършване. Искането за представяне на всякакви други заповеди, указания и инструкции на Началника на ВМА София също е неоснователно, дотолкова, доколкото в том 1 от съдебното дело на л. 122 и следващи са приложени именно тези указания и заповеди на Началника на ВМА София, така, както това е и констатирано в Решението на ВКС по кд № 3112/2011 г.

 

С оглед на изложеното, делото ще следва да се насрочи за разглеждане по реда на глава 21 НПК. При определянето на датата на съдебното заседание съдът се съобрази с графика на съдебните заседания на отделните членове от състава, с графика на провеждане на заседания във ВоАС, както и с оглед на предстоящите избори за президент и вицепрезидент и свикания референдум, а също и с обема и сложността на назначената експертиза и времето,необходимо на вещите лица за нейното изготвяне.

 

Мотивиран от горното съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.11..2016 г. - 10,30ч. в гр. София, съдебната палата, зала № 4, за която дата и час да се призоват страните.

 

НАЗНАЧАВА повторна експертиза в състав от девет вещи лица, посочени по-горе като специалност, която експертиза да даде отговор на поставените в мотивната част на настоящото определение въпроси.

 

Да се пише писмо до директора на УМБАЛ „Св. Г. АД“ – П. , с искане да посочи експертите от съответната област на медицината.

 

ДОПУСКА повторен разпит на свидетеля С. П., като същият се призове на посочения в делото адрес.

 

ДОПУСКА повторен разпит на свидетелите Й. и К., като същите да се призоват на посочените в делото адреси.

 

ДОПУСКА извършването на очна ставка между подс. В. и св. Я., между св. И. и св. Х. М., св. К. С. и св. Х. М., подс. М. и св. К. и подс. М. и св. Й., поради което същите да се призоват.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прилагане на Заповед № 1190 от 17.11.2006 г. на Началника на ВМА София, заедно с приложенията към нея.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за повторен разпит на подсъдимите, на свидетели посочени в последна дума на подсъдимите, актуална длъжностна характеристика на М., оглед на помещение във ВМА, други заповеди уреждащи реда за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ във ВМА.

 

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

      

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg